Datové schránky byly od 1. listopadu 2009 automaticky aktivovány všem právnickým osobám. (datoveschranky.info)
Datové schránky byly od 1. listopadu 2009 automaticky aktivovány všem právnickým osobám. (datoveschranky.info)

Datové schránky byly od 1. listopadu 2009 automaticky aktivovány všem právnickým osobám. Tato nová forma elektronické komunikace s úřady v mnoha případech nahradila běžnou „papírovou“ poštu a její zavedení provázelo mnoho otázek. Podívejme se na ty nejčastější

Přihlášení do datové schránky a otevírání zpráv

Pokud nepoužíváte specializovaný software (např. tzv. systém FMS), přihlásíte se ke své datové schránce na adrese www.datoveschranky.info.

Abyste se mohli do datové schránky přihlásit, potřebujete si nejdříve nainstalovat tzv. kořenový certifikát. Návod pro instalaci do prohlížeče Internet Exprorer najdete zde a pro prohlížeč Mozzila Firefox zde.

Po úspěšné instalaci certifikátu se můžete přihlásit pomocí jména a hlesla, které Vám ministerstvo vnitra zaslalo poštou.

Pro zobrazování samotných datových zpráv je však nutné ještě doinstalovat do svého internetového prohlížeče doplněk, který si můžete stáhnout pro oba výše uvedené prohlížeče zde. Návod k jeho instalaci je pak k dispozici pro Internet Exprorer zde a pro Mozzilu Firefox zde.

POZOR: Přestože si datovou zprávu můžete stáhnout k sobě do počítače, pokud ji potom budete chtít poslat (např. e-mailem) někomu jinému, dotyčný si k jejímu otevření musí na svém počítači rovněž doinstalovat zmíněný doplněk.

Desetidenní lhůta

Asi nejprobíranější vlastností datových schránek je tzv. fiktivní doručení. Zpráva v datové schránce se považuje za doručenou, jakmile se ke schránce přihlásí kdokoli, kdo má k otevření takové zprávy oprávnění (může být totiž i do vlastních rukou). Přihlášený si přitom samotnou zprávu nemusí otevřít. Kromě toho, desátý den poté, co se zpráva ve schránce objevila, je automaticky považována za doručenou – i když si ji adresát nepřečetl.

Když si tedy zapomenete datovou schránku vybírat, po deseti dnech Vám začnou běžet všechny lhůty vyplývající např. z doručení nějakého úředního sdělení.

Existuje samozřejmě výjimka

Právnička Nina Rydlová ze společnosti Studio Legale de Capoa ed Ass zákonnou možnost odvolání shrnuje takto:

„Pokud si adresát pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, a správní orgán rozhodne podle toho, zda-li žadateli hrozí vážná újma a zda-li nevznikne přiznáním neplatnosti doručení újma na právech třetích osob nabytých v dobré víře."

Jako příklad uvádí: „Měl jsem závažné důvody pro to, že jsem datovou schránku v době desetidenní lhůty neviděl, ať byla důvodem například autonehoda a nikdo jiný do datové schránky neměl přístup nebo např. dlouhodobý výpad elektrické energie, selhání systému a mnoho dalších takových podobných situací. V zásilce bylo, že mi např. vyvlastňují pozemek a dávají mi určitou lhůtu k vyjádření. Já jsem se o tom samozřejmě nedozvěděl a lhůta mi uplynula. V tomto případě mohu podat žádost o určení neplatnosti doručení, újma na právech třetích osob nabytých v dobré víře zde nevznikne, protože ještě nedošlo k žádnému konkrétnímu rozhodnutí správního orgánu.“

Pokud by v důsledku naší žádosti vznikla újma na právech třetích osob (nabytých v dobré víře), správní orgán zmeškání úkonu nepromine pokud by újma dotčením takových práv byla vyšší, než újma hrozící nám, jako podateli.

Nejčastější dotazy

Podle pana Jiřího Korbela z tiskového odboru ministerstva vnitra se uživatelé datových schránek nejčastěji ptají:

 

1) proč je přístupové heslo tak složité?

Tiskový odbor MV: Složitost přístupového hesla je dána snahou zajistit maximální možnou úroveň zabezpečení přístupu k datové schránce. Z tohoto důvodu je v hesle obsažena kombinace velkých a malých písmen, čísel a znaků tak, aby heslo nebylo možné jednoduše odhadnout a zneužít.

 

2) co dělat při ztrátě či zapomenutí přístupových údajů?

TO MV: Pokud ztratíte nebo zapomenete přístupové údaje, zajděte na kterékoli kontaktní místo Czech POINT a požádejte o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových.

 

3) je možné doručit přístupové údaje do zahraničí?

TO MV: Bylo rozhodnuto, že přístupové údaje budou doručovány do zemí, kde partneři České pošty nabízejí doporučené doručení do vlastních rukou (nebo jinou poštovní službu se srovnatelnými parametry). Seznam těchto zemí je uveden zde: http://www.datoveschranky.info/priloha/138 Přístupové údaje do ostatních zemí není možné doručit.

 

4) proč musím směnit prvotní heslo po prvním přihlášení?

 

TO MV: Jde o jedno z bezpečnostních opatření, které má pomoci k tomu, aby se přístupové údaje nedostaly do nepovolaných rukou. Pokud by si uživatel iniciální heslo nezměnil a někdo se po čase dostal k obálce s přístupovými údaji, mohl by tím získat kontrolu nad datovou schránkou.

 

Navzdory tomu, že celé dvě třetiny českých podnikatelů nevyužilo několika měsíců zkušebního provozu a datovou schránku jim k 1.11. muselo aktivovat ministerstvo vnitra, pan Korbel uvádí, že už po pěti dnech ostrého startu systému datových schránek si datovou zprávu vyzvedlo 85 % uživatelů, což „je důkazem toho, že systém funguje a je pro uživatele srozumitelný".


Čtěte také:

Právní poradna: Datové schránky – doručení dokumentu a zmeškání vyzvednutí