Rybníček u Chrastavy, ilustrační foto. (cmelak.cz)

Kdo je tím „Čmelákem ministerstva zemědělství“ a proč byl Čmelák podpořen půl milionem korun, nám zodpoví české Mze. 

„Extrémní projevy počasí, jako například dlouhé vlny chladného počasí nebo velké povodně, ovlivňují krajinu v České republice. Cílem projektu neziskové organizace Čmelák (Čmelák - Společnost přátel přírody - největší severočeská ekologická organizace) je proto navrátit krajině vysoké retenční schopnosti cestou praktických opatření při zacházení s půdou jejími největšími vlastníky, které napomohou mimo jiné zadržet vodu v krajině,“ uvedl Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace Mze.

Na projekt neziskové organizace Čmelák – Společnost přátel přírody přispělo Ministerstvo zemědělství částkou 674 tisíc korun. Projekt nazvaný „Podpora retenční schopnosti krajiny – obnova krajinných struktur“ přiblíží veřejnosti strategii péče o krajinu a poskytování podpory u konkrétních revitalizačních projektů v Libereckém kraji.

Půjde o jeden z celkem 46 projektů nestátních neziskových organizací, které letos ministerstvo zemědělství podpořilo. Celková částka podpory všech projektů čítá 64,1 milionu korun.

„Zájem o přírodu a krajinu není pouze doménou ochránců přírody, ale v dnešní době se dotýká nás všech. Aktivity této neziskové organizace velice vítám, neboť pomáhají obnovovat krajinu v úzké spolupráci se zástupci obcí a škol, a již u dětí tak budují kladný vztah k přírodě,“ vysvětluje ministr zemědělství Marian Jurečka.

Předseda organizace Čmelák Jan Korytář uvedl jako jeden z výsledků činnosti, že během jara 2014 se do výsadeb původních druhů stromů a keřů zapojilo kolem 470 dětí, které vysadily 844 stromů a keřů, a to na území 23 obcí Libereckého kraje.

Tam, kde byl v minulosti nevhodně upraven tok a tím odvodněn lesní pozemek za pomoci rigolů s cílem rychlého odvodnění území, jako např. U Jindřichovic pod Smrkem, voda tak přišla o místo pro svůj přirozený rozliv.

„Cílem této revitalizace je vytvoření mokřadního habitatu, který přispěje ke zvýšení biodiverzity v krajině. Zároveň bude lokalita sloužit pro zpomalení průchodu vody při jarním tání sněhu a přívalových deštích. Tím by měly být omezeny či zmírněny následky povodní,“dodal vedoucí projektu Jiří Antl.

Více na: www.cmelak.cz.