ČR:  Ve středu 28. června 2023 vláda schválila plán transformace České pošty. Jádrem transformačního plánu je vyčlenění komerčních služeb, tedy logistiky a balíkových služeb, ze státního podniku do státní akciové společnosti. Takto očištěná Česká pošta bude pověřena novými úkoly v oblasti digitalizace a snižování nákladů na státní správu, uvedl Ondřej Krátoška z odboru komunikace Ministerstva vnitra (MV).                                                

Plán rozdělení představili ve čtvrtek 29. června ministr vnitra Vít Rakušan a Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

„Osobně jsem rád, že Česká pošta a spolupracující odborníci z ministerstev vnitra, financí a obchodu a průmyslu dokončili plán transformace včas, a velmi si cením přístupu ostatních ministrů, kteří jej včera podpořili a budou se na jeho realizaci podílet,“ řekl Vít Rakušan. 

Za nejdůležitější závěry z jednání vlády o plánu transformace České pošty Vít Rakušan považuje všeobecný souhlas s hlavními cíli transformace, ochotu Českou poštu finančně podpořit a jasné stanovení úkolů pro jednotlivá ministerstva, které z transformačního projektu vyplývají. 

„Cíle transformace České pošty reagují na nové výzvy, které přináší technologický a společenský vývoj a které musí vláda a stát řešit,“ řekl Vít Rakušan.

Transformovaná Česká pošta do budoucna zajistí komunikaci se státem každému, kdo nebude schopen nebo ochoten přejít na komunikaci digitální. Česká pošta tak zajistí, aby lidé měli přístup i k fyzickým službám státu, a bude kontaktem pro občany všude tam, kde jiné úřady budou své služby poskytovat převážně v digitální podobě, vysvětluje MV.

Negativní dopady na společnost spojené s těmito výzvami může pomoci řešit transformovaná Česká pošta, sdělil Vít Rakušan. „I když se digitalizace prosazuje ve všech oblastech, měla by existovat i alternativa, všude přítomné místo, kde se občan bude moci obrátit na zástupce státu. Tím místem může být státní infrastruktura v podobně pobočkové sítě České pošty a jejích zaměstnanců,“ uvedl ministr vnitra.  

Vyčlenění komerčních služeb

Hlavní zásady a opatření transformačního plánu České pošty představil Miroslav Štěpán, který je pověřený vedením státního podniku. Za hlavní opatření označil vyčlenění komerčních služeb, tedy logistiky a balíkových služeb, do nové státní akciové společnosti a pověření takto zeštíhlené České pošty novými úkoly ze strany státu. Podle tohoto zadání se transformovaná Česká pošta stane nástrojem státu, který bude účinkovat v každém regionu. 

„Nové veřejné služby, které bude Česká pošta poskytovat, zároveň přinesou nové příjmy, díky kterým se sníží potřeba státního financování České pošty,“ řekl Miroslav Štěpán a jako příklad uvedl převzetí vyřizování žádostí o některé dávky od Úřadu práce.

Další navýšení příjmů České pošty přinese podle transformačního plánu otevření její rozsáhlé infrastruktury pro všechny komerční subjekty, které budou na komerční bázi poskytovat služby občanům. Může jít například o služby bankovní, pojišťovací nebo logistické. Tento rozvoj služeb zároveň zvýší kvalitu života občanů zejména na malých obcích, upozorňuje na změny MV.

Kladná čísla

Pokud se podaří projektované příjmy a úspory realizovat v plné výši, překlopí se provozní hospodaření České pošty do kladných čísel již v roce 2026. Miroslav Štěpán ale upozornil na rozdíl mezi provozním hospodářským výsledkem a celkovým hospodářským výsledkem, který bude ještě negativně ovlivňován splátkami dluhů a odpisy.

„Příspěvek státu by měl být poskytnut ve formě navýšení kmenového jmění České pošty o dvě miliardy korun, jako transformační příspěvek ve výši 1,5 miliardy korun a jako vklad do nové logistické státní akciové společnosti ve výši 1 miliardy korun,“ upřesnil Miroslav Štěpán.

Vyčlenění logistiky a balíkových služeb do samostatné státní akciové společnosti zjednoduší oběma subjektům (přetrvávajícímu státnímu podniku a nové akciové společnosti) přístup k finančním zdrojům. Státní nebo dotační investice do státního podniku nebudou vnímány jako nedovolená podpora komerční logistiky a nová logistická akciová společnost může získávat finanční zdroje z úpisů akcií, obligací nebo dotací. Jako státní akciová společnost bude zároveň připravena na případný vstup strategického partnera, přibližuje MV plán transformace.