Nevládní organizace Zdravé fórum rozeslala varování (pdf) ředitelům českých škol před porušováním práv dětí a rodičů. Autorem dokumentu je Institut práva a občanských svobod Pro Libertate. Varování současně upozorňuje na to, že rodiče mohou ze zákona podat trestní oznámení policii ve věci podezření z trestného činu „přisvojení si pravomoci úřadu nebo diskriminace skupiny lidí“ a dalších.

Stále častěji se ozývají rodiče dětí, diskriminovaných školami, které navštěvují. Mezi nejtypičtější příklady protiprávních zásahů ze strany škol patří:

  • Zákaz prezenčního vzdělávání pro neočkované žáky a studenty na základě pokynu Krajské hygienické stanice v případě „kontaktu s nakaženým“ za současného umožnění tohoto vzdělávání pro žáky a studenty očkované.
  • Omezování možnosti účasti na školních aktivitách pro neočkované žáky a studenty.
  • Vynucování vlastních opatření proti šíření viru SARS-CoV-2.
  • Nátlak na očkování dětí a studentů.
  • Umožnění (nebo dokonce organizace) očkování dětí a studentů bez souhlasu obou rodičů nebo bez poskytnutí objektivních informací o očkování.

Jsme přesvědčeni, že školy a jejich zástupci, kteří se na některém z těchto zásahů podílejí, se mohou dopouštět trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci, přisvojení pravomoci úřadu, diskriminace skupiny lidí a dalších.

Proto jsme dnes upozornili zástupce tisíců škol a školských zařízení na to, že podobné formy zásahů mohou naplnit skutkovou podstatu několika trestných činů. Prosíme, abyste i Vy poslali naše upozornění (pdf) do své školy.

Budou-li školy a jejich zástupci pokračovat v podobných zásazích po doručení našeho upozornění, půjde již o úmyslné jednání.

Pokud bude Vaše dítě obětí podobného zásahu, doporučujeme následující postup:

  • Oznamte policii ČR podezření na spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, přisvojení pravomoci úřadu a diskriminace skupiny lidí (osobně nebo písemným oznámením). O podání získejte důkaz (svědecky, dokladem o odeslaném oznámení apod.).
  • Pokud policie odmítne oznámení přijmout, nebo věc odloží, napište nám e-mail na info@prolibertate.cz a do předmětu uveďte „Školy – diskriminace“. Do e-mailu krátce popište Vaši situaci a přiložte zprávu policie o odložení věci (nebo prohlášení svědka o tom, že se policie odmítla věcí zabývat). Takovou zprávu použijeme v dalším řízení, včetně řízení před Mezinárodním trestním soudem.

Upozorňujeme také na to, že karanténní opatření ani izolaci nelze uložit e-mailem, SMS zprávou ani telefonicky, ale výhradně písemným rozhodnutím řádně doručeným jeho adresátovi.

Vzor trestního oznámení v případě nařízené karantény naleznete zde. 

Prosíme, nekontaktujte nás s individuálními dotazy ke způsobu, jak ho vyplnit – není v našich kapacitních možnostech na podobné dotazy reagovat.

Další doporučené informace: