Konzervativní strana se připojila k prohlášení Aliance pro rodinu, ve kterém jsou zákonodárci vyzýváni, aby podpořili ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, a aby odmítli zavádění genderové ideologie do jeslí, školek a škol, uvádí strana v tiskovém prohlášení z 19. srpna 2019.

Proti zavádění genderové ideologie je také KDU-ČSL, která zároveň předložila návrh na ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.

Zavádění genderové ideologie se v ČR aktuálně diskutuje nejvíce ve spojitosti s takzvanou Istanbulskou úmluvou navrženou Radou Evropy, která má údajně pomoci v boji proti násilí na ženách. Europoslankyně Michaela Šojdrová již v květnu 2018 prohlásila, že „Istanbulská úmluva pomůže genderové ideologii, ale ženám ne.“

Česká republika úmluvu dosud neratifikovala, ale již 12 let má fungující zákon proti domácímu násilí, který řeší veškeré formy domácího násilí a je tedy širší než Istanbulská úmluva, která je zaměřená pouze na násilí na ženách.

„Jsem zásadně proti jakémukoli násilí. Proto nezpochybňuji dobrý úmysl mezinárodního společenství, jakým je Rada Evropy, která bojuje proti domácímu násilí a násilí na ženách,“ uvedla Šojdrová. „Proto jsem v roce 2006 podpořila zákon proti domácímu násilí, proto podporuji etickou výchovu, která vede k úctě k člověku… Tvrdím, že k těmto účinným opatřením Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme,“ dodala Šojdrová s odvolávkou na skutečnost, že úmluva nepřináší nic nového, ale do zákonného systému zavádí genderovou ideologii.

„Nemohu se ubránit dojmu, že celá Istanbulská úmluva je předložena státům k ratifikaci právě pro ty drobnosti, aby se do právního dokumentu vysoké platnosti dostal pojem genderová identita, zákaz diskriminace na základě genderové identity, a to úplně rozvrátí naši kulturu,“ říká bývalá poslankyně za TOP09 Nina Nováková.


Čtěte také: Istanbulská úmluva má zavést „genderovou politiku“ do českého právního systému, vláda to zamlžuje, říkají konzervativci


Co je „genderová ideologie“?

V roce 2011 byla do Istanbulské úmluvy vložena definice pohlaví jako „genderu“. Gender je v úmluvě vysvětlen jako sociální konstrukt, který je nezávislý na biologické realitě, tedy na pohlaví člověka.

Jedná se o moderní myšlenkový proud a dekonstrukci společenské role muže a ženy, ale také o dekonstrukci vlastní identity člověka a jeho sexuální orientace.

Pojem „gender“ je originálním zněním Úmluvy zmíněn celkem pětadvacetkrát. V článku 3b) úmluvy je zapsána definice genderu, která říká, že se jedná o „chování a projevy předávané kulturou“, nikoliv o pohlaví. Dále potom ve třetím odstavci článku 4 se mluví o nepřípustnosti diskriminace „na základě pohlaví, genderu, sexuální orientace, genderové identity…“.

Z definice je zřejmé, že pohled na člověka jako na muže a ženu, je pouze jednou z variant genderové ideologie a rozšiřuje pojetí lidství o novou homosexuální, lesbickou, bisexuální či transsexuální ideologii.

Dále také manželství a rodina jsou podle této ideologie chápány mnohoznačně a neomezují se na vztah muže a ženy, nebo rodiny tvořené mužem a ženou a jejich dětmi. Ve světě v rámci této ideologie vznikají nejenom rodiny o homosexuálních párech vychovávajících děti plozených „náhradním mateřstvím“, ale také rodiny tvořené více dospělými jedinci (tři muži nebo dva muži a žena a podobně).

Tato ideologie má mimo jiné kořeny ve studiích, které prohlašují, že člověk si svou identitu vyvíjí po narození, během výuky ve škole, sociální interakce a výchovy. Této teorie se chopily moderní progresivní hnutí, která přicházejí s extrémními výklady principu „svobody“, a tvrdí, že dítě má mít „svobodu“ si zvolit vlastní identitu, a neměli bychom ho vést k tomu, abychom mu nějakou identitu výukou „vnucovali“.

Tedy chlapci by neměli být vyučováni, že jsou chlapci, ale že mají mnoho možností. Dívky nemají být vyučovány, že jsou dívky.

Feministická hnutí genderovou ideologii obohacují bojem proti „sociálním vzorcům“. Čímž je myšleno role muže a ženy ve společnosti. Takže učebnice dětí by již neměly ženu zobrazovat jako matku starající se o děti, vychovávající děti a starající se o domácnost.

Dnes rozeznává Evropská unie na 68 druhů „genderů“. Podle této „teorie“ není „pohlaví“ (gender) založeno na skutečném pohlaví člověka (muž a žena), ale na tom, co si člověk zvolí.

Odpůrci a podporovatelé genderové politiky

Odpůrci genderové politiky podotýkají, že tyto postupy a myšlenkové proudy od základu rozbíjejí hodnoty společnosti a vztahy mezi mužem a ženou i podstatu rodiny.

Pojem „genderový“, který je v úmluvě zmíněn celkem pětadvacetkrát, vytváří nejasné právní situace a chaotický hodnotový systém. Například pokud muž bude sám sebe identifikovat jako ženu a bude týrán, bude se na případ nahlížet jako na „násilí na ženách“? Podobné interpretace, které přináší genderová ideologie, vnášejí do výkladu úmluvy značný zmatek.

Mezi podporovatele genderové politiky patří například takzvaná Social Watch, která se prezentuje jako mezinárodní síť občanských organizací usilujících (mimo jiné) o „genderovou spravedlnost“. „Nejenže brojení proti „genderové ideologii“ není žádným českým národním specifikem, není ani dokonce omezeno na prostor střední a východní Evropy. Jedná se naopak o transnacionální fenomén,“ uvádí česká pobočka Social Watch ve své monitorovací zprávě k genderové rovnosti z roku 2019.

68 zmiňovaných „genderů“ zahrnuje oficiálně typy jako „music gender“, „nekro gender“, dále „z několika procent žena “ nebo „z několika procent muž“, a také pohlaví, které je „proměnlivé“.

Tato genderová politika má brzy zasáhnout i děti ve školách, kterým budou předkládány „nové možnosti“, ke kterým se děti mohou přiklonit.

Podpůrcem genderové ideologie a zákonem ustanoveného manželství homosexuálů je také hnutí Jsem fér, které prohlašuje, že „mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím (homosexuálů) existuje řada rozdílů. A to podle nás není fér.“

Role ženy a muže v rodině následovaly tisícileté tradice. Matka se stará o děti a muž se stará o rodinu, s čímž souvisejí tradice zásnub, svatebního slibu a rodinných vztahů a rodinné historie, které „genderová politika“ podle kritiků zpochybňuje, mění a nově definuje.

ADF (Alliance Defending Freedom) International označuje formulaci kontroverzní definice genderu, která nebyla konsensuálně přijata, jako znepokojující. Úmluva má podle AFD za cíl vymýtit jakékoliv „stereotypní genderové role založené na tradicích“.

„Dvojí rozměr lidstva“ (muž a žena) a manželství mohou být stigmatizovány jako záležitosti založené na stereotypních genderových rolích a takto by to mohlo být prezentováno také ve školních materiálech a učebních osnovách,“ uvádí europoslankyně Šojdrová.

Genderovým studiím se v České republice věnuje například oddělení Gender & sociologie na Sociologickém ústavu Akademie věd, které samo sebe označuje za jednu z hlavních vědeckých institucí v ČR rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. „Výzkumný zájem oddělení je zaměřen na sociologii soukromého života, problematiku genderu a pracovního trhu, feministickou kritiku genderových sociálních nerovností a politiku péče,“ uvádí stránky oddělení.

Co je Istanbulská úmluva?

Istanbulská úmluva má definovat rámec řešení domácího násilí na ženách. Vláda České republiky podepsala Istanbulskou úmluvu v roce 2016. Smlouva však může vstoupit v platnost, teprve až ji ratifikují obě komory parlamentu.

Evropská unie přijala v září 2017 usnesení, v němž vyzývá Evropskou radu a Evropskou komisi, aby zvýšily tlak na státy, které ještě úmluvu neratifikovaly.

Mezi tyto země, podle mapy zveřejněné na stránkách Evropské komise, patří Česká republika, Slovensko a Maďarsko, ale také Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Bulharsko, Ukrajina nebo z EU odcházející Velká Británie.

Česká republika sice dosud neratifikovala Istanbulskou úmluvu, ale již 12 let má fungující zákon proti domácímu násilí, který pokrývá mnohem širší oblast.

Video: O čem je Istanbulská úmluva? (Aliance pro rodinu)

Proč navrhují změnu ústavní definice manželství?

„Chtěli bychom povzbudit lidi, aby si znovu uvědomili, co je základem rodiny. A protože nechceme o tento základ přijít, snažíme se prosadit ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, aby děti neztratily právo na svého otce a matku,“ uvádí Jana Jochová, předsedkyně neziskové organizace Aliance pro rodinu.

Podle Jochové by zanesení tohoto dodatku do ústavy mohlo zabránit snahám o změnu zákonné definice rodiny.

Kritici genderové ideologie a zavádění homosexuálních manželství se obávají, že nové definice lidství, rodiny a sexuální orientace postupně rozloží základní společenské koncepty a dosud uznávané morální hodnoty.

V některých zemích již těmto novým pohledům na rodinu a pohlaví přizpůsobili knížky pro školní děti (které si mohou přečíst, jak dvě maminky vychovávají uměle vytvořené dítě, pohádku „Král a král“ atd.).

V italštině vyšla kniha Perché hai due papà?, v němčině Zwei Mamas für Oscar a mnohé další.