Od 16. listopadu vešla v platnost listina České republiky o přístupu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech a její Opční protokol.

Úmluva i Protokol zlepší možnosti mezinárodní justiční spolupráce. ČR je prvním evropským státem, který k Úmluvě přistoupil. Přístupem k těmto mezinárodním smluvním instrumentům ČR získala smluvní základ pro spolupráci v trestních věcech s dvaceti pěti státy.

Úmluva však neopravňuje, aby smluvní strana na území druhé strany vykonávala jurisdikci, která je podle práva výlučně v pravomoci orgánů druhého státu. Také se nebude vztahovat na případy podléhající výlučně vojenskému právu.

Doposud se trestní záležitosti mezi ČR a USA řešily pomocí Smlouvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech z roku 1998 a Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech z roku 2006.