Marina Zhang

8. 4. 2024

K příznakům, které někteří lidé pociťují, může přispívat řada přehlížených zdrojů elektromagnetického pole v našich domovech.

Toto je šestá část série článků „Elektromagnetické pole: Neviditelné nebezpečí“.

V tomto seriálu se budeme zabývat neviditelnými, ale všudypřítomnými elektromagnetickými poli, kterými je náš svět prosycen, od běžné domácí elektroniky až po 5G, a jejich možnými dopady na lidské zdraví.

Televizor v obývacím pokoji, chytré hodinky na vašem zápěstí, a dokonce i LED lampa na vašem stole – v našich domovech existuje mnoho přehlížených zdrojů elektromagnetických polí (EMF), které mohou přispívat k příčinám nevyjasněných příznaků, jež někteří lidé pociťují.

Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak tato rizika minimalizovat.

Zdroje EMF v domácnosti

Ačkoli lidské tělo vyzařuje vlastní EMF, je také zranitelné a citlivé na určitá vnější EMF.

V domácnosti existují dva běžné zdroje EMF:

  1. Radiofrekvenční záření (RF), které vzniká při bezdrátové komunikační signalizaci.
  2. Extrémně nízkofrekvenční (ELF) záření produkované elektřinou.
Zdroje elektromagnetického pole v domácnostech. (Epoch Times)

1. EMF z bezdrátové elektroniky

Vyzařují je: mobilní telefony, modemy Wi-Fi, zařízení Bluetooth, televizory (využívají rádiové vlny), chytré hodinky, chytří virtuální asistenti, jako je Alexa, chytré osvětlení a veškerá další „chytrá“ elektronika.

Všechno je dnes „chytré“, dokonce i mnohé naše náramkové hodinky.

Bezdrátová a chytrá zařízení se připojují k mobilním sítím prostřednictvím radiofrekvenčního záření. Většina rádiových frekvencí má frekvenci od 3 kHz (kilohertz) do 300 GHz (gigahertz).

Navzdory pohodlí, které rádiové frekvence přinášejí do života lidí, je podle studií zřejmé, že mohou škodit. Rádiové frekvence byly ve studiích na lidech spojovány s rakovinou mozku a prsu a se zhoršeným stavem spermií.

Ne všechny rádiové frekvence však mají stejný vliv na zdraví.

V minulosti vysílala analogová rádia a mobilní sítě první generace 1G nepřetržité signály. Většina dnešních rádiových frekvencí je však digitální, což je považováno za mnohem škodlivější.

„Obvykle platí, že čím vyšší je frekvence signálu, tím více se snižuje jeho schopnost pronikat,“ řekl deníku Epoch Times James Finn, prezident, hlavní inženýrský konzultant pro elektromagnetické rušení a hlavní konzultant pro elektromagnetická pole ve společnosti Elexana. „Signál na frekvenci 28 GHz nebo vyšší by měl problémy projít cihlovou fasádou.“

Ačkoli 5G, nejnovější mobilní síť, byla inzerována jako méně pronikající, protože má vyšší frekvenci než 3G a 4G, podle Finna to nemusí být zcela pravda.

Listí a déšť mohou blokovat některé frekvence 5G, ale síť pokrývá široký rozsah od 600 MHz do 39 GHz, který se překrývá s frekvencemi 3G a 4G. Frekvence 5G v nižších pásmech (600 MHz až 1 GHz) mohou stále pronikat cihlovými zdmi a betonem.

Způsoby snížení expozice rádiovým frekvencím

Rozhodněte se pro pevné zapojení: David Carpenter, profesor environmentálního zdraví z univerzity v Albany, navrhuje používat pro připojení k internetu a telefonu ethernetové kabely a pevné linky, čímž se minimalizuje závislost na bezdrátových signálech v domácnosti a snižuje se expozice radiofrekvencím.

Vyměňte bluetooth sluchátka: Vyměňte bluetooth sluchátka tak, že telefon dáte na reproduktor nebo použijete drátová sluchátka, aby se radiofrekvenční záření nedostalo k vaší hlavě.

Odpojte se od chytrých zařízení: Zkuste minimalizovat používání chytrých zařízení, jako jsou chytré termostaty, chytré mixéry a chytré hodinky.

Před spaním dodržujte bezpečnostní opatření: Emeritní profesorka Magda Havasová z Trentské univerzity řekla deníku Epoch Times, že čas spánku je čas, kdy tělo odpočívá a léčí se ze stresu, který prožilo během dne. Zvažte vypnutí Wi-Fi modemů a přepnutí mobilních telefonů a bezdrátových zařízení do režimu letadlo před spaním.

Zkontrolujte, zda se v okolí nenachází bezdrátové antény: Ujistěte se, že v blízkosti vašeho domu nejsou instalovány malé buňky (základnové stanice) nebo věže mobilních telefonů, protože jejich signály mohou přispívat k vyššímu vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Se zaváděním sítě 5G lidé stále častěji nacházejí malé buňky 5G instalované v blízkosti jejich domovů. V příštím článku se budeme zabývat způsoby, jak si dávat pozor na instalované malé buňky 5G.

Používejte měřiče RF: Měřiče RF neboli radiofrekvenční měřiče mohou zjistit celkovou intenzitu rádiových frekvencí v domácnosti a pomoci identifikovat zdroje intenzivního radiofrekvenčního záření, což umožňuje přijmout informovaná opatření ke zmírnění dopadů.

2. EMF z elektřiny

Vyzařují je: nadzemní elektrické vedení, domácí rozvody, bludné proudy a všechny elektronické spotřebiče.

Kromě bezdrátových zařízení může veškerá domácí elektronika – pokud je používána – vyzařovat extrémně nízkofrekvenční EMF neboli ELF EMP. Většina elektrických spotřebičů v domácnosti má frekvenci od 60 Hz do 300 Hz.

Radiofrekvence i ELF mají elektrickou a magnetickou složku, ale pouze ELF byly v elektrotechnických normách rozděleny na magnetickou a elektrickou složku pole. Magnetická a elektrická pole ELF jsou také spojena s různými účinky na zdraví.

1. Magnetická pole ELF

Elektřina protéká vodiči jako voda potrubím. Při proudění vytváří magnetické pole.

Podívejte se na spotřebič, jako je například fén na vlasy. Zástrčky by měly mít dva kovové kolíky; ty představují dva vodiče spárované v napájecím kabelu – „nulový“ a „horký“ vodič. Tyto dva vodiče jsou v těsné blízkosti a vedou elektrický proud v opačných směrech, čímž ruší vyzařování magnetického pole.

Pokud je napájecí kabel poškozen, což způsobí, že se oba vodiče oddělí, nebo pokud jsou spárovány nesprávné neutrální a horké vodiče, magnetická pole se navzájem nevyruší, což vede k zesílené emisi magnetického pole.

Elektrické spotřebiče s motory mají také tendenci vytvářet silná magnetická pole. Mohou to být například chladničky, myčky nádobí, vysoušeče vlasů a všechny spotřebiče, které produkují teplo nebo mají pohyblivé části a používají elektromotory.

Stojí za zmínku, že magnetická pole ELF byla v roce 2002 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikována jako „možné karcinogeny„ pro člověka.

Magnetická pole generovaná elektrickým vedením byla spojena se zvýšeným rizikem dětské leukémie. Profesionální expozice magnetickým polím byla v epidemiologických studiích rovněž spojena s rakovinou prsu.

2. Elektrická pole ELF

Když je lampa zapojena do elektrické zásuvky, elektrické pole vyzařuje ze zásuvky po napájecím kabelu lampy až k žárovce. Magnetické pole však vzniká až po zapnutí lampy.

Správně uzemněná zařízení a spotřebiče s tříkolíkovými šňůrami (třetí kolík je zemnicí vodič) budou vyzařovat menší elektrické pole než zařízení s pouze dvěma kolíky.

Ve Spojených státech se u zařízení s napětím 120 V nebo nižším nevyžaduje uzemňovací kolík, takže někteří výrobci volí kompaktní, lehké a neuzemněné zástrčky. Tyto výrobky jsou obvykle izolované, aby chránily uživatele před částmi pod napětím. Přesto může porušení vodiče způsobit nebezpečné úrazy elektrickým proudem.

Finn, který má více než 30 let zkušeností s prací s elektromagnetickým rušením, zdůraznil, že je důležité zkontrolovat správné uzemnění a propojení a ověřit, zda má zemnicí tyč odpor nižší než 25 ohmů.

Uzemňovací tyč propojuje elektrické vedení vašeho domu se zemí, což umožňuje rozptýlení případného problematického proudu v zemi. Tato tyč, zasazená hluboko v zemi, je připojena silným měděným drátem k elektrickému rozvaděči vašeho domu, odkud přichází elektřina do vašeho domu z elektrické sítě.

Čím nižší je odpor uzemňovací tyče, tím snadněji přes ni elektřina prochází.

„Pokud není zemnicí vodič z hlavního rozvaděče řádně připojen k zemnicí tyči a zemnicí tyč je zoxidovaná, tedy zrezivělá, nemusí být uzemňovací systém dostatečný k odstínění elektrického pole,“ řekl pan Finn.

Výzkumů, které by spojovaly elektrická pole ELF s možnými biologickými účinky, bylo provedeno málo. Někteří lidé, kteří jsou citliví na elektromagnetická pole, však hlásili i příznaky související s elektrickými poli.

Studie na zvířatech naznačují, že expozice elektrickým polím ELF může ovlivnit spánek.

Způsoby, jak snížit vystavení magnetickému a elektrickému poli ELF

  • Zkontrolujte elektrickou instalaci: Najměte si elektrikáře, aby zkontroloval elektroinstalaci vašeho domu a zjistil, zda je správně uzemněná a zda neobsahuje chyby nebo bezpečnostní problémy.
  • Vyhýbejte se elektrickému vedení: Žijte a spěte daleko od elektrického vedení, protože může vytvářet silná magnetická pole a zemní proudy.
  • Používejte gaussmetr: Gaussmetr je zařízení, které měří magnetické pole a identifikuje oblasti s vyšší intenzitou pole.
  • Udržujte si odstup: Finn uvedl, že je třeba dodržovat vzdálenost 6 až 8 metrů od větších elektronických přístrojů a zařízení a elektrických zařízení, aby se snížilo jejich vystavení.
  • Vyměňte poškozené spotřebiče a používejte zařízení se třemi šňůrami: Pokud je to možné, nahraďte elektrická zařízení se dvěma zástrčkami za elektrická zařízení se třemi zástrčkami. Elektrikář může v případě potřeby přidat k napájecímu kabelu zemnicí kolík. Zvažte výměnu elektronických spotřebičů, které mají poškozené vedení nebo vykazují známky poruchy, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  • Vypněte elektřinu v ložnici: Vypnutí elektřiny v místnosti může ve většině případů snížit elektromagnetické pole a může být užitečné pro osoby citlivé na elektřinu. Ve výjimečných případech však může toto opatření elektrická pole skutečně posílit, a to z důvodu nastavení elektroinstalace v domácnosti. Pokud jsou v místnosti vodiče, které vedou vedle sebe a proti sobě, může vypnutí elektřiny v jednom vodiči zesílit elektrické pole v druhém.
  • Používejte voltmetry: K detekci elektrických polí lze použít voltmetry.

3. Elektromagnetické rušení

Vyzařují je: bezdrátová zařízení, zářivky a LED světla, stmívače světel, solární panely, bazénová čerpadla a klimatizace.

Elektromagnetické rušení (EMI), známé také jako odstup signálu od šumu, šum vedení nebo špinavá elektřina, lze přirovnat k nežádoucímu odpadnímu produktu. Je to syčivý zvuk v rádiích, bzučivý zvuk v telefonních hovorech a blikání v televizních přijímačích.

Elektřina se přenáší z elektrárny po elektrickém vedení do našich domovů. Uvnitř našich domovů proudí elektřina rozvody ve stěnách, které pak napájejí spotřebiče.

Důvodem je skutečnost, že elektrické vedení přenáší střídavý proud (AC), zatímco mnoho elektronických zařízení využívá stejnosměrný proud (DC). Při přeměně střídavé elektřiny na stejnosměrnou vzniká jako vedlejší produkt šum signálu.

Tento signálový šum nezůstává omezen na určitou oblast, ale šíří se po rozvodech po celém domě. Kromě toho může být tento šum vyzařován i do ovzduší.

Jakékoli zařízení využívající diody nevyhnutelně produkuje EMI. Diody se běžně používají v elektronice k převodu střídavého proudu na stejnosměrný.

Ilustrační foto (Envato)

LED světla jsou jedním z nejběžnějších světelných zdrojů, které k výrobě světla používají diody. Zkratka „LED“ znamená dioda vyzařující světlo.

Wi-Fi, chytré měřiče a zařízení, která uvolňují rádiové frekvence, mohou také produkovat EMI kvůli interakci mezi radiofrekvenčními signály.

Zářivky a motory s proměnlivými otáčkami používané v bazénových čerpadlech a klimatizacích nejprve přeměňují střídavou elektřinu na stejnosměrnou a poté zpět na střídavou. Elektrická energie vyráběná solárními panely prochází podobně řadou konverzí, čímž vzniká EMI. Stmívače světla nevytvářejí šum signálu při přeměnách. Místo toho sekají určité vlny střídavého proudu přicházející do svítidla a vytvářejí na výstupu šumové signály.

Dlouhodobá expozice tomuto hluku může mít nepříznivé účinky na zdraví. Podle výzkumu Havasové mají diabetici vystavení signálnímu hluku vyšší hladinu cukru a inzulínu v krvi, než když se nacházejí v prostředí bez takového hluku. Jiný výzkum z Íránu naznačuje, že signální hluk může zvyšovat náchylnost k neurodegenerativním onemocněním.

Možnosti snížení působení elektromagnetického rušení

Zajistěte správné uzemnění: Nesprávné uzemnění může zhoršit elektromagnetické rušení.

Minimalizujte používání vybraných elektronických zařízení: Omezte používání elektronických zařízení, která produkují signální šum, jako jsou LED a zářivky, nebo je nahraďte žárovkami. Žárovky jsou nejblíže přirozenému světlu, protože světlo vzniká elektrickým ohřevem vlákna.

Vypínejte zařízení: Vypínejte elektronická zařízení a spotřebiče, když je nepoužíváte nebo když spíte.

Poraďte se s certifikovaným odborníkem na elektromagnetické záření (EMRS) z Institutu pro stavební biologii: Využijte odborné znalosti EMRS k identifikaci primárních zdrojů EMF a EMI ve vašem obytném nebo pracovním prostředí.

Příště:

Část 7 – Prudký nárůst množství malých buněk po zavedení 5G: Obavy z mikrovlnného syndromu a způsoby prevence

Se zaváděním 5G se v sousedství objevují malé buňky – a ty mohou být spojeny s nevysvětlitelnými příznaky u místních obyvatel.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram