Image

Slunce viditelné přes stereo filtr je téměř dokonalá koule s minimálním zploštěním na pólech. (Wikipedia.org)

Televize, mobilní telefony, elektrické vedení a domácí spotřebiče nám nejen ulehčují život, ale zároveň i znečišťují naši elektromagnetickou atmosféru.

Stéle větší počet vědců, odborníků na lidské zdraví a znepokojených občanů diskutuje o tom, že neviditelná záření jsou původem velkého množství rozličných zdravotních problémů. Největší „znečišťovatel“ přitom zůstává v pozadí, nepovšimnut – je to Slunce.

Každých 10 - 11 let vzroste počet slunečních skvrn na naší nejbližší hvězdě z 0 na více než 400. Bylo tomu tak například i v letošním roce. Zatímco samotné sluneční skvrny Zemi nijak neovlivní, sluneční záření a jiné náhodné poruchy (vyzařující ze Slunce během zvýšené sluneční aktivity) na nás mají velký účinek. Zapříčiňují zvýšení počtu částic (elektronů a protonů) a škodlivého slunečního záření (ultrafialové a rentgenové) známého jako sluneční vítr. Kdybychom nebyli pod ochranným magnetickým štítem a chráněni atmosférou země, sežehlo by nás bombardování těmito částicemi jako bramborové lupínky.

Naštěstí je magnetické pole naší Země schopno odklonit většinu těchto částeček do oběžné dráhy. Částečky slunečního větru mohou přesto změnit třeba zákonitosti počasí na Zemi. Magnetosféra Země dokáže na tyto hrozby rychle reagovat a absorbovat je a přitom se sama otřásá a pohupuje. Právě tuto reakci geofyzikové nazývají geomagnetickou bouří. Podle vlivu, který má na magnetické pole Země, může být tento jev také nazýván elektromagnetickým znečištěním. 

Vliv geomagnetických bouří na člověka

Image

Slunce fotografované rentgenem. (Wikipedia.org)

Tyto bouře, přestože trvají pouze minutu, ovlivňují mozkové vlny a tedy i hladinu hormonů v těle. Potažmo tak jsou příčinou mnoha odlišných reakcí projevujících se převážně u mužů. Ženy zažívají během těchto bouří změny pouze v malém měřítku, obecně jsou chováním naší nejbližší hvězdy ovlivňovány mnohem méně než jejich protějšky.

V důsledku změn v hladině hormonů mohou někteří muži projevovat zvýšenou podrážděnost a agresivitu, zatímco jiní mohou projevit větší tvořivost. Bylo zjištěno, že zvýšení sluneční aktivity zvětšuje také – u jedinců s nestabilním psychickým stavem – počet psychotických příhod. Zatímco se takové chování obecně připisovalo vlivům úplňku měsíce (viz anglické lunatic – blázen), prokázali Robert Becker a jeho kolega Immanuel Freedman, že změny ve sluneční aktivitě vedou k nápadnému zvýšení psychotické aktivity.

Tyto reakce se pravděpodobně neomezují na několik mimořádně citlivých nebo nešťastných jedinců. Důkazy signalizují, že války a mezinárodní konflikty propukávají nejčastěji právě, když se na Slunci rapidně tvoří nebo rozkládají sluneční skvrny, v období prudkých geomagnetických bouří.

Periody zvýšené sluneční aktivity mají také zřejmě spojitost s obdobími větší nehodovosti a nárůstu nemocnosti obyvatelstva, stejně jako se zaznamenaným přírůstkem zločinnosti a vražd. Tímto elektromagnetickým znečištěním je ovlivněna celá biosféra a podle něj se také proměňuje lidské chování.

Války a sluneční aktivita

Image

Nejen ve starém Egyptě bylo Slunce předmětem uctívání. (Wikipedia.org)

Všechny geomagnetické bouře zřejmě nemají takto ničivý dopad. Čas od času ale mohou extrémní sluneční aktivity vyvolat období mezilidských konfliktů. Zaznamenaná data z období válek a míru pokrývají zhruba posledních 2,5 tisíc let. (Někteří se domnívají, že záznamy sahají ještě dále do minulosti, ale tato data nejsou údajně hodnověrná.) Ačkoliv někdo může argumentovat, že se vždy někde odehrává nějaká válka, záznamy ukazují, že se období závažnějších konfliktů objevuje v téměř pravidelných cyklech.

Již v roce 1915 začali někteří vědci připouštět spojitost mezi sluneční aktivitou a lidským chováním. Průkopníkem této teorie se stal ruský vědec Alexander Čiževskij, který pozoroval spojitosti mezi změnami lidského chování a cykly slunečních skvrn.

Ve 30. letech došel profesor Raymond Wheeler ve svých pozorováních o krok dál. Jeho výzkum poskytl numerické žebříčky záznamů porovnávající intenzitu jednotlivých válek a konfliktů se slunečními cykly.

Jeho data statisticky analyzoval Edward Dewey, který potvrdil existenci těchto „válečných cyklů“. Nebyl však schopen potvrdit jejich definitivní spojitost s existencí cyklů tvoření slunečních skvrn, neboť k tomu ve své době neměl dostačující množství informací. V 80. letech se po detailní analýze Wheelerových dat stala tato spojitost zcela zřetelnou.

Po bližším zkoumání shromážděných údajů se začal objevovat vzorec, podle kterého války začínají nejčastěji v klíčových bodech cyklů slunečních skvrn. To je, když prochází geomagnetická aktivita nejrychlejšími změnami – při vzestupu sluneční aktivity nebo při jejím sestupném cyklu, kdy se sluneční skvrny rychle zmenšují. Navíc také můžeme pozorovat, jaký vliv budou mít změny na psychologické mechanismy, jako jsou změny mozkových rytmů a abnormální hladiny hormonů. Jinými slovy jsou války, psychologicky vzato, druhem masové psychózy. Teorie takzvané „válečnické horečky“ se tedy zřejmě zakládá na skutečnosti.

Podle zjištěných informací můžeme na válečné chování nahlížet jako na druh psychického onemocnění. Vezmeme-li toto vše v úvahu, je možné slunečním cyklům připsat také určitý vliv na sociopolitické či ekonomické faktory. Pokud mohou informace o slunečních cyklech předznamenat blížící se krize, jak ale s těmito znalostmi naložit?

Další kritické období - září 2010

Image

Sluneční erupce viditelné v ultrafialovém světle. (Wikipedia.org)

Díky pozorování slunečních cyklů získáváme určitou schopnost předpovědět časové období, ve kterém by pravděpodobně mělo dojít ke globálnímu vzestupu agresivity. Podle současných propočtů by k další takové intenzivní sluneční aktivitě mělo dojít do dvou let, přibližně 22. září 2010.
Pokud jsme si této skutečnosti vědomi, můžeme přijmout předběžná opatření, abychom symptomy tohoto psychologického onemocnění omezili. Jako možnou taktiku pro řízení tohoto agresivního období navrhuji formu globální meditace (více informací naleznete na Buryl.com).

Představme si, jak cenné by pro lidstvo nebo i pro jednotlivce mohlo být, kdybychom mohli pozorným studiem vzorců naší historie adresovat potenciálně nestabilní situace. Jaký vliv by to mohlo mít na naše rozhodnutí a činy a jak by to mohlo změnit náš osud…

Buryl Payne má doktorát z psychologie a fyziky, je autorem několika knižních publikací. V současné době pracuje na knize zkoumající pětidimenzionální vědomí.

Reference:

Battros M. & Stubbs T. 2005. “Solar Rain: The Earth Changes Have Begun.” Earth Changes Press.

Becker, R. 0. and Marino, A. A., “Electromagnetism and Life,” State University of New York Press, P.O. Box 978, Edison, N. J. 08808

Friedman, H. and Becker, R.O., “Geomagnetic parameters and Psychiatric Hospital Admissions,” Nature, V. 200, pp 626-628, 1963.

Hundhausen, A. J., “Solar activity and the solar wind,” Rev, of Geophysics and Space Physics, 17 (8), 20314-2011.8, 1979.

Payne, B. 1986. “The Power of Thought to Influence the Sun, Interim Report.” National Council on Geocosmic Research, Winter-Spring.

Článok v angličtine