Marcela Colucci

31. 10. 2023

Přátelství je cennou hodnotou v životě každého člověka, a to již od útlého věku. Již v prvních měsících života jsou děti přitahovány ostatními dětmi a snaží se navázat kontakt (často jednosměrný a založený na napodobování). Jak však rostou, a zejména s rozvojem řeči, se stávají výměny intenzivnějšími a přátelství důvěrnějším. Přátelství představuje první otevření se světu mimo rodinu, bezpečné místo, v němž lze prožívat i obtížné pocity.

Cvičiště pro sociální vztahy

Dětská přátelství jsou skutečnou tělocvičnou pro sociální vztahy, ve které děti zažívají sounáležitost a sdílení, ale také rivalitu, žárlivost a konflikty. Stručně řečeno, je to privilegované místo, kde se učí chápat druhé, trénují svou empatii a učí se zvládat frustraci. Kamarádství také představuje první zkušenost citové nezávislosti na rodině, protože s kamarády si navzájem poskytujeme podporu a pocit bezpečí.

Jedním z nejdůležitějších vývojových milníků předškolního dítěte je schopnost navazovat a udržovat přátelství. Je důležité, aby rodiče a vychovatelé podporovali společenskost dětí a pomáhali jim rozpoznat hodnotu vztahů s jinými lidmi. Čím dříve je povedeme k tomu, jak se chovat k ostatním přátelsky a respektovat potřeby druhých, tím dříve si osvojí důležité sociální a emoční dovednosti. Rozvíjení přátelských vztahů rozvíjí sebeúctu a samostatnost, sounáležitost, vyjadřování vlastního názoru, řešení problémů a konfliktů, spolupráci a dodržování pravidel.

Od sociálně-emočních dovedností k úspěšné budoucnosti 

Podle Shawna M. Bryanta, výkonného ředitele a hlavního konzultanta organizace YesToECE, si dítě může osvojit sociální dovednosti neustálým procvičováním. YesToECE je společnost zabývající se vzděláváním, koučováním a poradenstvím v raném dětství.  Shawn M. Bryant je uznávaným facilitátorem profesního rozvoje a přednáší o tom, jak vytvořit inkluzivní prostředí pro rané vzdělávání, které podporuje sociálně-emoční učení dětí. Na svých školeních také představuje některé nové strategie, které lze využít ve spolupráci s rodinami k posílení budování přátelských dovedností. Shawn M. Bryant je přesvědčen, že pokud si děti v raném dětství dokážou vytvořit a udržet blízká přátelství, budou ve škole úspěšnější. Děti, které se cítí dobře ve společnosti ostatních a umí naslouchat, jsou za školními lavicemi pozornější a mají větší důvěru v sebe a své schopnosti.

Jak pomoci dětem navázat přátelství v mateřské škole?

Přátelství, která děti navazují v předškolním a školním věku, se stávají skvělým podpůrným systémem pro budoucí vztahy. Přestože se přínos přátelství pro vývoj v raném dětství někdy přehlíží, přátelství mohou mít obrovský vliv na duševní a fyzické zdraví. Děti se v raném dětství učí orientovat v přátelských vztazích, být citlivé k názorům druhých, používat standardní pravidla konverzace a zjistit, co představuje chování přiměřené věku.

Pojďme se společně podívat na to, co mohou pečovatelé udělat pro podporu těchto přátelství v raném dětství:

1. Společné čtení knih o přátelství, spolupráci, sdílení, kompromisu a naslouchání

Knihy o přátelství mohou předškolákům pomoci pochopit, co to skutečně znamená být přítelem.

2. Strategické vytváření dvojic při jídle, domácích pracích a činnostech a zapojování žáků do hry

Společně strávený čas pomáhá dětem poznat se navzájem a nakonec se mohou skamarádit.

3. Zavedení pozitivních pravidel ve třídě: „Buď laskavý“,  „Chovejte se k sobě s úctou“,  „Ruce jsou na pomoc, ne na ubližování“

Jasná pravidla všem napovídají, jak se mají přátelé chovat. Předem dohodnutá pravidla pomohou všem, aby spolu dobře vycházeli. Když všichni vědí, jak se mají chovat, bude mezi dětmi méně neshod.

4. Mluvte s dětmi v malých i velkých skupinách o tom, co znamená být kamarádem

Děti mohou odpovídat na otázky typu: „Jak poznáš, že je někdo kamarád?“ „Co kamarádi dělají nebo říkají?“ Jak se děti střídají ve sdílení svých nápadů, můžete je zapisovat. Vyzvěte děti, aby své nápady ilustrovaly. Nápady a ilustrace vyvěste ve třídě. Diskuse o přátelství může předškoláky naučit, co mají říkat a dělat, aby se připojili ke skupině nebo aby někomu jinému řekli, že jeho jednání je při hře ruší.

5. Zaměření na pocity dětí

Je důležité, aby se děti naučily rozpoznávat své pocity a pocity ostatních. Předškolní děti se stále učí, jak jejich chování ovlivňuje ostatní. Někdy děti potřebují trochu pomoci s pochopením vlastních pocitů, řešením problémů a vyjednáváním o neshodách. Když budou umět dobře zvládat své silné emoce, budou pravděpodobně lépe vycházet se svými spolužáky.

6. Vzorové chování a ohleduplné chování k ostatním

Když věnujeme pozornost tónu svého hlasu, tomu, jak hlasitě či tiše mluvíme a jaká slova používáme, děti nás mohou sledovat, poslouchat a napodobovat. Při správném modelování se naučí dělat kompromisy, mluvit, prosit, děkovat a projevovat uznání.

7. Vytvořte prostor pro aktivity, kde mohou být dvě nebo tři děti pohromadě

Umístěte dvě židle nebo dva gaučové polštáře vedle sebe do rohu s knihovnou. Umístěte dvě nebo tři židle za stůl, kde děti kreativně tvoří. Požádejte dvě děti, aby na zahradu přinesly hadici. Vyzvěte dvě děti, aby prostřely stoly k obědu. Zahrajte si se třemi dětmi stolní hru. Předškolní děti navazují přátelství snadněji ve dvojicích nebo malých skupinách.

8. Nabídněte skupinové projekty a činnosti, které ve třídě budují pocit společenství

Práce na společném cíli ve skupině umožňuje dětem navázat nová přátelství.

Přátelství má obrovský vliv na vývoj dítěte, zejména v raném dětství. Nabízí příležitost k učení a rozvoji sociálních dovedností. Budování vztahů s ostatními dětmi, povídání si s ostatními a sdílení nejen buduje sebedůvěru, ale také pomáhá dítěti snáze se přizpůsobit prostředí školky.

Přátelství v raném dětství hrají důležitou roli v péči o emocionální, fyzickou a sociální pohodu dětí. Navazování přátelství v raném věku je prospěšné pro budování základů jejich osobnosti, a proto má zásadní význam.

Související témata

Související články