Rezort financií pripravuje zavedenie verejného ratingu všetkých daňových subjektov. Nezávisle vykonávaný rating by mal podľa ministerstva zlepšiť plnenie daňových povinností podnikateľmi a zároveň prispieť k vyššej právnej istote v podnikateľskom prostredí. Rating chce rezort zaviesť od roku 2014 a bude vykonávaný každoročne.

„Výsledok hodnotenia daňových subjektov v podobe určeného stupňa ratingu bude verejne dostupnou informáciou,“ uvádza ministerstvo financií v návrhu na zavedenie ratingu, ktorý bol odoslaný na rokovanie vlády.

Rating bude vykonávať Finančné riaditeľstvo raz ročne, pričom hodnotené budú všetky subjekty dosahujúce zdaniteľné príjmy z podnikania. Hodnotenie bude uskutočňované v troch oblastiach: finančná stabilita, daňová spoľahlivosť a donorstvo. Ako štvrtý atribút prichádza do úvahy hodnotenie osobného postavenia vo verejnom obstarávaní.

„S cieľom zabezpečenia objektívnosti hodnotenia dotknutých osôb vo všetkých atribútoch, posudzované kritériá budú verejne prístupnou informáciou,“ uvádza navrhovaný materiál.

„Konkrétne definície, kritériá a rozsah hodnotiacich kritérií budú predmetom diskusií s odbornou verejnosťou a následne v rámci pripomienkového konania k vyvolaným legislatívnym zmenám aj predmetom diskusií s príslušnými rezortmi,“ spomína ministerstvo financií.

Verejný rating má zlepšiť výber daní a podnikateľské prostredie

Výsledky ratingu budú verejne dostupné a zároveň budú musieť podnikatelia uvádzať svoj rating na účtovných dokladoch, najmä faktúrach a zmluvách. Ministerstvo očakáva dva hlavné prínosy ratingu.

Primárnym cieľom nového hodnotiaceho nástroja má byť podpora „dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýšenie efektivity výberu daní.“

„Ohodnotenie bude mať za následok diferencovaný prístup správcu dane voči subjektom v závislosti od stupňa dosiahnutého ratingu,“ plánuje ministerstvo financií.

Znamená to, že rizikovejší podnikatelia budú podliehať prísnejšiemu dohľadu daňovej správy, budú musieť skladať zábezpeky apod. Naopak, menej rizikové subjekty môžu očakávať od úradníkov „výhody vo forme nadštandardných služieb.“

Druhým efektom zavedenie ratingu má byť zlepšenie istoty v obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi, a to „poskytnutím nezávislých informácií o miere dôveryhodnosti podnikateľov a ich schopnosti plniť si svoje záväzky voči obchodným partnerom.“