20120319_rybak4
Rybáci obecní. (Zdeněk Vermouzek/ČSO)

PRAHA, 16. března - Česká společnost ornitologická, nevládní organizace zabývající se výzkumem a ochranou ptáků, a společnost Českomoravský štěrk, a. s., člen HeidelbergCement Group, podepsaly dohodu, která zajistí hnízdiště pro ohrožené rybáky. Deklarace stvrzuje několikaletou spolupráci obou organizací v oblasti ochrany přírody a je základem pro její budoucí rozšíření.

Ve snaze ochránit hnízdiště a biotop vzácných ptáků sešly se obě organizace, ČSO i ČMŠ, aby podepsaly vzájemnou dohodu o naplnění tohoto cíle. Protože rybáci si vybírají ke hnízdění prostředí těžebních prostorů nerostných surovin, ochrana přírody a krajiny vyžaduje dlohodobou spolupráci. Naštěstí obě organizace mají zájem se věnovat ochraně vzácných ptáků.

Tato dohoda navazuje jako první v Evropě na mezinárodní dohodu o partnerství mezi společností HeidelbergCement a BirdLife International, jejímž cílem je posílit schopnost obou organizací dosáhnout udržitelného rozvoje zajištěním kvalitnější ochrany biodiverzity na místní, národní i mezinárodní úrovni a prohloubit znalosti o významu těžebních prostorů pro biodiverzitu.

„Ochrana životního prostředí a přírody je věcí, kterou bychom měli mít na paměti při veškeré lidské činnosti. Vážíme si proto přístupu  společnosti Českomoravský štěrk, která si je vědoma své společenské odpovědnosti a aktivně se snaží nejen snižovat dopady na okolí svých provozoven, ale navíc aktivně hledá, jak přírodě a ohroženým druhům pomoci,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

20120319_rybak2
Rybáci obecní. (Zdeněk Vermouzek/ČSO)

Věříme, že se tento přístup stane vzorem i pro další těžební a průmyslové podniky.“

„Ochrana přírody je naším firemním programem. Skutečnost, že více než 50% z celkového počtu provozovaných lokalit se nachází uvnitř nebo v blízkosti chráněných území nebo území s vysokou hodnotou biodiverzity, není překážkou při zákonném využívání svěřeného nebo vlastněného nerostného bohatství,“ říká Marek Novotný, generální ředitel ČMŠ.

Spolupráci s odborníky z oblasti ochrany přírody, stejně jako spolupráci s univerzitami a nevládními organizacemi, vnímáme jako oboustranně prospěšnou činnost. Daří se tak společně a hlavně efektivně naplňovat podmínky pro nové, funkční využití území dotčených těžební činností.“

ČSO uvádí:„Těžební prostory poskytují životní prostředí pro řadu rostlin a živočichů. Jedním z nich je i rybák obecný, který potřebuje ke svému hnízdění štěrkové ostrovy obklopené vodou. Na zregulovaných řekách v současnosti ostrovy vznikat nemohou, proto rybáci rádi přijímají náhradní řešení ve formě plovoucích betonových ostrovů. Jejich konstrukce je originálním českým průmyslovým vzorem, na jehož vzniku se podíleli odborníci z několika firem a ČVUT Praha.

Betonové  hnízdní ostrůvky jsou příkladem efektivní ochrany ohroženého druhu a současně úspěšné spolupráce nevládní ochranářské organizace a komerční těžařské společnosti. Rybáci ostrůvky úspěšně obsazují a v průběhu 5 let vytvořili na střední Moravě dvě kolonie, ve kterých dohromady hnízdí přes 50 párů. Ornitologové i těžaři by tento úspěšný model rádi rozšířili i do dalších evropských zemí.

Právě uzavřená deklarace o spolupráci ukazuje, že spojení těžební činnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí může být jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát.“

Rybák obecný

20120319_rybak
Mládě Rybáka obecného. (Zdeněk Vermouzek/ČSO)

Rybák obecný ( Sterna hirundo) patří do příbuzenstva racků. Podobně jako oni je výborným letcem, díky čemuž může obývat rozsáhlá vnitrozemská i pobřežní území na celé severní polokouli a setkat se s ním můžeme i na volném moři daleko od břehů. Rybáci jsou na většině svého areálu tažní, patří dokonce k jedněm z nejdále táhnoucích ptačích druhů. Zatímco hnízdiště některých ptáků leží až za severním polárním kruhem, zimovat mohou až v jižní Africe.

Rybáci jsou úzce vázáni na specifický typ prostředí, nízké štěrkové ostrovy bez vegetace. Ve vhodných podmínkách hnízdí ale v hustých koloniích, které mohou dosahovat až tisíců párů. Takováto hnízdiště však u nás nejsou a rybáci hnízdí jen v několika menších koloniích. Stavbou hnízda se rybáci příliš nezdržují, vajíčka, nejčastěji tři, snášejí do spoře vystlané kotlinky v podkladu. Mláďata zůstávají na hnízdě pouze několik dní, potom se ukrývají v okolí, dokud zhruba po dalším měsíci nedokáží létat.

ČMŠ, a.s. a ČSO

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., člen skupiny HeidelbergCement Group, patří v České republice dlouhodobě mezi přední výrobce přírodního kameniva pro stavební účely.  V současné době provozuje celkem 26 kamenolomů, pískoven a štěrkopískoven zejména  v oblasti jižní a střední Moravy, dále v jižních, středních a východních Čechách. Své výrobky dodává širokému spektru zákazníků od maloodběratelů až po odběratele zajišťující důležité liniové stavby. Dlouhodobý systémový přístup zaměřený na respektování požadavků ochrany přírody a současně báňsko–technických podmínek výkonu těžební činnosti umožňuje naplnit požadavky těchto zdánlivě protichůdných zájmů.

Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá přednášky a exkurze včetně Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu). Do svých řad vítá další zájemce.


BirdLife International

BirdLife International je největší celosvětovou organizací zabývající se výzkumem a ochranou ptáků. Její evropskou větev tvoří 45 nevládních organizací z Evropy a střední Asie, mezi nimiž jsou zastoupeny všechny státy Evropské unie. Tyto organizace mají v Evropě přes 2 miliony členů, 4 100 zaměstnanců a několik desítek tisíc zkušených dobrovolníků, kteří se starají mimo jiné o 5 800 chráněných území o rozloze 320 000 ha.


V roce 2011 podepsali HeidelbergCement a BirdLife International tříletou dohodu o partnerství v Evropě. Více informací: www.birdlife.org


Fotografie zde.

 

20120319_rybak3
Rybáci obecní. (Zdeněk Vermouzek/ČSO)