1. DIGITÁLNÍ PŘEDPLATNÉ

Úvodní ustanovení

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele a zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb.

Epoch Times ČR, z. s., se sídlem Železničářů 1343/17b, Praha 7 – Holešovice 170 00, IČ 08155160, zapsaná u ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 71788 (dále jen „poskytovatel“ nebo „vydavatel“) provozuje systém internetových stránek a informačně-komunikačních technologií, který umožňuje registrovaným uživatelům (dále jen „zákazník“ nebo „zákazníci“) za podmínek stanovených v těchto podmínkách přístup k službám poskytovatele (dále jen „systém“). Služby poskytované poskytovatelem prostřednictvím systému zahrnují poskytnutí přístupu k obsahu v zpoplatněných částech systému poskytovatele a to zejména k zpravodajským textům, komentářům, videím, fotografiím a ilustracím (dále jen „služby“), a to po zaplacení poplatku zákazníkem a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený zákazníkovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na webovém portálu www.epochtimes.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a zákazníkem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

Poplatek a poskytování služeb

Za poskytování služeb (tj. za přístup k obsahu v zpoplatněné části systému) za příslušné časové období (předplatné období) je zákazník povinný zaplatit poskytovateli poplatek (předplatné) stanovený v ceníku poskytovatele, který je na internetových stránkách systému (dále jen „poplatek“ nebo „poplatky“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH.

Poplatek může být uhrazený prostřednictvím platební brány GoPay, nebo převodem z bankovního účtu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který poskytovatel v budoucnu umožní.

Zákazníkovi jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet poskytovatele, případně po identifikaci poplatku nebo spárování platby zákazníka. Na základě předchozího souhlasu zákazníka je zákazník oprávněný platit poplatky dopředu na další období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovatelem.

Poskytování služeb je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené službě a do systému a (ii) oznámením zákazníkovi o tomto poskytnutí. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.

Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku budou služby poskytované zákazníkovi po dobu zaplaceného období (ve smyslu ceníku). Zákazník není povinný zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník po dobu předplatného období skutečně využíval služby.

O zaslání faktury může zákazník požádat elektronicky na mailu predplatne@epochtimes.cz.

Zákazník, který je registrovaný, a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

V případě zvolení automatického placení poplatku (pokud to zvolený systém placení umožňuje), zákazník souhlasí s automatickým placením poplatku bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty apod. Způsob platby s automatickým placením poplatku se stanovuje na dobu neurčitou, s tím, že zákazník ho může kdykoliv změnit případně zrušit v rámci funkcionalit svého zákaznického účtu v systému. Frekvence automatického placení poplatků bude korespondovat s předplaceným období v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele. Zákazník zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty poskytovatel nebude uchovávat. V případě zvolení automatického placení poplatku též zákazník výslovně souhlasí s automatickým obnovováním poskytování služeb vždy na předplacené období za poplatek stanovený poskytovatelem v čase obnovení.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že případné poskytnuté slevy se vztahují vždy jen na období, na které byly výslovně poskytnuté, a to i v případě automatického obnovování poskytování služby.

Práva a povinnosti poskytovatele

Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude poskytovatel poskytovat zákazníkovi služby (tj. umožní zákazníkovi prostřednictvím systému přístup k obsahu) po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku poskytovatele nebo na internetové stránce poskytovatele a v souladu s těmito podmínkami.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať jde o software, nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou vyšší mocí (např. výpadek proudu, hackerský útok a pod.)

Poskytovatel je oprávněný systém a jeho strukturu, sekce, části, obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci systému apod.) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je však povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat zákazníka o takovém dočasném pozastavení poskytování služeb oznámením zveřejněným na epochtimes.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování služeb.

Poskytovatel je oprávněn omezit funkčnost nebo zablokovat přístup zákazníka do systému a ukončit nebo přerušit poskytování služeb, pokud zákazník poruší svoji povinnost podle následujícího úseku „práva a povinnosti Zákazníka“, nebo v případě pokud bude mít důvodné podezření, že předplacené služby používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností zákazníka ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e-mailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na poskytování služby (tj. přístup k zpoplatněnému obsahu systému) po dobu příslušného předplaceného období.

Poskytování služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní zákazník. Individuální přihlašovací údaje zákazníka jsou nepřenosné a zákazník je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě, a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je zákazník povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit zákazníkovi nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

Zákazník nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy a to zejména obsah, jenž (i) zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, (ii) zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob, (iii) vyzývá k násilí, (iv) porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

Zákazník zodpovídá v celém rozsahu za veškerý obsah, všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné nebo vložené zákazníkem do systému v rámci využívání předplacené služby.

Zákazník si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení zákazníka a poskytovatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.

Zákazník je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to zpravidla neuhrazením příslušné ceny předplatného na další období. Tuto skutečnost zákazník nemusí písemně oznámit poskytovateli.

Podmínky a způsob reklamace

Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.

Zákazník je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese predplatne@epochtimes.cz. V reklamaci je zákazník povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, po dobu kterého se vada vyskytla.

Reklamace zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.

V případě, že je reklamace zákazníka opodstatněná, poskytovatel poskytne zákazníkovi slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou zákazníkovi služby nebyly poskytovány (neměl v důsledku vad přístup k zpoplatněnému obsahu systému). O vyřízení reklamace podle předchozí věty je poskytovatel povinen zákazníka informovat.

Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu—245423/ ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. E-SHOP

Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi Epoch Times ČR, z. s., se sídlem Železničářů 1343/17b, Praha 7 – Holešovice 170 00, IČ 08155160, zapsaná u ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 71788 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu https://www.epochtimes.cz/obchod/ a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (elektronickým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky a uhrazení kupní ceny přijde na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dodáno dle jeho dostupnosti a kapacitních možností dodavatele. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na e-mail uvedený na stránce https://www.epochtimes.cz/kontakty/ v sekci E-shop a uveďte číslo vaší objednávky.

Doprava

Náklady na doručení se určují dle cen uveřejněných v internetovém obchodě. Doprava se zajišťuje prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny.

Platební podmínky

Bankovní převod – platba za zboží předem na základě vygenerovaných údaju pro platbu bankovním převodem. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.

Platební brána – po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu. Plátce odešle platbu a prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz  jsou uskutečňovány prostřednictvím platební brány. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jako například číslo platební karty jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a distributora zajišťujícího expedici a dopravu objednaného zboží.

Ceny

Všechny ceny produktů jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. K samotnému jejich dodání je však ještě potřeba počítat s náklady na dopravu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit  VZOROVÝ FORMULÁŘ, který je v příloze těchto všeobecných obchodních podmínek ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

Reklamační řád

Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty nebo jiného dopravce, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti, abychom mohli vaši reklamaci řešit.

Poškozené nebo chybně dodané zboží

Pokud zjistíte závadu po rozbalení zásilky (poškození, nekompletnost, záměna či vada uvnitř knihy), neprodleně informujte náš zákaznický servis https://www.epochtimes.cz/kontakty/ e-mailem nebo případně telefonicky ve všední dny od 8 do 17 hod. Při písemné komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky/variabilní symbol platby. Pomůže, když zašlete fotodokumentaci závady.

Postup pro vyřízení reklamace

Zboží prosím zašlete zpět až po kontaktu se zákaznickým servisem, který vás případně vyzve k vrácení na kontaktní adresu.

Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na sklad), zašlete prosím dodatečně na e-mail kopii podacího lístku a uveďte variabilní symbol platby a číslo konta, na které částku zašleme. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany prodávajícího refundována.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží objednané přímo v internetovém obchodě https://www.epochtimes.cz/obchod/, tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:

Epoch Times ČR, z. s.,
Železničářů 1343/17b,
17000 Praha 7 – Holešovice

V případě nejasností nás můžete kontaktovat dle kontaktních údajů uvedených na https://www.epochtimes.cz/kontakty/

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že se kterékoliv ustanovení ve smlouvě nebo v těchto podmínkách ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení, pokud nevyplývá jinak z kogentních ustanovení právních předpisů, a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude svou povahou nejbližší účelu původního ustanovení, a to do třiceti (30) dní ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve stranu druhou.

Poskytovatel resp. vydavatel může na základě vlastního rozhodnutí poskytovat balíky služeb/předplatitelské balíčky, tzn. různé kombinace služeb, publikací, Periodik Vydavatele nebo periodik třetích stran a dalšího zboží a služeb poskytovatele nebo třetích stran za stanovenou cenu (dále jen „balíčky“), které ad hoc zveřejní na svých internetových stránkách, spolu s popisem a případně i zvláštními podmínkami jejich poskytnutí. Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, že na poskytnutí resp. dodání balíčků se budou přiměřeně vztahovat příslušné části těchto podmínek, dodatečné podmínky pro příslušný balíček (pokud existují), případně podmínek pro e-shop poskytovatele nebo podmínky třetích stran pro poskytování plnění třetích stran, které jsou součástí balíčku. Zákazník je povinen se s podmínkami používání balíčků podle předešlé věty seznámit a objednáním a akceptováním příslušného balíčku potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, že s nimi výslovně souhlasí, je jimi vázán a bude je dodržovat. Zákazník dále potvrzuje, že pokud jde o plnění třetích stran, za tyto v plném rozsahu zodpovídá příslušná třetí strana, která je poskytovatelem/dodavatelem těchto plnění v souladu s podmínkami pro používání dotčených plnění.

Orgánem dohledu, kterému podléhá činnost poskytovatele, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz.

Vztahy poskytovatele a zákazníka, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost zákazníka), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky (včetně ceníku poskytovatele) je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je poskytovatel povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny podmínek, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo zveřejněním změny podmínek na stránce denikn.cz. Pokud se změnou podmínek nebude zákazník souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 15 dní od jejího uveřejnění smlouvu ukončit, a to vždy ke konci aktuálního předplaceného období. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou podmínek se má za to, že zákazník se změnou podmínek souhlasí a změněné podmínky nabydou účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti změny podmínek dochází zároveň ke změně smlouvy, a to v souladu se změnou podmínek.

Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce https://www.epochtimes.cz/kontakty/.

Neoddělitelnou a závaznou součástí těchto podmínek jsou také jejich přílohy a samostatná část o Ochraně osobních údajůCookies.

Tyto podmínky nabývající platnosti a účinnosti dne 18.08.2022.


PŘÍLOHA

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

VYDAVATEL:

Epoch Times ČR, z. s.,
Železničářů 1343/17b,
17000 Praha 7 – Holešovice

ODBĚRATEL (kupující): *

Jméno a příjmení
Ulice a číslo
PSČ a město
Telefon
e-mail

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na uvedené zboží a současně uplatňuji právo na vrácení plné ceny zaplaceného zboží a vrácení nákladů na dopravu zboží ke mně:

Název zboží / počet/ jednotková cena *
Uplatňuji vrácení částky za zboží *
a vrácení nákladů na dopravu*

POŽADOVANOU ČÁSTKU MI VRAŤTE: *

převodem na účet (číslo/kód banky nebo IBAN)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

Datum objednání zboží
Číslo objednávky *
Číslo faktury/ ze dne
Datum převzetí zboží *
Prostřednictvím dopravce
Důvod vrácení zboží (nepovinný údaj sloužící vydavateli k odstranění nedostatků):

SHRNUTÍ OBSAHU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: *

vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy
zboží, které vracím (pokud to nebude možné, je nutné nahradit jeho cenu v penězích)
originál faktury, resp. daňový doklad o koupi
příslušenství ke zboží

Nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy jsem povinen/povinna zaslat zboží vydavateli, resp. pokud to nebude možné, nahradit jeho cenu v penězích, přičemž nesu náklady na vrácení zboží, jakož i náklady na vrácení zboží, které s ohledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty.

Před vyplněním tohoto formuláře si prosím prostudujte Všeobecné obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na stránce epochtimes.cz.

položky označené * jsou povinné
nehodící se škrtněte, resp. doplňte
nechejte si kopii vyplněného a zaslaného formuláře
zboží musíte zabalit tak, aby po dobu přepravy nebylo poškozeno
zboží vraťte nepoškozené a kompletní, včetně originálního balení, aby se nesnížila jeho hodnota při dalším prodeji

Datum: *
Podpis spotřebitele*