Alex Newman

2. 12. 2023

OSN stupňuje svou válku proti „konspiračním teoriím“ a „dezinformacím“ vytvořením „internetu důvěry“.

Mocná agentura Organizace spojených národů představila plán na regulaci sociálních médií a online komunikace a na potlačení toho, co označuje za „falešné informace“ a „konspirační teorie“, což vyvolalo znepokojení mezi zastánci svobody projevu a nejvyššími zákonodárci USA.

Organizace OSN pro výchovu, kulturu a vědu (UNESCO) ve své 59stránkové zprávě zveřejněné tento měsíc nastínila řadu „konkrétních opatření, která musí zavést všechny zúčastněné strany: vlády, regulační orgány, občanská společnost i samotné platformy“.

Tento přístup zahrnuje zavedení globálních politik prostřednictvím institucí, jako jsou vlády a podniky, jejichž cílem je zastavit šíření různých forem projevů a zároveň prosazovat cíle, jako je „kulturní rozmanitost“ a „rovnost pohlaví“.

Cílem agentury OSN je zejména vytvořit „internet důvěry“ tím, že se zaměří na to, co nazývá „dezinformacemi“, „nenávistnými projevy“ a „konspiračními teoriemi“.

Mezi příklady projevů, které mají být zastaveny nebo omezeny, patří obavy týkající se voleb, opatření v oblasti veřejného zdraví a propagace, která by mohla představovat „podněcování k diskriminaci“.

Kritici varují, že obvinění z „dezinformací“ a „konspiračních teorií“ jsou stále častěji využívána mocnými silami ve vládě a v oblasti velkých technologických společností k umlčování pravdivých informací, a dokonce i zásadních politických projevů.

Právě tento měsíc vydal výbor pro soudnictví Sněmovny reprezentantů USA zprávu, v níž kritizuje „pseudovědu dezinformací“.

Kromě jiného výbor konstatoval, že se tato „pseudověda“ stala „zbraní“, kterou zákonodárci označují jako „cenzurní průmyslový komplex“.

Cílem je umlčet ústavou chráněné politické projevy, většinou konzervativců.

„Pseudověda dezinformací nyní není – tak jako vždy – ničím jiným než politickou lstí, která je nejčastěji zaměřena na komunity a jednotlivce zastávající názory, jež jsou v rozporu s převládajícími narativy,“ uvádí se v kongresové zprávě „The Weaponization of ,Disinformation‘ Pseudo-Experts and Bureaucrats“ (Zneužití ,dezinformací‘ pseudoexperty a byrokraty).

Ve skutečnosti již mnohá opatření, jež požaduje UNESCO, zavedly digitální platformy se sídlem v USA, často na příkaz Bidenovy administrativy, jak vyplývá z poslední zprávy Kongresu.

Na Kapitolu však zákonodárci vyjádřili ohledně nového plánu UNESCO velké znepokojení.

„Opakovaně a veřejně jsem kritizoval chybné rozhodnutí Bidenovy administrativy znovu vstoupit do UNESCO, čímž američtí daňoví poplatníci zaplatí stovky milionů dolarů,“ řekl předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů, texaský republikán Michael McCaul, deníku Epoch Times s ohledem na plán pro sociální média.

McCaul označil UNESCO za „hluboce nedokonalý subjekt“ a řekl, že je obzvláště znepokojen tím, že tato organizace „podporuje zájmy autoritářských režimů – včetně Komunistické strany Číny“.

UNESCO, stejně jako mnoho dalších agentur OSN, má ve svém vedení několik členů Komunistické strany Číny (KS Číny), například náměstka generálního ředitele Xing Qu.

KS Číny dala opakovaně najevo, že i při práci v mezinárodních organizacích od svých členů očekává, že se budou řídit příkazy komunistické strany.

Zákonodárci z podvýboru Sněmovny reprezentantů, který se zabývá mezinárodními organizacemi, se v současné době snaží snížit nebo omezit financování různých agentur OSN, které podle nich neoprávněně využívají peníze amerických daňových poplatníků.

Americká vláda již dvakrát vystoupila z UNESCO – za Reaganovy a Trumpovy administrativy – kvůli obavám z toho, co tyto administrativy označily za extremismus, nepřátelství vůči americkým hodnotám a dalším problémům.

Bidenova administrativa se na začátku letošního roku přes námitky zákonodárců opět připojila.

Plán UNESCO

Ačkoli je nový regulační režim UNESCO prezentován jako plán na podporu svobody projevu, vyzývá k mezinárodní cenzuře ze strany „nezávislých“ regulačních orgánů, které jsou „chráněny před politickými a ekonomickými zájmy“.

„Národní, regionální a globální vládní systémy by měly být schopny spolupracovat a sdílet postupy … při řešení obsahu, který by mohl být přípustně omezen podle mezinárodního práva a norem v oblasti lidských práv,“ vysvětluje zpráva.

Na rozdíl od prvního dodatku americké ústavy, který zakazuje jakékoli vládní zásahy do práva na svobodu projevu nebo tisku, UNESCO odkazuje na různé mezinárodní nástroje „lidských práv“, které by podle něj měly určovat, do jakých projevů lze zasahovat.

Mezi tyto dohody patří Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), který stanoví, že omezení svobody projevu musí být upraveno zákonem a musí také sloužit „legitimnímu cíli“.

V nedávném hodnocení Spojených států vyzval Výbor OSN pro lidská práva ke změnám americké ústavy a požadoval, aby americká vláda učinila více pro zastavení a potrestání „nenávistných projevů“, a tím dosáhla souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.

Dalším klíčovým nástrojem OSN je Všeobecná deklarace lidských práv, která v článku 29 výslovně uvádí, že „práva a svobody nemohou být v žádném případě vykonávány v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů“.

Stručně řečeno, pohled OSN na „svobodu projevu“ se radikálně liší od pohledu zakotveného v americké ústavě.

Zpráva UNESCO uvádí, že jakmile je nalezen obsah, který by měl být omezen, musí platformy sociálních médií přijmout opatření, od potlačení algoritmů (stínového zákazu) a varování uživatelů před obsahem až po demonetizaci a dokonce odstranění obsahu.

Ve zprávě se uvádí, že všechny digitální platformy, u nichž se zjistí, že „nepracují s obsahem, který by mohl být přípustně omezen podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv“, by měly být „pohnány k odpovědnosti“ pomocí „donucovacích opatření“.

Generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová, bývalá francouzská ministryně kultury za Socialistickou stranu, odůvodnila globální plán riziky pro společnost.

„Digitální technologie umožnily obrovský pokrok v oblasti svobody projevu,“ uvedla v prohlášení. „Platformy sociálních médií však také urychlily a posílily šíření nepravdivých informací a nenávistných projevů, což představuje velké riziko pro společenskou soudržnost, mír a stabilitu.

„Abychom ochránili přístup k informacím, musíme tyto platformy neprodleně regulovat a zároveň chránit svobodu projevu a lidská práva,“ uvedla Azoulayová, která převzala vedení agentury OSN po dlouholeté šéfce Bulharské komunistické strany Irině Bokovové.

V úvodu nové zprávy s názvem „Pokyny pro správu digitálních platforem“ Azoulayová uvádí, že zastavení určitých forem projevu a zároveň zachování „svobody projevu“ „není rozpor“.

S odvoláním na průzkum, který si nechalo vypracovat samo UNESCO, agentura OSN rovněž uvedla, že většina lidí na celém světě její program podporuje.

Podle UNESCO byly zpráva a pokyny vypracovány na základě konzultačního procesu, který zahrnoval více než 1 500 příspěvků a více než 10 000 připomínek od „zúčastněných stran“, jako jsou vlády, podniky a neziskové organizace.

UNESCO uvedlo, že bude spolupracovat s vládami a společnostmi na zavádění regulačního režimu po celém světě.

„UNESCO tímto ,nenavrhuje‘ regulaci digitálních platforem,“ uvedl v prohlášení pro Epoch Times mluvčí UNESCO, který si nepřál být jmenován.

„Jsme si však vědomi toho, že desítky vlád po celém světě již připravují příslušné právní předpisy k provedení těchto opatření, z nichž některá nejsou v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a mohou dokonce ohrozit svobodu projevu.“

„Stejně tak samotné platformy již provádějí miliony lidských a automatizovaných rozhodnutí denně, pokud jde o moderování a určování obsahu, a to na základě svých vlastních zásad,“ uvedl mluvčí.

UNESCO dodalo, že Evropská unie, která již svobodě projevu na internetu klade přísná omezení, poskytla finanční prostředky na její realizaci po celém světě.

Bidenova administrativa sdělila deníku Epoch Times, že se na tvorbě plánu nepodílela.

„Vyhrazujeme si komentář, dokud plán pečlivě neprostudujeme,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v e-mailu.

Obavy o svobodu projevu rostou

S tím, jak se šíří povědomí o plánu UNESCO, rostou obavy z důsledků pro svobodu slova a svobodu projevu na internetu.

Sarah McLaughlinová, vedoucí vědecká pracovnice Nadace pro práva jednotlivce a vyjadřování (FIRE), vyjádřila silné znepokojení.

„FIRE oceňuje, že nový akční plán UNESCO pro sociální média uznává hodnotu transparentnosti a potřebu chránit svobodu projevu, ale zůstává hluboce znepokojena snahami o regulaci ,dezinformací‘ a ,nenávistných projevů‘ na internetu,“ uvedla McLaughlinová pro Epoch Times.

„Jak jsme viděli v posledních týdnech, například prosazování zákona EU o digitálních službách vytvořilo ještě větší nejistotu ohledně politik platforem pro moderování obsahu a možností uživatelů svobodně se vyjadřovat online,“ řekla. „Místní právní omezení a normy mohou v konečném důsledku ovlivnit fungování platforem v globálním měřítku.“

„S tím, jak země po celém světě posilují regulaci projevů na internetu, je stále pravděpodobnější, že prosazování pravidel ze strany platforem bude mít dopad na uživatele – včetně Američanů – mimo státy, které tato pravidla prosazují.“

V celé Evropě se pravidla pro „nenávistné projevy“ stále častěji používají nejen k umlčování projevů týkajících se například manželství, přistěhovalectví, sexuality a náboženství, ale dokonce i k trestnímu stíhání těch, kteří porušují zákony o projevech.

Dr. Päivi Räsänenová, poslankyně finského parlamentu a bývalá ministryně vnitra, tento měsíc triumfovala po několikaletém stíhání za „nenávistné projevy“, které vedla kvůli svému online projevu podporujícímu biblické chápání homosexuality a manželství.

V Polsku čelí několik poslanců Evropského parlamentu obvinění z „nenávistných projevů“ za sdílení politických inzerátů varujících před možnými dopady masové islámské imigrace do Evropy.

Ještě více kritiky znepokojuje, že samotný pojem „nenávistné projevy“ zavedl do systému OSN Sovětský svaz, který pravidelně označoval protikomunistické projevy za „nenávistné projevy“, vysvětlil Jacob Mchangama v roce 2011 v článku pro Hooverův institut Stanfordovy univerzity.

Patrick Wood, zakladatel a předseda organizace Občané za svobodu slova, varoval, že plán UNESCO bude zcela jistě využit k umlčení kritiků jeho agendy.

Patrick Wood, zakladatel a předseda organizace Občané za svobodu slova, varoval, že plán UNESCO bude zcela jistě využit k umlčení kritiků jeho agendy.

„Když UNESCO vydá prohlášení typu ,výsledek rozsáhlých celosvětových konzultací a podpořený celosvětovým průzkumem veřejného mínění‘, je to jasné,“ řekl Wood deníku Epoch Times.

„V tomto případě to povede k záplavě globálních programů cenzury projevů, které jsou považovány za odporující jeho agendě.“

Nadace Electronic Frontier Foundation (EFF) financovaná Georgem Sorosem, která sama sebe označuje za „přední neziskovou organizaci“ hájící svobodu projevu, uvedla, že nemá nikoho dostupného, kdo by se k plánu UNESCO vyjádřil.

Obavy z přístupu OSN ke svobodě projevu nejsou nové a v posledních letech narůstají – zejména proto, že mnoho členských států, které mají své zástupce ve vedení OSN, je známo potlačováním disentu.

Nový plán UNESCO přichází poté, co agentura loni představila plán boje proti tomu, co označuje jako „konspirační teorie“ a „dezinformace“ prostřednictvím vzdělávání.

Podle organizace mohou „konspirační teorie“ „snižovat důvěru ve veřejné instituce“ a způsobovat problémy, například zmenšovat touhu lidí „snižovat svou uhlíkovou stopu“.

Patrick Wood, zakladatel a předseda organizace Občané za svobodu slova. (citizensforfreespeech.org)

Mezi příklady „konspiračních teorií“ uvedených v loňské zprávě patří vše od obecně rozšířených přesvědčení, jako je „popírání změny klimatu“ a obavy z „manipulace federálních voleb“ ve Spojených státech, až po za vlasy přitažené a okrajové představy, jako „Země je placatá“ nebo „Michelle Obama je ve skutečnosti ještěr“.

Náměstkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci Melissa Flemingová loni vystoupila na Světovém ekonomickém fóru a pochlubila se, že globální organizace „spolupracuje“ se společností Google na propagaci svých materiálů a potlačování těch, které jsou s nimi ve výsledcích vyhledávání v rozporu.

„Věda je naše,“ řekla. „Myslíme si, že by ji měl znát celý svět.“

V podcastu Světového ekonomického fóra z října 2020 na téma „Hledání léku na infodemii“ se Flemingová pochlubila, že získala více než 100 000 dobrovolníků, kteří posilují názory OSN a zároveň potlačují konkurenční narativy, které nazývá „dezinformace“.

Toto odhalení přišlo po letech snah OSN a vlád potlačit to, co globální organizace označuje za extremismus, dezinformace a další projevy na internetu.

V roce 2016 Rada bezpečnosti OSN zahájila „rámec“ pro boj proti „extremismu“ na internetu na základě programu z předchozího roku, který se zavázal bojovat proti „ideologiím“, jež by podle ní mohly vést k násilí. Komunismus mezi cílovými ideologiemi nebyl.

UNESCO plán obhajuje

Mluvčí UNESCO nový plán hájil a označil jej spíše za snahu o ochranu svobody projevu než za plán na její omezení.

„Ochrana svobody projevu je již po desetiletí jádrem všech iniciativ UNESCO na podporu osvědčených postupů v oblasti komunikace a tato zásada byla od počátku základem našeho přístupu k Pokynům,“ uvedl mluvčí.

Prohlášení rovněž poukázalo na část pokynů, podle níž je třeba při řešení „nenávistných projevů“ dodržovat „zákonné postupy“.

„Kladou zvláštní důraz na potřebu transparentnosti, jakož i systematické hloubkové kontroly lidských práv a posuzování dopadů, a také na odpovědnost vůči uživatelům,“ uvedl mluvčí a dodal, že plán vyzývá k „rovnoměrnému rozdělení moderátorských kapacit“.

„Je také jasně uvedeno, že pokyny by se měly posuzovat jako celek, a ne si z nich vybírat –například politika moderování obsahu prováděná regulačními orgány, které nesplňují definici nezávislosti uvedenou v pokynech, by s nimi nebyla v souladu bez ohledu na konkrétní povahu této politiky,“ uvedl mluvčí UNESCO a prohlásil, že pokyny ve skutečnosti „rozšíří“ svobodu projevu.

Organizace neuvedla časový plán realizace, ale před summitem OSN v září 2024 v New Yorku jsou naplánována další setkání.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram