Zpracování osobních údajů

Ochrana dat

Úvod

Epoch Times ČR, z. s. (dále jen Epoch Times) jako poskytovatel služeb bere ochranu vašich osobních údajů jako uživatele služeb Epoch Times (to zahrnuje epochtimes.cz, její subdomény, bulletin Epoch Times; dále jen služby) vážně. Níže budete informováni o shromažďování, zpracování a používání vašich údajů a upozorněni na vaše práva.

Dotazy na ochranu údajů v souvislosti se službami můžete kdykoli směřovat na nás jako subjekt odpovědný za zpracování údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR: Epoch Times ČR, z. s., IČ 081 55 160, se sídlem Železničářů 1343/17b, Holešovice, 170 00 Praha 7, vedená ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. L 71788, email: zakaznickyservis@epochtimes.cz

A. Obecná část

§1 Definice

 1. „Osobní údaje“ ve smyslu čl. 4 č. 1 GDPR jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen: „subjekt údajů“); Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud ji lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jednu či více zvláštních vlastností, které vyjadřují fyzická, fyziologická, genetická, psychologická, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.
 2. „Zpracování“ ve smyslu čl. 4 č. 2 GDPR je jakýkoli proces nebo série procesů prováděných s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, zařizování, ukládání, přizpůsobování nebo změnou, čtením, dotazováním, používáním, zveřejňováním přenosem, šířením nebo jakoukoli jinou formou poskytování, porovnáváním nebo kombinováním, omezováním, mazáním nebo ničením.
 3. „Správce“ ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu.
 4. „Třetí stranou“ ve smyslu čl. 4 č. 10 je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné pod přímou odpovědností správce popř. zpracovatel zpracovávat osobní údaje.
 5. „Zpracovatel“ čl. 4 č. 8 GDPR je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který jménem správce zpracovává osobní údaje.
 6. „Souhlas“ (čl. 4 č. 11 GDPR) subjektu údajů znamená jakýkoli dobrovolný, informovaný a jednoznačný projev vůle v konkrétním případě ve formě prohlášení nebo jiného jasného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

§ 2 Výmaz dat a doba uložení

 1. Pro příslušné operace zpracování dat popsané níže upřesňujeme naše služby, jak dlouhá je doba uložení a informace o době vymazání nebo zablokování. Pokud výslovně neurčíme dobu uložení, vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme, jakmile bude dosaženo účelu zpracování údajů nebo pomine právní základ.
 2. Ve výjimečných případech mohou být údaje uchovávány i po uplynutí stanovené doby:
  • v případě konkrétních hrozících právních sporů s vámi
  • v jiných právních sporech, jsou-li příslušné údaje relevantní a zájem o uložení převažuje nad zájmem na výmazu
  • v případě zákonných povinností skladování
 3. Pokud vyprší zákonem požadovaná doba uložení, budou vaše osobní údaje zablokovány nebo vymazány, pokud:
  • je nutné další skladování a
  • existuje právní základ pro další skladování

§ 3 Práva uživatele

Jako uživatel našich služeb máte podle GDPR následující práva:

 • právo na požádání bezplatně získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme v souladu s čl. 15 GDPR
 • právo na opravu nesprávných a úplných údajů v souladu s čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR
 • právo na omezení zpracování vašich údajů v souladu s čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR
 • právo dle čl. 21 GDPR vznést kdykoli námitku proti budoucímu zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.
 • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě domněnky nezákonného zpracování údajů v souladu s čl. 77 GDPR

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 7 odst. 3 GDPR, můžete nám kdykoli zaslat neformální e-mail na adresu: zakaznickyservis@epochtimes.cz

§ 4 Bezpečnostní opatření

Přijímáme organizační a technická bezpečnostní opatření v souladu se současným stavem techniky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně údajů a chránili námi zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. . Šifrování SSL používáme zejména k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou údaje shromážděné od nás při zadávání objednávky. Zda je obsah našich webových stránek přenášen šifrovaně, poznáte podle zavřeného zobrazení symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

§ 5 Předávání údajů třetím stranám a poskytovatelům třetích stran

 1. Údaje budou předány třetím stranám pouze v rámci zákonných požadavků. Mezi příjemce těchto údajů mohou patřit například poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb pověření úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou integrovány do webové stránky. Následující kategorie příjemců, kteří jsou obvykle zpracovateli, mohou získat přístup k vašemu osobní data:
  • Externí poskytovatelé služeb pro provozování našich webových stránek a zpracování údajů uložených nebo přenášených systémy (např. pro služby datového centra, zpracování plateb). Právním základem převodu je čl.  6 odst.  1 věta 1 písm. b) nebo písm. f) GDPR, pokud se nejedná o smluvní zpracovatele;
  • Za účelem plnění zákonných povinností vůči státním orgánům a úřadům je právním základem převodu čl. 6 odst.  1 věta první písmeno c) GDPR;
  • Osoby zaměstnané v rámci našich obchodních operací (např. auditoři, banky, pojišťovny, právní poradci, dozorčí orgány, strany podílející se na akvizicích společností nebo zakládání společných podniků). Právním základem převodu je pak čl.  6 odst.  1 věta první písmeno b) nebo písmeno f) GDPR.

Kromě případů uvedených výše předáme vaše osobní údaje třetím stranám pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Ve všech případech je rozsah zpracování předávaných údajů omezen na nezbytné minimum.

 1. Pokud je v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů používán obsah, nástroje nebo jiné prostředky od jiných poskytovatelů a jejichž sídlo je ve třetí zemi, lze předpokládat, že údaje jsou předávány do zemí, kde má třetí strana sídlo. Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo zpracováváme v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, orgánům nebo společnostem probíhá, toto probíhá pouze v souladu se zákonnými požadavky. Na základě výslovného souhlasu nebo smluvně nebo zákonem vyžadovaného předání údaje zpracováváme nebo ponecháváme pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en ).

§ 6 Změny informací o ochraně údajů

Vzhledem k dalšímu vývoji našich služeb nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné upravit prohlášení o ochraně údajů. Aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně údajů naleznete vždy na: https://www.epochtimes.cz/ochrana-osobnich-udaju/

B. Webové stránky

§1 Externí hosting webových stránek

Web Epoch Times (URL: epochtimes.cz) je hostován společností WEDOS Internet, a. s.  Hluboká nad Vltavou IČO 28115708 (dále jen WEDOS). Na společnost Wedos se vztahují stejná ustanovení v rámci ochrany osobních údajů jako na níže popsanou společnost Cloudfare a naopak.

Na hostování anebo webových řešení se také podílí společnost Cloudfare

Vaše osobní údaje budou uloženy na serverech našeho hostitele. Patří sem například údaje o používání, meta a komunikační údaje a údaje, které poskytujete při zadávání objednávek.

Vzhledem k tomu, že hostitele využíváme k plnění našich smluvních závazků vůči zákazníkům a lidem, kteří by se jimi potenciálně mohli stát, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování údajů je navíc prováděno proto, abychom mohli naše webové stránky poskytovat bezpečně, rychle a efektivně, takže čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je zároveň autorizačním základem pro zpracování údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na vašem zařízení, je právním základem pro ukládání nebo přístup § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Jakékoli zpracování údajů probíhá pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvně dlužných služeb a v rozsahu námi daných pokynů.

Zpracování dat Cloudflare je možné i v USA. USA jsou třetí zemí, ve které podle Evropského soudního dvora neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, a proto nelze vyloučit rizika pro zpracovávané údaje.

V případě přenosu dat ze strany Cloudflare do USA bude toto provedeno v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise, které si můžete prohlédnout zde: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc/

Se společností Cloudflare jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.

Další informace o ochraně dat ve společnosti Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/?tid=331659704970

Informace o ochraně dat ve společnosti WEDOS naleznete zde: https://www.wedos.com/wp-content/uploads/2021/04/Zpracovatelska-smlouva.pdf

§ 2 Sítě pro doručování obsahu (CDN)

Používáme síť pro doručování obsahu (CDN) Cloudflare. Poskytovatelem služby je: Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Cloudflare“).

Prostřednictvím Cloudflare je provoz mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami směrován přes síť serverů Cloudflare, která se rozprostírá po celém světě. Na jedné straně to zrychluje datový provoz a také jej analyzuje a filtruje, aby se předešlo potenciálně škodlivému datovému provozu. K tomuto účelu využívá Cloudflare mimo jiné soubory cookie. Vzhledem k tomu, že používání Cloudflare je nezbytné k realizaci našich oprávněných zájmů na bezpečném poskytování našich webových stránek včetně našeho internetového obchodu, je autorizačním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jakékoli zpracování údajů probíhá pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvně dlužných služeb a v rozsahu námi daných pokynů.

Zpracování dat Cloudflare je možné i v USA. USA jsou třetí zemí, ve které podle Evropského soudního dvora neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, a proto nelze vyloučit rizika pro zpracovávané údaje.

V případě přenosu dat ze strany Cloudflare do USA bude toto provedeno v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise, které si můžete prohlédnout zde: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc/

Se společností Cloudflare jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.

Další informace o ochraně dat ve společnosti Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/?tid=331659704970 

§ 3 Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i druh a účel jejich použití 

 1. Všechna data, která shromažďujeme níže, jsou dočasně uložena v takzvaných log souborech na serverech Epoch Times a námi pověřených poskytovatelů technických služeb v rozsahu popsaném výše (viz §§ 1 – 3 výše) v nezbytném rozsahu.
 2. Pokud s námi uzavřete smlouvu (zejména smlouvu o předplatném ), budeme s vaším dobrovolným souhlasem shromažďovat následující údaje a zpracovávat je za účelem zpracování smluvního vztahu:
  • pro online předplatné a další digitální produkty:
   • Emailová adresa
   • Křestní jméno a příjmení
   • Hašované heslo
   • Údaje od poskytovatele platebních služeb Stripe: ID zákazníka, ID platby, období předplatného

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Jakmile data již nejsou potřebná k dosažení zamýšleného účelu, budou vymazána.

 • U předplatného tisku a dalších smluv o dodání položek (např. knih):
  • Emailová adresa
  • Křestní jméno a příjmení
  • doručovací adresa
  • Hašované heslo
  • Údaje od poskytovatele platebních služeb Stripe: ID zákazníka, ID platby, období předplatného
  • telefonní číslo (volitelné)

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Uvedené údaje jsou zpracovávány zejména předáním přepravní společnosti pověřené dodáním. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Jakmile data již nejsou potřebná k dosažení zamýšleného účelu, budou vymazána.

 • Chcete-li uzavřít předplatné prostřednictvím webových stránek Epoch Times, je nutná registrace , aby bylo možné zahájit a zpracovat smlouvu. Následující údaje budou uchovávány v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) GDPR po požadovanou dobu do splnění účelu a účel bude vymazán:
  • Emailová adresa
  • Křestní jméno a příjmení
  • Hašované heslo

Pokud uzavřete předplatné, budou údaje shromážděny pouze jednou, aby bylo dosaženo účelů zahájení a zpracování smlouvy.

Kromě vlastního systému, kde nejsou data předávána třetím stranám, nabízíme také možnost přihlásit se a zaregistrovat se na našem webu pomocí svého Google účtu, pro který využíváme Google OAuth 2.0. Google OAuth 2.0 je registrační a ověřovací služba, která umožňuje autorizaci rozhraní API. Registrací přes Google OAuth 2.0 a následným potvrzením přístupu na obrazovce souhlasu Google OAuth 2.0 lze vyměňovat data mezi společností Google a námi. Údaje, které předáváme společnosti Google, zahrnují mimo jiné informace, jako je IP adresa a používaný prohlížeč. Skutečná jména nebo hesla však nebudou přenášena.

V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR shromažďujeme při používání Google OAuth 2.0 pro přihlášení a registraci následující údaje:

 • Emailová adresa
 • Křestní jméno a příjmení

Google nám však vaše heslo nezašle. Údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu a po dosažení účelu budou vymazány.

Pokud uzavřete předplatné, budou údaje shromážděny pouze jednou, aby bylo dosaženo účelů zahájení a zpracování smlouvy.

Poskytovatelem Google OAuth 2.0 je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google).

Nelze vyloučit, že při použití Google OAuth 2.0 dojde i k přenosu dat do USA. Přenos dat společností Google do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Další informace naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Další informace o účelu, zacházení a rozsahu zpracování údajů ve společnosti Google naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Používání Google OAuth 2.0 probíhá pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.

 1. Pro využití funkce komentáře na webu Epoch Times se musíte zaregistrovat Následující údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu:
  • Emailová adresa
  • Křestní jméno a příjmení
  • Hašované heslo

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Jednoduše nám pošlete neformální e-mail na adresu: zakaznickyservis@epochtimes.cz . Vaše komentáře a související údaje budou uloženy a zůstanou na webu Epoch Times, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo dokud nebude komentář smazán z právních důvodů (urážka atd.).

 1. Pokud jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání našeho newsletteruabychom vás denně informovali o nejnovějších zprávách. Odhlásit se je možné kdykoliv. Chcete-li to provést, jednoduše klikněte na „Odhlásit se“ v e-mailu zaslaném jako součást newsletteru. Aby bylo možné poskytovat newsletter v nejlepší možné kvalitě a efektivně, vydává newsletter Epoch Times International Inc, 34 W 27th St, New York (NY), 10001-6907, Spojené státy americké (dále jen Epoch Times USA). Za tímto účelem předáme vaši e-mailovou adresu Epoch Times USA. Kromě toho může Epoch Times USA zpracovávat údaje o používání pro statistické a marketingové účely, když přistupujete k newsletteru (informace o přístupu k newsletteru, kliknutí na odkaz).
  V případě přenosu dat do Epoch Times USA se tak stane v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Můžete si je prohlédnout zde: https://static.epochtimes.de/scc/eet_newsletter_scc.pdf Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek (AVV) s Epoch Times USA. To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.

§ 4 Průzkumy

Na našem webu a v newsletterech nabízíme průzkumy, kterých se můžete zúčastnit. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které poskytujete v rámci Služeb, abychom vám umožnili Službu používat. Potřebujeme zejména vaši e-mailovou adresu a IP adresu. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Příjemci osobních údajů jsou Riddle Technologies AG, Lenaustr. 1, 66125 Saarbrücken a Zoho Corporation BV, Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, Nizozemsko.

§ 5 Systém pro dotazy Zendesk

Abychom mohli rychle a efektivně odpovídat na vaše dotazy, používáme CRM systém Zendesk. Poskytovatelem služby je: Zendesk, Inc., 1019 Market Street v San Franciscu, CA 94103 USA (dále jen: Zendensk).

CRM systém Zendesk se používá, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonu (více informací viz kapitola 6).

Pro zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře potřebujeme vaši e-mailovou adresu, ale není nutné uvádět vaše jméno. Další informace jsou dobrovolné. Jakmile data již nejsou potřebná k dosažení zamýšleného účelu, budou vymazána. Údaje budou také vymazány, pokud nás o to požádáte.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože je to nezbytné pro zajištění rychlého a efektivního zodpovězení vašich dotazů.

Bezpečnost dat u Zendesk v případě přenosu dat do USA nebo jiných třetích zemí mimo EU a EHP (tzv. třetí země) je zaručena tzv. Závaznými firemními pravidly (BCR). Jedná se o právně závazné vnitropodnikové předpisy, které mají zajistit dodržování standardů ochrany údajů Evropské unie při předávání údajů do zemí mimo EU a EHP (tzv. třetí země). Pokud jsou Závazná podniková pravidla schválena odpovědnými orgány pro ochranu osobních údajů, legitimizují předávání údajů do třetích zemí. V případě společnosti Zendesk schválil příslušný irský úřad pro ochranu osobních údajů Závazná podniková pravidla, takže předávání údajů do třetích zemí je v tomto případě legitimní. Závazná podniková pravidla Zendesk si můžete prohlédnout zde:https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK-BCR-Controller-Policy.pdf

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zendsk na adrese: https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/

Se společností Zendesk jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.

§ 6  Používání souborů cookie

 1. Na našem webu používáme soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přidělovány a ukládány na váš pevný disk vámi používaným prohlížečem pomocí charakteristického řetězce a přes které proudí určité informace na místo, které soubor cookie nastavuje. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače, a proto nemohou způsobit žádné škody. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější, tedy pro vás příjemnější.
 2. Cookies mohou obsahovat údaje, které umožňují rozpoznat používané zařízení. V některých případech obsahují soubory cookie pouze informace o určitých nastaveních, které nelze osobně identifikovat. Soubory cookie však nemohou přímo identifikovat uživatele.
 3. Rozlišují se soubory cookie relace, které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalé soubory cookie, které se ukládají mimo jednotlivou relaci. Z hlediska funkce se soubory cookie rozlišují mezi:
  • Nezbytné soubory cookie: Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.
  • Preferenční soubory cookie: Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které ovlivňují způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá, jako například: B. Váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.
  • Statistické soubory cookie: Statistické soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace.
  • Marketingové soubory cookie: Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč weby. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
  • Nezařazené soubory cookie: Nezařazené soubory cookie jsou soubory cookie, které se v současné době snažíme klasifikovat spolu s poskytovateli jednotlivých souborů cookie.
 4. Jakékoli použití souborů cookie, které není technicky nezbytně nutné, představuje zpracování údajů, které je povoleno pouze s vaším výslovným a aktivním souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. To se týká zejména používání preferenčních, statistických nebo marketingových cookies. Vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím souborů cookie navíc předáme třetím stranám pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.
 5. Pro naše webové stránky používáme nástroj pro souhlas Cookiebot, abychom mohli získat váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo s používáním jiných technologií a řádně dokumentovat váš souhlas v souladu s právními normami.
  Poskytovatelem nástroje pro získání souhlasu je: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánsko (dále jen: „Cookiebot“). Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se připojení k serverům Cookiebot za účelem získání vašeho souhlasu a jakýchkoli dalších prohlášení. . Cookiebot poté uloží cookie do vašeho prohlížeče, aby přidělil váš souhlas nebo jej v případě potřeby odvolal. Takto shromážděná data uchováváme, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymazání cookie Cookiebot nebo již neplatí účel zpracování dat. Vzhledem k tomu, že Cookie-Bot slouží zejména k získání zákonem požadovaného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 S 1 písm. a) a § 25 odst. 1 TTDSG, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a pro přístup k vašemu zařízení čl. 25 Abs. 2 č. 2 TTDSG.
 6. Kromě toho si můžete nakonfigurovat nastavení svého prohlížeče podle svého přání a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie obecně. Rádi bychom upozornili, že možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.
 7. Další informace o tom, které soubory cookie se na webu Epoch Times používají a jak můžete spravovat nastavení souborů cookie a zakázat určité typy sledování, naleznete na adrese: https://www.epochtimes.cz/cookies/

 
§ 7 Analytické nástroje a reklama

Na našem webu používáme různé nástroje a služby k analýze návštěvnosti a k ​​marketingovým účelům:

 1. Správce značek Google
  • Na našem webu používáme Google Tag Manager . Správce značek Google je asynchronní vstřikovač značek JavaScript, který nenastavuje soubory cookie. Neshromažďuje osobní údaje ani je nezasílá třetím stranám. Google Tag Manager nám umožňuje integrovat různé technologie na naše webové stránky pro analytické a statistické účely.
  • Poskytovatelem Správce značek Google je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
  • Vzhledem k tomu, že použití Správce značek Google je nezbytné k tomu, abychom mohli snadno, efektivně a bezpečně integrovat a spravovat různé technologie na našem webu pro účely analýzy a statistiky, právním základem pro zpracování údajů je oddíl 6 (1) (f) GDPR. . Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na vašem zařízení, je právním základem pro ukládání nebo přístup § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 2. Google Analytics
  • Na našem webu používáme Google Analytics. To nám umožňuje porozumět výkonu našich webových stránek a analyzovat chování a potřeby návštěvníků našich webových stránek. Za tímto účelem se shromažďují a zpracovávají údaje o typu návštěvníků, původu návštěvnosti, chování uživatelů na webu a údajích o prodejích.
  • Poskytovatelem Google Analytics je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google).
  • Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Vaše IP adresa však bude společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu.
  • Přenos dat společností Google do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Další informace naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
  • Google Analytics bude používán pouze v případě, že jste udělili souhlas v banneru cookie pro statistické soubory cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů a pro ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím Vaše zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.
  • Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
 3. Google AdSense
  • Na našem webu používáme Google AdSense. Službu využíváme u nepersonalizovaných reklam, pomocí kterých se reklamy zobrazují v rámci naší online nabídky a za jejich zobrazení či jiné použití dostáváme kompenzaci.
  • Poskytovatelem Google AdSense je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
  • Google AdSense používá různé technologie rozpoznávání, jako jsou soubory cookie a webové majáky (neviditelná grafika), k vyhodnocení návštěvnosti.
  • Informace shromážděné službou Google AdSense na naší webové stránce týkající se používání webové stránky (jako je IP adresa) se obvykle přenášejí na servery Google v USA a tam se ukládají. Google může také předávat informace smluvním partnerům. Vaše IP adresa však nebude sloučena s jinými údaji o vás.
  • Přenos dat společností Google do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Další informace naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
  • Google AdSense bude používán pouze v případě, že jste v banneru cookie udělili svůj souhlas s marketingovými soubory cookie v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů a pro ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím Vaše zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.
  • Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů naleznete na: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
 4. Google DoubleClick
  • Na našich webových stránkách používáme Google DoubleClick. To nám umožňuje umístit cílené reklamy do sítě Google. Týká se to například reklam ve výsledcích vyhledávání Google nebo reklamních bannerů propojených s DoubleClick. Google DoubleClick používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které vás poznají a umožní vám přiřadit informace, jako jsou webové stránky, které navštěvujete nebo na které kliknete. Vytvářejí se anonymní uživatelské profily.
  • Poskytovatelem Google DoubleClick je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google).
  • Aby bylo možné přiřadit informace shromážděné službou Google DoubleClick na našich webových stránkách (tj. informace o chování uživatele, jako jsou navštívené webové stránky, kliknutí a další informace) uživateli za účelem zobrazení reklamy přizpůsobené jeho zájmům, mohou být data přenášena na servery Google v USA a tam uloženy. Přenos dat společností Google do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Další informace naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
  • Google DoubleClick bude používán pouze v případě, že jste v banneru cookie udělili souhlas s marketingovými soubory cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů a pro ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím Vaše zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.
  • Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=de
  • Informace o tom, jak vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete zde:
 5. Syndikace Google
  • Na našem webu používáme Google Syndication. To nám umožňuje zaznamenávat jednotlivá kliknutí v rámci reklamní sítě Google.
  • Poskytovatelem služby Google Syndication je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google).
  • Informace shromážděné prostřednictvím Google Syndication na našich webových stránkách mohou být přeneseny na servery Google v USA a tam uloženy. Přenos dat společností Google do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Další informace naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
  • Služba Google Syndication bude použita pouze v případě, že jste v banneru cookie udělili souhlas s marketingovými soubory cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů a pro ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím Vaše zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). To vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tím je zajištěno, že budou dodržována všechna ustanovení GDPR a že zpracování údajů bude probíhat výhradně v rozsahu pokynů, které jsme vám poskytli.
  • Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=cz
 6. pixely pro sledování slov VG
  • Některé texty vložené na naše webové stránky obsahují sledovací nebo sledovací pixely. To znamená, že se počítá počet zhlédnutí textů a ty jsou anonymní formou předány společnosti VG Wort, aby bylo možné určit výplaty pro autory textů.
  • Poskytovatelem sledovacích pixelů VG-Wort je: KSP WORT – VG WORT (právní sdružení na základě udělení), Untere Weidenstraße 5, 81543 Mnichov (dále jen VG Wort).
  • Zpracování údajů pomocí VG Wort Pixel bude probíhat pouze v případě, že v banneru cookie udělíte souhlas pro statistické soubory cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR pro zpracování údajů a pro ukládání souborů cookie nebo přístup k nim Informace na vašem zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 7. Mixpanel
  • Na našem webu používáme Mixpanel. Používání je pro nás nezbytné, aby bylo možné sledovat výkon našich webových stránek a analyzovat chování a potřeby návštěvníků našich webových stránek, což v konečném důsledku slouží ke zlepšení našeho produktu. Za tímto účelem jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o typu návštěvníků, původu návštěvnosti a chování uživatelů na webu. Základem oprávnění ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Poskytovatelem Mixpanelu je: americká společnost Mixpanel Inc., One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA (dále jen Mixpanel).
  • Mixpanel používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Veškeré údaje odeslané do Mixpanelu budou zpracovány a uloženy v EU; Za tímto účelem byla aktivována možnost „EU Residency“, viz https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360039135652-Data-Residency-in-EU .
  • IP adresa se nikdy neukládá. Pouze po odsouhlasení souborů cookie statistik bude Mixpanel zpracovávat IP adresu, aby určil a uložil polohu uživatele až do maximální podrobnosti „Město“; IP adresa se však neuloží.
  • Mixpanel ukládá náhodně vygenerované ID jako cookie, aby bylo možné určit interakci uživatele. Jedná se o takzvaný „soubor cookie první strany“, což znamená, že soubor cookie je dostupný pouze na epochtimes.cz . Sledování napříč weby proto není možné.
  •  Pro účely analýzy jsou do Mixpanelu přenášena metadata z webových stránek, jako jsou následující:
   URL
   ID položky
   Autor článku .
  • Dále se přenášejí následující metadata stavu předplatného:
   Zda existuje předplatné
   Kategorie předplatného
   Název předplatného
  • Nakonec je předán technický klíč uživatelského účtu
  • Jménem provozovatele tohoto webu použije Mixpanel tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu provozovateli webu.
  • Přenos dat Mixpanelem probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. DPA platí automaticky v souladu s oddílem 4 „OCHRANA SOUKROMÍ A ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ“ „Podmínky použití“ ( https://mixpanel.com/legal/terms-of-use ).
  • Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů naleznete na: https://mixpanel.com/legal/dpa a https://mixpanel.com/legal/privacy-policy .
 8. Smartocto
  • Na našem webu používáme Smartocto. Používání je pro nás nezbytné, aby bylo možné sledovat výkon našich webových stránek a analyzovat chování a potřeby návštěvníků našich webových stránek, což v konečném důsledku slouží ke zlepšení našeho produktu. Za tímto účelem jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o typu návštěvníků, původu návštěvnosti a chování uživatelů na webu. Základem oprávnění ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Poskytovatelem Smartocto je: holandská společnost Smartocto BV, Vrouwe Udasingel 207, 6663GT, Lent, Nizozemsko (dále jen Smartocto).
  • Smartocto používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Veškeré údaje odeslané do Smartocto budou zpracovány a uloženy v EU, jak je uvedeno zde: https://smartocto.com/gdpr/ .
  • IP adresa je zpracovávána anonymně. Během agregace dat se vymažou veškeré osobní údaje, jako je IP adresa.
  • Smartocto ukládá náhodně vygenerované ID jako cookie, aby bylo možné určit interakci uživatele. Jedná se o takzvaný „soubor cookie první strany“, což znamená, že soubor cookie je dostupný pouze na epochtimes.cz . Sledování napříč weby proto není možné.
  •  Pro účely analýzy jsou do Smartocto přenášena metadata z webových stránek, jako jsou následující:
   URL
   ID položky
   Autor článku .
  • Kromě toho, jak je popsáno výše, anonymizovaná IP adresa a identifikátor relace.
  • Jménem provozovatele tohoto webu použije Smartocto tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu provozovateli webu.
  • Přenos dat prostřednictvím Smartocto probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. DPA byla dokončena.
  • Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů naleznete na: https://smartocto.com/privacy/ a ​​https://smartocto.com/cookies/ .

§ 8 Pluginy sociálních médií

 1. Na našich webových stránkách (Facebook, Twitter, Telegram) používáme pluginy sociálních médií od různých poskytovatelů, které poznáte podle log příslušných služeb. K ochraně vašich dat používáme takzvané řešení Shariff. To znamená, že když vstoupíte na stránku, ve které jsou integrovány zásuvné moduly sociálních médií, spojení se serverem poskytovatele sociální sítě se nenaváže, ale až po kliknutí na tlačítko příslušné sítě. Jakmile kliknete na tlačítko, budete přesměrováni na webovou stránku sociální sítě, což znamená, že je odpovědná za následné zpracování údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Po aktivaci tlačítka sociálních sítí bude vaše IP adresa přenesena s informací o vaší návštěvě na našich webových stránkách. Pokud jste přihlášeni na sociální síti, je možné i přiřazení k vašemu uživatelskému účtu Kliknutím na tlačítko pluginu sociálních sítí dáváte souhlas s výše popsaným zpracováním údajů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. a) GDPR a přístup k informacím o vašem zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat Aplikace Shariff slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR k získání souhlasu se zpracováním údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR k získání a přístupu k informacím o vašeho zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas s výše popsaným zpracováním údajů udělujete v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR a přístup k informacím na vašem zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat Aplikace Shariff slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR k získání souhlasu se zpracováním údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR k získání a přístupu k informacím o vašeho zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas s výše popsaným zpracováním údajů udělujete v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR a přístup k informacím na vašem zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat Aplikace Shariff slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR k získání souhlasu se zpracováním údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR k získání a přístupu k informacím o vašeho zařízení v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG.
 2. Facebook
  • Na našem webu používáme plugin sociálních médií ze sociální sítě Facebook (dále jen Facebook).
  • Poskytovatelem pluginu pro Facebook je: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta).
  • Seznam jednotlivých prvků sociální sítě naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
  • Jakmile kliknete na tlačítko Facebook, budete přesměrováni na webovou stránku Facebooku, přičemž Meta je odpovědná za následné zpracování údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Po aktivaci tlačítka Facebook bude vaše IP adresa přenesena s informací, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud jste na sociální síti přihlášeni, je možné ji také přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Je možné propojit obsah našich webových stránek s vaším uživatelským účtem. Facebook nám neposkytuje informace o obsahu přenášených údajů a zpracování údajů.
  • Naše společná odpovědnost v rámci shromažďování údajů a zpracování údajů popsaných výše je omezena na procesy shromažďování údajů na našich webových stránkách a zpracování údajů shromážděných jejich předáním společnosti Meta. Zpracování údajů prováděné nezávisle společností Meta po předání společnosti Meta nespadá do rámce naší odpovědnosti za ochranu údajů. Pokud byste chtěli uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním údajů společností Meta, můžete tak učinit přímo u společnosti Meta. Společnosti Meta však předáme veškerá práva na zpracování údajů uplatněná vůči nám v souvislosti s našimi webovými stránkami v rámci naší zákonné povinnosti.
  • Kliknutím na tlačítko Facebook dáváte souhlas s výše popsaným zpracováním údajů. Plugin sociálních médií bude použit pouze s vaším souhlasem v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR pro zpracování údajů a ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na vašem zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Rádi bychom upozornili, že dle Meta je možný i přenos dat do USA a dalších třetích zemí. Přenos dat společností Meta do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Více informací naleznete zde:
 3. Twitter/X
  • Na našem webu používáme plugin sociálních médií ze sociální sítě Twitter.
  • Poskytovatelem pluginu Twitter je: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko (dále jen Twitter).
  • Jakmile kliknete na tlačítko Twitter, budete přesměrováni na webovou stránku sociální sítě, přičemž za následné zpracování údajů podle zákona o ochraně osobních údajů odpovídá Twitter. Po aktivaci tlačítka Twitter bude vaše IP adresa přenesena s informací, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud jste na sociální síti přihlášeni, je možné ji také přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Je možné propojit obsah našich webových stránek s vaším uživatelským účtem. Twitter nám neposkytuje informace o obsahu přenášených dat a zpracování dat.
  • Naše společná odpovědnost v rámci shromažďování údajů a zpracování údajů popsaných výše je omezena na procesy shromažďování údajů na našich webových stránkách a zpracování údajů shromážděných jejich předáním na Twitter. Zpracování dat prováděné nezávisle Twitterem po jejich předání Twitteru nespadá do rámce naší odpovědnosti za ochranu dat. Pokud byste chtěli uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním údajů na Twitteru, můžete tak učinit přímo u Twitteru. Práva uplatňovaná vůči nám na zpracování údajů ze strany Twitteru v souvislosti s našimi webovými stránkami však předáme Twitteru v rámci naší zákonné povinnosti.
  • Kliknutím na tlačítko Twitter dáváte souhlas s výše popsaným zpracováním údajů. Plugin Twitter bude použit pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů a ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na vašem zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Rádi bychom upozornili, že podle Twitteru je možný i přenos dat do USA a dalších třetích zemí. Přenos dat Twitterem do USA probíhá v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Více informací naleznete zde:
  • Další informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete na: https://twitter.com/de/privacy
 1. Telegram
  • Na našem webu používáme plugin pro sociální sítě
  • Poskytovatelem pluginu Telegram je: Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Spojené království (dále jen Telegram).
  • Jakmile kliknete na tlačítko Telegram, dojde k navázání spojení mezi vaším zařízením a Telegramem, což znamená, že Telegram je odpovědný za následné zpracování dat podle zákona o ochraně dat. Po aktivaci tlačítka Telegram bude vaše IP adresa přenesena s informací, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud jste přihlášeni do Telegramu, je možné jej také přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Je možné propojit obsah našich webových stránek s vaším uživatelským účtem. Telegram nám neposkytuje informace o obsahu přenášených dat a zpracování dat.
  • Naše společná odpovědnost v rámci shromažďování údajů a zpracování údajů popsaných výše je omezena na procesy shromažďování údajů na našich webových stránkách a zpracování údajů shromážděných jejich předáním společnosti Telegram. Zpracování dat prováděné nezávisle Telegramem po předání Telegramu nespadá do rámce naší odpovědnosti za ochranu dat. Pokud byste chtěli uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním údajů telegramem, můžete tak učinit přímo u telegramu. Telegramu však předáme veškerá práva uplatňovaná vůči nám ohledně zpracování údajů telegramem v souvislosti s našimi webovými stránkami v rámci naší zákonné povinnosti.
  • Kliknutím na tlačítko Telegram dáváte souhlas s výše popsaným zpracováním údajů. Plugin Telegram bude použit pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů a pro ukládání souborů cookie nebo pro přístup k informacím na vašem zařízení v souladu s článkem 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • V případě, že jsou data přenášena telegramem na servery ve Spojeném království, rádi bychom upozornili, že rozhodnutím Komise EU byla uznána přiměřená úroveň ochrany dat. Více informací o tomto naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
  • Další informace o ochraně údajů v Telegramu naleznete na: https://telegram.org/privacy

§ 9 Google reCAPTCHA

Na našem webu používáme Google reCAPTCHA.

Poskytovatelem služby Google reCAPTCHA je: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (dále jen Google)

Prostřednictvím služby Google reCAPTCHA zajišťujeme, že data zadávají pouze lidé, nikoli automatické aplikace. Google reCAPTCHA shromažďuje a analyzuje různá data, jako je IP adresa, čas strávený na webu a chování kurzoru myši. Tento sběr dat probíhá na pozadí, aniž by o tom byl uživatel automaticky informován.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, neboť máme oprávněný zájem chránit se před neoprávněným používáním našich webových stránek automatizovanými aplikacemi.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas zahrnuje ukládání dat na vašem zařízení nebo přístup k nim, právním základem pro ukládání nebo přístup je § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zpracování údajů společností Google je možné také v USA. USA jsou třetí zemí, ve které podle Evropského soudního dvora neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, a proto nelze vyloučit rizika pro zpracovávané údaje.

Pokud jsou údaje přenášeny společností Google do USA, bude to provedeno v souladu se standardními smluvními doložkami Komise EU. Podmínky zpracování údajů společnosti Google, které odkazují na standardní smluvní doložky Evropské komise, naleznete zde: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/

Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese:

 • https://policies.google.com/privacy?hl=cz
 • https://policies.google.com/terms?hl=cz.


§ 10 Integrace obsahu třetích stran

 1. Youtube
  • Na naše webové stránky zařazujeme obsah z YouTube (URL: www.youtube.com).
  • YouTube provozuje: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (dále jen Google)
  • Když navštívíte naši webovou stránku, pokud v banneru cookie udělíte souhlas s marketingovými soubory cookie, vytvoří se spojení mezi vaším zařízením a serverem společnosti Google, což vás informuje, že jste navštívili naši webovou stránku.
  • Při používání YouTube mohou být do vašeho zařízení ukládány soubory cookie nebo mohou být použity jiné technologie rozpoznávání. Takto získaná data se používají pro účely optimalizace YouTube, vytváření statistik a zajištění bezpečnosti při používání.
  • Pokud jste přihlášeni na YouTube, je také možné jej přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Google nám neposkytuje informace o obsahu přenášených dat a zpracování dat.
  • Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas zahrnuje ukládání dat na vašem zařízení nebo přístup k nim, právním základem pro ukládání nebo přístup je § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Zpracování údajů společností Google je možné také v USA. USA jsou třetí zemí, ve které podle Evropského soudního dvora neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, a proto nelze vyloučit rizika pro zpracovávané údaje.
  • Pokud jsou údaje přenášeny společností Google do USA, bude to provedeno v souladu se standardními smluvními doložkami Komise EU. Podmínky zpracování údajů společnosti Google, které odkazují na standardní smluvní doložky Evropské komise, naleznete zde: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/
  • Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese:
   • https://policies.google.com/privacy?hl=cz
   • https://policies.google.com/terms?hl=cz
 2. YouMaker
  • Na naše webové stránky zařazujeme obsah z YouMaker (URL: youmaker.com/).
  • YouMaker provozuje: Youmaker Corp. 23 Center St. Middletown, NY 10940. dále: (YouMaker)
  • Když navštívíte naši webovou stránku, pokud v banneru cookie udělíte souhlas s marketingovými soubory cookie, vytvoří se spojení mezi vaším zařízením a serverem YouMaker a to vás bude informovat, že jste navštívili naši webovou stránku.
  • Při používání YouMakeru mohou být do vašeho zařízení ukládány „cookies“ nebo mohou být použity jiné technologie rozpoznávání. Takto získaná data se používají pro účely optimalizace YouMakeru, vytváření statistik a zajištění bezpečnosti při používání.
  • Pokud jste přihlášeni do YouMakeru, je také možné jej přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. YouMaker nám neposkytuje informace o obsahu přenášených dat a zpracování dat.
  • Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas zahrnuje ukládání dat na vašem zařízení nebo přístup k nim, právním základem pro ukládání nebo přístup je § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
  • Zpracování dat službou YouMaker je možné také v USA. USA jsou třetí zemí, ve které podle Evropského soudního dvora neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, a proto nelze vyloučit rizika pro zpracovávané údaje.
  • V případě přenosu dat ze strany YouMaker do USA se tak děje v souladu se standardními smluvními doložkami Evropské komise. Více informací o tomto najdete zde: https://help.youmaker.com/hc/en-us/articles/1260803563369-Privacy-Policy
  • Standardní smluvní doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU pro předávání osobních údajů do třetích zemí v souladu s nařízením (EU) 2016/679, které si můžete prohlédnout, stejně jako standardní smluvní doložky, zde: https ://ec.europa.eu/info /law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_de
  • Další informace o ochraně údajů na YouMakeru naleznete na:
   https://help.youmaker.com/hc/en-us/articles/1260803563369-Privacy-Policy

§ 11 Dary

V souvislosti s dary využíváme externí službu Darujme.cz, která pro nás Vaše osobní údaje zpracovává. Veškeré podrobnosti o takto zpracovávaných osobních údajích naleznete zde.