20140914-hasici
Hasiči v České republice, ilustr. foto. (Michal Maňas/Wikimedia Commons)

Sbory dobrovolných hasičů v ČR od nynějška mohou dosáhnout na finanční podporu z Evropské unie. Obce, které jsou zřizovateli hasičských sborů, mají možnost realizovat své projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jenž je vypsán na období 2014 až 2020. Finanční prostředky bude možno čerpat na vybavení jednotek technikou a zdokonalovat zařízení požárních zbrojnic.

Úspěšnost zřizovatelů se žádostí o peněžní podporu dobrovolných sborů bude záviset na tom, zda spadají do území, kde hrozí např. záplavy, sucha, větrné smrště nebo technické a technologické havárie.

 „Dobrovolní hasiči by měli mít kvalitní techniku, která by dokázala přírodním živlům a dalším haváriím čelit,“ sdělil ministr vnitra Milan Chovanec. „Oceňuji, že program nabízí i peníze na vylepšení zbrojnic,“ podotkl. „Sbory dobrovolných hasičů jsou pro celý záchranný systém zásadní. Příslušníci jsou velmi šikovní a pracují s maximálním nasazením stejně jako jejich kolegové profesionálové,“ dodal ministr vnitra.

„Nezbytností pro možné čerpání finančních prostředků je i jejich opora v patřičném strategickém dokumentu resortu vnitra,“ sděluje Lucie Nováková z odboru tisku a public relations ministerstva vnitra.

Dokument ponese název „Zajištění odolnosti v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a vybavenosti složek integrovaného záchranného systému“ a bude mimo jiné obsahovat i konkrétní příklady, které budou závazné i pro vybrané jednotky dobrovolných hasičů.

Aktualizovaný dokument bude ministru vnitra Milanu Chovancovi předložen ke schválení v průběhu následujících týdnů. 

Více než stovka sborů už o nabídce ví a se zástupci resortu MV v této věci komunikuje. O výše uvedených podmínkách a dalších možnostech byli zřizovatelé i hasiči informováni v polovině června, uvedla Lucie Nováková.

JPO II a JPO III jsou kategorie jednotek požární ochrany, které byly vybrány po konzultacích s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, jimž bude unijní dotace určena. Jedná se totiž o jednotky, které mohou zasahovat i mimo území svého zřizovatele a jsou zařazeny do systému tzv. Plošného pokrytí.

Historie  hasičských sborů v kostce

Časté požáry, tzv. červený kohout, sužovaly naši zemi již dávno. V pražském archivu je uložen první požární řád v latině, který pochází z roku 1350. V Období Habsburské monarchie vydala císařovna Marie Terezie pro Čechy dva patenty. Byly to „Řády k hašení ohně“, a to r. 1755 pro královská města pražská a pro venkov. Také císař Josef II. vydal pro Čechy dva požární řády.

Myšlenka na vytvoření hasičských spolků se zrodila asi v polovině 19. století. Příznivý vliv na rozvoj hasičského hnutí měl zákon spolkový a shromažďovací z 15. 11. 1867. Postupně vznikaly sbory, které dokázaly organizovaně bojovat s ohněm a zvládnout i jiné přírodní katastrofy. Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Dnešní hasičské sbory náleží ke složkám občanských sdružení nebo jsou právně samostatné. Kromě boje s ohněm jsou využívány při živelných pohromách, ekologických haváriích. Pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech a poskytují i technickou pomoc. Často bývají tyto sbory významné i z hlediska společenského života obce. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.

S evidencí přes 340 tisíc členů náleží bezesporu ke zcela nejpočetnější organizaci v České republice. Do sborů patří také přes 47 tisíc dětí a mládeže ve věku do 18 let.