Článek se zabývá údaji z vědeckých studií, které statisticky zkoumaly pozitivní a negativní důsledky očkování proti onemocnění covid-19.

Nejprve se vraťme do poloviny roku 2021, kdy publikoval tým tří vědců studii nazvanou Bezpečnost očkování proti covidu-19 – měli bychom politiku přehodnotit? Jejich práce byla zveřejněna ve vědeckém časopise Vaccines (MDPI) 28. června 2021. (zdroj)

Dva němečtí autoři studie Harald Walach a Rainer J. Klement, a holandský spoluautor Wouter Aukema, ve studii došli (podle v té době shromážděných dat) k následujícímu závěru: „V současné době naše odhady ukazují, že musíme akceptovat čtyři smrtelné a 16 závažných nežádoucích účinků na 100 000 očkování, abychom zachránili životy 2–11 osob na 100 000 očkování, což řadí rizika a přínosy do stejného řádu.“ [5]

Studie vyvolala okamžitou kontroverzi. Její výsledek zpochybňoval opodstatnění plošné očkovací kampaně. Vědecký magazín studii 2. července 2021 stáhl (zdroj). Autoři studii znovu publikovali v jiném časopise – Science, Public Health Policy & the Law. (zdroj)

Jiná studie vědkyň Stephanie Seneffové a Kathy Doppové, kterou zveřejnily 13. února 2022 (zdroj), jíž se nyní budeme zabývat, přichází s hodnocením účinků vakcín podle věku.[1] Kathy Doppová má magisterský titul v oboru matematiky a pracuje na University of Utah. Stephanie Seneffová Ph.D, je vědeckou pracovnicí na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ve své studii Seneffová a Doppová použily podrobnější záznamy o úmrtnosti na covid-19 podle stavu očkování populace a věkových skupin ve Velké Británii a v USA. Vědkyně použily údaje z období jednoho měsíce (16. ledna 2022 až 6. února 2022).

CITACE z abstraktu studie: „Od 6. února 2022, na základě veřejně dostupných oficiálních údajů Spojeného království a USA, jsou všechny věkové skupiny do 50 let let vystaveny většímu riziku úmrtí po očkování vakcínou proti covidu-19 než neočkované osoby. (…) Všechny věkové skupiny mladší 80 let nemají prakticky žádný přínos z očkování proti covidu-19 a u mladších věkových skupin je riziko značné (…) Když se vezme v úvahu skutečnost, že riziko úmrtí na covid-19 se sníží přibližně o 90 %, pokud je všem symptomatickým vysoce rizikovým osobám poskytnuta včasná léčba, nelze než dospět k závěru, že nařízení povinného očkování proti covidu-19 jsou nerozumná.“

Komentář ke studii

Článek napsal hostující autor Peter F. Mayer pro redakci Epoch Times Německo. Článek byl během překladu upraven a zkrácen českou redakcí. Původní článek v němčině naleznete zde.

Očkování proti onemocnění covidu-19 do 70 let věku prakticky bez přínosu

Oficiální údaje z Velké Británie [2,3] a USA [4] ukazují, že pro všechny věkové skupiny do 70 let nemá očkování anticovidovou vakcínou statisticky prakticky žádný přínos. Podle údajů mají všechny věkové skupiny do 60 let vyšší riziko úmrtí, v případě, že prodělali očkování covidovou vakcínou než osoby, které prodělají onemocnění covid-19 bez předchozího očkování.

Mezi nejmladší populací vykazuje očkování dokonce statisticky negativní účinnost. U očkovaných osob je matematicky vyšší pravděpodobnost nákazy covidem-19 než u neočkovaných.

Podle autorů studie je jejich analýza konzervativní, protože ignoruje skutečnost, že vedlejší účinky vakcíny, jako je trombóza, myokarditida, ochrnutí obličeje a další poškození související s podáním vakcíny, mohou vést ke zkrácení očekávané délky života.

Vzhledem k výskytu protilátkově rezistentních variant, jako jsou delta a omikron, vedlo očkování proti koronaviru ve většině věkových skupin k vyšší úmrtnosti než u neočkovaných proti covidu-19. V této souvislosti vyvstává otázka, zda a do jaké míry je povinné očkování neetické a kontraproduktivní.

Pozitivní výsledek pouze v případě, že jsou ignorovány vedlejší účinky

Negativní účinky se projevily již ve schvalovacích studiích společností BioNTech a Moderna. Pouze v případě, že se z poslední jmenované studie vyloučí úmrtí a závažná onemocnění způsobená očkováním, lze hovořit o přínosu; pokud se do výpočtu zahrnou, je bilance jednoznačně záporná.

U škodlivosti vakcín byly použity Pantazatosovy a Seligmannovy odhady celkové úmrtnosti na vakcíny v USA [4], které jsou v souladu s věrohodnými analýzami systému Hlášení nežádoucích příhod po vakcinaci (VAERS) amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC). Z těchto odhadů vyplývá, že hlášení úmrtí v USA do databáze VAERS je 20krát nižší. Více zde…

U mladších věkových skupin žádná nebo dokonce negativní účinnost

Na základě těchto údajů autoři vypočítali relativní (RRR) a absolutní snížení rizika (ARR) spojené s očkováním proti onemocnění covid-19.

Zejména u mladších věkových skupin se neprokázala žádná účinnost, nebo dokonce byla prokázána negativní účinnost, tj. zvýšené riziko úmrtí na koronavirus nebo s koronavirem po prodělaném očkování. U osob starších 80 let byla prokázána jednoznačně pozitivní účinnost.

Současně se Seneffová a Doppová zabývaly úmrtností po očkování (VFR) v jednotlivých věkových skupinách. Kombinací obou údajů zjistily negativní čistý přínos pro všechny věkové skupiny do 60 let, tj. zvýšené riziko úmrtí po očkování.

Jinými slovy: očkování proti covidu-19 vede u všech skupin osob mladších 60 let spíše ke zvýšení než ke snížení pravděpodobnosti úmrtí. U osob starších 60 let je přínos očkování proti covidu-19 zanedbatelný a pohybuje se v rozmezí 0,0016 % snížení pravděpodobnosti úmrtí (přínos pro 16 osob z jednoho milionu) u osob ve věku 60–69 let o 0,0289 % snížení pravděpodobnosti úmrtí (289 osob z jednoho milionu) u osob ve věku 70–79 let.

Vysoké riziko úmrtí po očkování (VFR) ve srovnání s malým přínosem snížení rizika (ARR/RRR) prostřednictvím očkování vakcínou proti covidu-19 je proto nepřijatelné, zejména s ohledem na to, že je k dispozici levná a účinná léčba, která může snižovat úmrtnost na covid-19 až o 90 nebo více procent, pokud by byli vysoce rizikoví jedinci léčeni ihned po objevení příznaků.

Celkově údaje ukazují, že u osob očkovaných vakcínou proti covidu-19 je vyšší pravděpodobnost úmrtí do 30 až 60 dnů od očkování než u neočkovaných osob do 60 dnů od pozitivního testu na covid-19, a to ve všech věkových kategoriích do 60 let.

Ze studie také vyplývá, že čím mladší je očkovaný člověk, tím negativnější účinky se po očkování objevují v oblasti vyšší pravděpodobnosti úmrtí na covid-19 a na vedlejší účinky vakcíny.

Údaje o nadměrné úmrtnosti v zemích s vysokou mírou proočkovanosti, včetně Rakouska a Německa, potvrzují a upevňují výsledky této studie.

Názory a hodnocení autora článku se nemusejí shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K. Upravil M. K.

Původní článek vyšel na blogu Dr. Petera F. Mayera pod názvem: Daten aus USA und UK: COVID-Impfung erheblich gefährlicher und tödlicher als Corona-Infektion“

…………………

Poznámky:

[1] Seneff, Dopp (2022);  vixra.org/abs/2202.0084

[2] UK Health Security Agency (2022a) ; (zdroj)

[3] UK Health Security Agency (2022b); (zdroj)

[4] Pantazatos, Seligmann (2021); doi.org/10.13140/RG.2.2.28257.43366

[5] (překlad) Závěr: Toto hodnocení vyvolává otázku, zda by nebylo nutné přehodnotit politiku a používat vakcíny proti covidu-19 šetrněji a s určitou diskrétností pouze u těch, kteří jsou ochotni přijmout riziko, protože se cítí více ohroženi skutečnou infekcí než infekcí simulovanou. Možná by bylo nutné tlumit nadšení střízlivými fakty? Podle našeho názoru by EMA a národní orgány měly iniciovat přezkoumání bezpečnostní databáze vakcín proti covidu-19 a vlády by měly pečlivě zvážit svou politiku ve světle těchto údajů. V ideálním případě by nezávislí vědci měli provést důkladné přezkoumání velmi závažných případů, aby bylo možné na základě důkazů vydat doporučení, komu očkování proti SARS-CoV2 pravděpodobně prospěje a komu hrozí vedlejší účinky. V současné době naše odhady ukazují, že musíme akceptovat čtyři smrtelné a 16 závažných nežádoucích účinků na 100 000 očkování, abychom zachránili životy 2–11 osob na 100 000 očkování, což řadí rizika a přínosy do stejného řádu. (zdroj)