Zpracování osobních údajů

Ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem osobníh údajů je Epoch Times ČR, z. s., IČ 081 55 160, se sídlem Železničářů 1343/17b, Holešovice, 170 00 Praha 7, vedená ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. L 71788.

Poveřencem pro ochranu osobních údajů a tedy kontaktní osobou v tomto směru je Juraj Skovajsa, juraj.skovajsa@epochtimes.cz

Účel zpracování osobních údajů

Dary

V souvislosti s dary využíváme externí službu Darujme.cz, která pro nás Vaše osobní údaje zpracovává. Veškeré podrobnosti o takto zpracovávaných osobních údajích naleznete zde.

Newsletter (e-mailing)

Správce pro zasílání Newsletteru prostřednictvím e-mailu využívá službu ECOMAIL.CZ. Služba ECOMAIL.CZ dodržuje zásady zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy Evropské unie týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména v souladu s GDPR. Přístup k e-mailovým adresám uchovávaným Správcem ve službě ECOMAIL.CZ je chráněn heslem. V případě, že subjekt údajů udělil Souhlas pro odběr Newsletteru, budou osobní údaje předány službě ECOMAIL.CZ, která bude příjemcem a zpracovatelem takových osobních údajů.

Registrace uživatelů na webu epochtimes.cz a Prodej

Abyste mohli komentovat vybraný obsah epochtimes.cz či abychom byli schopni úspěšně vyřídit vaše objednávky, ať už přes E-shop nebo telefonicky, zaznamenáváme tyto vaše údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení a/nebo firemní fakturační údaje
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • Zakoupený(é) produkt(y) včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a potvrzení o zaplacení
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné

Doba uchování osobních údajů

V souvislosti se službou Darujme.cz archivujeme informace o každém daru po dobu 3 kalendářních let od jeho poskytnutí.

V souvislosti s Newsletterem uchováváme Vaše osobní údaje do té doby, dokud se ze služby neodhlásíte.

V souvislosti s užíváním webu a prodejem uchovává správce osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. výše)

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Cookies

Informace souvisejícími s tzv. cookies naleznete na samostatné stránce zde.