Zatímco ve Spojených státech dochází k ničení vánočních stromků žhářskými útoky, úředníci Evropské komise zašli ještě dál a podnikli něco, co Vatikán označuje za „zrušení křesťanských kořenů Evropy“. Ve svém nedávno zveřejněném dokumentu „Unie rovnosti“ (pdf) Evropská komise požadovala, aby zaměstnanci Komise používali „genderově neutrální“ zájmena, neoslovovali posluchače „dámy a pánové“ a zdrželi se toho, aby si navzájem přáli veselé Vánoce.

Tyto pokyny, které jsou součástí 30stránkové brožury určené k podpoře „inkluzivní komunikace“, vyvolaly širokou vlnu kritiky a dočkaly se neobvykle silné reakce ze strany nejvyššího politického úřadu Vatikánu. Nejvyšší eurokratka, která za dokumentem stojí, komisařka EU pro rovnost Helena Dalliová, vydala prohlášení, v němž již vytištěný dokument obhajuje jako pouhou rozpracovanou publikaci.

Několik dní po zveřejnění dokumentu přidal velvyslanec Evropského parlamentu pro LGBT+ Riccardo Simonetti další urážku, když se hrdě objevil na obálce německého časopisu v převleku za Pannu Marii. Zdá se, že bruselští pokrokáři se domnívají, že nový evropský člověk by měl slavit nikoli Vánoce, ale prosincové svátky. Protože Vatikán nemůže reagovat na každý jednotlivý projev rouhání, průměrní evropští občané pobouření Simonettiho neuctivostí vzali útokem jeho stránku na Facebooku.

Posunout hranice přijatelného

Není to první ani poslední pokus evropských levičáků posunout hranice přijatelného a rozšířit svou ideologickou nadvládu na veřejném prostranství a v regionálních organizacích stejně agresivně, jako to dělají jejich uvědomělé (angl. „woke“) americké protějšky. Ale k velké nelibosti těch, kteří se pokoušejí importovat kulturní a náboženské obrazoborectví, jež tak úspěšně pustoší americký veřejný život, existují národy starého světa, které si ještě pamatují marxismus a jeho útok na tradici a víru.

Východoevropané, jejichž rodiny skutečně zažily komunistickou diktaturu, moc dobře poznají, když se jim ideologové snaží zrušit Vánoce a vnutit totalitní světonázor. Dříve než většina ostatních rozpoznali hrozbu toho, co se dělo za Atlantikem, když se strhávaly sochy, zakazovaly nebo přepisovaly knihy a jednota národa byla zpochybňována politikou rasové identity a novým třídním bojem. Už to jednou zažili.

Třicet let po rozpadu Sovětského svazu se bývalé porobené národy, jako je mé rodné Maďarsko nebo Polsko, stále vzpamatovávají z komunistické devastace. Snaží se minulost rekonstruovat, ne ji bořit. Za tímto účelem probíhají snahy o obnovu padlých soch, vydávání historických knih, které podporují národní jednotu, a usilují o potvrzování, nikoliv podkopávání tradic, které byly během půlstoletí komunistické vlády napadány. Svoboda projevu a antitotalitarismus jsou součástí jejich národní DNA, která je o to cennější, že mají krutou zkušenost života pod sovětskou okupací.

Zájmeno „soudruh“

Mnozí si ještě pamatují, že nepoužívání jediného správného zájmena „soudruh“ nebo vynechání „nepovinného“ semináře marxismu-leninismu mohlo být důvodem k vyhazovu nebo vyloučení ze školy. Manipulace s jazykem a ideologická indoktrinace byly vetkány do každodenního života.

V této době sloužili straničtí aparátčíci jako prodloužená ruka ústředního výboru. Jejich povinnost spočívala v tom, že dohlíželi nad svými kolegy a vychovávali je, ať už se jednalo o maloměstskou továrnu, nebo vznešenou kulturní instituci v hlavním městě státu. Aparátčíci byli mocnými nástroji totalitního státu, který vykonával kontrolu nad všemi segmenty společnosti. Jejich moc byla prakticky neomezená vůči těm, kteří v jejich očích ohrožovali úspěch „dělnické revoluce“.

Nevhodná slova byla vždy považována za vážné ohrožení systému – mezi nimi i „Veselé Vánoce“.

„Svátek borovice“

Komunisté záměrně vymazali z veřejného fóra svatého Mikuláše neboli Santa Clause a místo něj zavedli „Dědu Mráze“, světskou postavu, která nosila dětem dárky jak na Mikuláše, tak na Vánoce. Samotný svátek byl přejmenován na „Svátek borovice“ a „Veselé svátky“ mělo nahradit politicky nekorektní „Veselé Vánoce“, zatímco oficiálním „důvodem svátků“ byly Stalinovy narozeniny 18. prosince, a nikoliv narození Krista. Bylo nebezpečné mluvit o skutečném významu Vánoc – rodiny, které svátky dodržovaly v soukromí, riskovaly, že se jim život obrátí vzhůru nohama, když malé dítě následující den ve škole nechtěně prozradí své rodiče. Rodiče čekala důtka nebo rovnou trest za to, že své děti nakazí „nedemokratickými, zpátečnickými a reakčními“ vánočními myšlenkami.

Kdysi to byla Rudá armáda, nikoli armáda USA, která se pyšnila politickými komisaři dohlížejícími na ideologickou čistotu vojáků a snažícími se diskreditovat americké prezidenty.

V té době hledaly porobené národy střední a východní Evropy naději a morální podporu na Západě, zejména v Americe, když se doma snažily vzdorovat totalitnímu režimu podporovanému Sovětským svazem. Dnes se na Západě objevuje nová, ale známá totalitní vlna, která se zaměřuje na západní tradice, indoktrinuje masy a přebírá kontrolu nad jazykem, který lidé používají. Pro generaci mých prarodičů by znělo jako špatný vtip, že Velitelství speciálních operací USA (USSOCOM) jmenovalo hlavního důstojníka pro diverzitu, rovnost a inkluzi. Kdysi to byla Rudá armáda, nikoli armáda USA, která se pyšnila politickými komisaři dohlížejícími na ideologickou čistotu vojáků a snažícími se diskreditovat americké prezidenty.

Ale časy se změnily. Richard Torres-Estrada, který byl vyšetřován za to, že přirovnal amerického prezidenta Donalda Trumpa k Adolfu Hitlerovi, je nyní novým šéfem USSOCOM DEI. Veřejné školy pověřené výchovou mládeže učí americké děti, že jejich země je nenapravitelně rasistická; uvědomělý „parní válec“ poštvává rodiče, učitele a studenty proti sobě ve jménu rozmanitosti. Hnutí Black Lives Matter, vedené skupinou samozvaných marxistů, rozdmýchává rasové napětí a normalizuje používání fyzického násilí k urovnání politických sporů ve městech po celých Spojených státech i mimo ně.

Nesouhlas se nepřipouští

Nemělo by nás proto překvapit, že vedení EU přijalo stejnou „uvědomělou“ ideologii woke. Evropské instituce prosazují svou ideologickou agendu bez ohledu na místní reakce členských států. Pokud jde o otázky LGBT, EU nepřipouští žádný nesouhlas: silný postoj Budapešti a Varšavy ve prospěch tradiční rodiny a proti genderové propagandě na veřejných školách se setkal se společenským odsouzením a řízením o porušení práva, které vyhlásila tatáž komisařka pro rovnost, která se nedávno pokusila zrušit Vánoce.

Pokusy novodobých aparátčíků, jako je Dalliová, zrušit Vánoce nebo byrokrata-provokatéra Simonelliho pózovat na rouhačské fotografii porušují jeden z nejzákladnějších principů Maastrichtské smlouvy (pdf). Zatímco EU měla „prohlubovat solidaritu mezi svými národy při respektování jejich historie, kultury a tradic“, Maďaři, Poláci a další národy postsovětského bloku, které pobuřují Brusel svou historií, kulturou a tradicemi, si nemohou nevšimnout, jak prázdně tyto fráze vyznívají.

Vánoce zdaleka nejsou největším problémem kontinentu, i když komisařka pro rovnost věří v opak. Evropa čelí skutečným problémům, jako je běloruská krize, rostoucí vliv Číny nebo stále agresivnější Rusko. Ale namísto toho, aby je EU zodpovědně řešila, se mnozí Evropané budou muset letos v prosinci smířit s tím, že popřejí Bruselu veselé Vánoce.

Péter Heltai je novinář a mediální manažer působící v Budapešti. Je strategickým ředitelem maďarského digitálního média Axióma. Twitter: @peterheltai

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusejí nutně odrážet názory The Epoch Times.

Přeloženo z původního článku zveřejněného na stránkách newyorské redakce.