Image

(foto: Velká Epocha)

18. září 2006 se na Veterinární a farmaceutické univerzitě (VFU) v Brně konala konference o hygieně a technologii potravin, nazvaná „XXXVI. Lenfeldovy a Höklovy dny“ na počest prvního profesora v oboru Hygieny potravin na Vysoké škole veterinární, J. Lenfelda a jeho žáka. Jana Hökla, potravinářského odborníka světového významu (zemřel předčasně v r.1951).

Setkání v nově otevřeném pavilonu prof. Lenfelda zahájila a moderovala děkanka FVHE VFU Lenka L. Vorlová. Úvodní slovo pak předala rektoru VFU Vladimíru Večerkovi a ústřednímu řediteli Státní veterinární správy M. Malenovi.

Cílem specializované konference bylo zprostředkovat výsledky vědecké činnosti v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a aktuální poznatky z praktických aplikací legislativy. Odborníci z praxe, vědy, veterinární univerzity a státního veterinárního dozoru si mohli vyslechnout např. přednášky tematicky zaměřené na provádění auditů v potravinářských provozech (jde o novou problematiku, vycházející z evropských i tuzemských předpisů). Dále byly předneseny referáty ke kvalitě potravin živočišného původu, o potravinových alergenech a jejich zjišťování, nebo např. přednášku o obsahu cizorodých látek (kadmia a olova) v obilovinách ve vztahu k živočišné produkci a její kvalitě. Ti, na které už v programu přednášek nezbyl čas, dostali možnost prezentovat své poznatky na nástěnkách – posterech, kde se prezentovalo přes 30 takovýchto referátů.

Důležitost konference podtrhuje fakt intenzivní zátěže životního prostředí vlivem rostoucích nároků rozvíjející se populace. Tato zátěž se ve výsledku dotýká produkce živočišných potravin a zpětně také občanů, konzumujících tyto potraviny. Nelehkým úkolem, před který jsou tak zemědělci, zpracovatelé, státní dozor i výzkum postaveni, je zajistit standardní kvalitu potravin a surovin a podle možností bránit vzniku nemocí z potravin, které mohou působit vážné zdravotní komplikace. K tomu, aby dané cíle – kvalita a bezpečnost potravin – byly naplněny, sloužila právě tato konference. Výměna poznatků z praxe, informací z výzkumu i seznámení se s předpisy a jejich aplikací se nedotýká jen problematiky bezpečných potravin, ale také legislativních, organizačních a ekonomických dopadů na výrobce a producenty, jejichž vlivy jsou v náročné  konkurenci poměrně výrazné.