Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že v tomto školskom roku sa zruší aj ústna časť maturitných skúšok. Žiaci zmaturujú automaticky, pokiaľ budú súhlasiť s tým, aby na maturitnom vysvedčení bola známka podľa ich doterajšieho priemeru. Ak nebudú súhlasiť, budú maturovať cez videokonferenciu.

Rozhodnutie o zrušení ústnych maturít nadväzuje na predchádzajúce rozhodnutie o zrušení písomnej časti maturitných skúšok.

Žiaci zmaturujú automaticky, musia ale súhlasiť so známkou podľa ich priemeru

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí aritmetickým priemerom z daného predmetu, a to z koncoročných vysvedčení za celý čas štúdia na strednej škole, pričom za posledné dva roky štúdia sa započítajú aj polročné vysvedčenia. Priemer sa bude zaokrúhľovať vždy do 0,50 nadol, čiže pri priemere 1,50 dostane žiak jednotku.

Školy najneskôr 12. mája musia oznámiť každému žiakovi výslednú známku na maturitnom vysvedčení vypočítanú podľa priemeru. Ak s ňou žiak do 15. mája nevysloví za ten-ktorý predmet nesúhlas, tak automaticky zmaturoval a škola mu do 30. júna vydá maturitné vysvedčenie.

Ak žiak s priemerom nesúhlasí, bude maturovať na diaľku

Pokiaľ žiak so známkou na maturitné vysvedčenie nesúhlasí, môže to do 15. mája škole oznámiť, a tá pre neho zorganizuje riadnu ústnu maturitu. Tá by mala však prebiehať prednostne cez videokonferenciu. Podrobnosti o forme skúšok určí škola vzhľadom na osobitné okolnosti, avšak musí dodržiavať aktuálne opatrenia úradu verejného zdravotníctva.

Opravné maturity sa nerušia, maturity z dobrovoľných predmetov môžu žiaci zrušiť

Vyššie uvedený režim sa však netýka opravných maturít u žiakov, ktorí nezmaturovali v minulom školskom roku. Tí budú musieť maturity riadne absolvovať, a to prednostne cez videokonferenciu.

Známku na maturitnom vysvedčení podľa priemeru nedostanú žiaci ani pri maturite z dobrovoľných predmetov, u tých sa tiež bude konať maturita ako v ostatných prípadoch. Žiaci však môžu škole do 7. mája oznámiť, že maturitu z dobrovoľného predmetu rušia.