Přízrak komunismu nezmizel s rozpadem komunistické strany ve východní Evropě

Epoch Times níže zveřejňuje na pokračování adaptaci knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině.

***

V dlouhém průběhu historie lidstvo zažilo období nádhery a slávy, ale také přestálo nespočet období tragédií a katastrof. Když se ohlédneme zpět, zjistíme, že předpokladem slušné vlády, ekonomické síly, vzkvétající kultury a národní prosperity je morální bezúhonnost. Naopak morální úpadek je předzvěstí pádů národů a zániku celých civilizací.

Dnešní lidstvo je na vrcholu hmotného bohatství, přesto čelí nebývalým výzvám, jež vyvolal chaos komunismu. Konečným cílem komunismu není vytvořit nebe na zemi, nýbrž zničit lidstvo. Komunismus má povahu zlého přízraku, který byl utvořen nenávistí, degenerací a dalšími živelnými silami ve vesmíru. Z nenávisti zabil více než 100 milionů lidí, pošlapal několik tisíc let nádherné civilizace a zkazil lidskou morálku.

Komunistický přízrak vytvořil opatření pro Východ i Západ a v různých zemích přijal různé strategie. Na Východě nemilosrdně zabíjel a donutil lidi věřit v ateismus. Na Západě se komunismus vydal alternativní cestou, infiltroval společnost a svedl lidi k tomu, aby opustili svoji víru a tradiční morální hodnoty.

Komunismus pomocí svých režimů a organizací, „spolucestujících“, spolupachatelů a dalších agentů nakupil negativní prvky přítomné v lidském světě, aby si nashromáždil ohromnou moc. S touto mocí ustavil kontrolu nad všemi oblastmi společnosti, včetně politiky, ekonomiky, práva, vzdělávání, médií, umění a kultury. Dnešní lidstvo se ocitlo v tíživé situaci.

Podíváme-li se na poslední dvě století společenského vývoje, důvody vítězství komunismu jsou jasné. Když se lidé oddají hmotným potěšením, které přináší technologický pokrok, a umožní šíření ateismu, odmítnou boží milosrdenství a obrátí se ke zlu. Lidstvo se nyní z velké části odklonilo od tradic ustavených nebesy a mnoho lidí se nechává snadno oklamat komunismem a jeho nesčetnými ideologickými obměnami, jako je socialismus, liberalismus a progresivismus.

Tradiční kultura je zárukou toho, že si lidé udrží svou morálku a v posledních okamžicích závěrečné epochy získají spásu. Spolu s tím, jak se začalo útočit na tradiční kulturu a odvrhly se základní morální pravdy, však bylo narušeno spojení mezi člověkem a nebesy. Člověk už nedokáže pochopit božské pokyny a nadvládu převzalo zlo, což způsobilo v lidské říši zmatek. Když lidská morálka klesne pod úroveň základních standardů stanovených pro lidské bytosti, musí bohové neochotně lidstvo opustit. Člověka pak povede ďábel do propasti věčného zatracení.

Po dosažení extrému se však situace musí obrátit. V lidské říši je věčným principem, že zlo nikdy nemůže porazit spravedlnost. Bezprostřední vítězství komunismu je jen dočasným jevem vyvolaným ďáblem, který zastrašil lidi svou iluzorní silou a zrádnými pokušeními. Člověk, i když je nedokonalý, nese ve své přirozenosti laskavost, ctnost a morální odvahu, které byly posilovány a předávány po tisíciletí. V tom spočívá jeho naděje.

Globální události se vyvíjejí neuvěřitelně rychlým tempem. Spravedlnost je na vzestupu a lidé ve světě se probouzejí.

Miliony lidí v Číně pokojně vzdorovaly tyranské vládě Komunistické strany Číny (KS Číny) tím, že vytrvali ve své víře a zachovali si svou morálku. Více než 300 milionů Číňanů, inspirováno redakčním seriálem Devíti komentářů ke komunistické straně, se statečně zřeklo svého spojení s KS Číny a jejími přidruženými organizacemi prostřednictvím hnutí „Tuidang“ neboli „Vystoupení ze strany“. Stále více jednotlivců činí upřímné rozhodnutí vymanit se z pout komunismu. Rozpad komunistické strany již tedy probíhá.

Konec komunistické strany je věcí božího uspořádání. Pokud čínští vůdci podniknou kroky k rozpadu strany, budou jim poskytnuty všechny podmínky pro hladký přechod. V budoucnu získají skutečnou autoritu, kterou poskytují bohové. Pokud budou rozpadu strany tvrdohlavě vzdorovat, osud strany se stane i jejich osudem a postihnou je katastrofy spojené s konečným pádem KS Číny.

Svět prožívá obnovu tradiční kultury a morálky v souladu s univerzálními hodnotami pravdivosti, soucitu a tolerance. V popředí této renesance je představení Shen Yun Performing Arts, které v rámci každoročního turné cestuje po pěti světadílech. Prostřednictvím umělecké formy klasického čínského tance přináší Shen Yun tyto hodnoty publiku po celém světě.

Západ začal nyní rozpoznávat komunistickou infiltraci a její podvracení tradiční kultury, ke kterému začalo docházet již v minulém století. Očista od komunistických prvků a odchýlené moderní kultury začala v mnoha oblastech, včetně práva a správy věcí veřejných, vzdělávání a diplomatických vztahů. Vlády jsou ostražitější vůči komunistickým režimům a jejich aktérům, což značně omezuje vliv komunismu na globální scéně.

Komunismus není nepřítel, kterého lze porazit vojenskou silou. Abychom osvobodili svět z jeho sevření, musíme začít tím, že se očistíme zevnitř. Li Chung-č‘, zakladatel Falun Dafa, napsal ve svém článku „Utište vnější kultivací vnitřního“:

„Když si lidé neváží ctnosti, svět bude ve velkém nepořádku a mimo kontrolu. Všichni se navzájem stanou nepřáteli a budou žít bez štěstí. Když budou žít bez štěstí, nebudou se obávat smrti. Lao-c’ řekl: Když se lidé neobávají smrti, na co je dobré jim jí vyhrožovat? Toto je velké hrozící nebezpečí. Lidé doufají v poklidný svět. Když se nyní vytvoří nadměrné množství zákonů a nařízení na zabezpečení klidu, skončí to opačným výsledkem. Aby se tento problém vyřešil, po celém světě se musí kultivovat ctnost – pouze takto může být tento problém od základu vyřešen. Když jsou úředníci nesobečtí, stát nebude zkorumpovaný. Když si obyvatelstvo váží sebekultivace a pěstování ctností a když úředníci i občané stejně uplatňují sebeovládání ve svých myslích, celý národ bude stabilní a obyvatelstvo jej bude podporovat. Když bude národ pevný a stabilní, přirozeně zastraší vnější nepřátele a pod nebesy zavládne mír. To je práce mudrce.“

Milosrdný Stvořitel na lidstvo vždy dohlížel. Katastrofa nastane, jakmile člověk zradí nebesa. Lidstvo může být zachráněno, pouze když se navrátí ke svému dědictví, které mu svěřili bohové. Jestliže zůstaneme nepohnutí a dokážeme prohlédnout skrze povrchní fasádu, udržíme si srdce opravdového soucitu, budeme dodržovat božská měřítka stanovená pro člověka, oživíme tradiční hodnoty a navrátíme se k tradiční kultuře, bohové osvobodí lidstvo od zla. Pokusy komunistického přízraku zkorumpovat a zničit lidstvo skončí nezdarem.

Nebesům bychom měli projevovat vděčnost. Poskytla nám prostředek, kterým se můžeme vyprostit z osidel zla, a stanovila pro nás cestu, po které se můžeme navrátit zpět k tradici a k božským principům. To, zda se lidstvo touto cestou vydá či ne, je volba, před kterou stojíme my všichni.

Přeloženo z původního článku newyorské edice The Epoch Times.