ČR: V pátek 7. ledna zveřejnila vláda České republiky své programové prohlášení. Oproti předchozím obdobím zde má svou samostatnou kapitolu oblast vědy a výzkumu, „která se řadí k jednoznačným prioritám této vlády“. V gesci ministryně Heleny Langšádlové se bude dané problematice věnovat Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR.

„Věda, výzkum, vývoj a inovace jsou jednou ze zásadních investic do budoucnosti naší země, její prosperity a konkurenceschopnosti, kvality života všech jejích obyvatel i soudržné a zároveň odolné společnosti,“  zdůraznila k prohlášení ministryně Helena Langšádlová. 

Vládní prohlášení pro oblast Vědy, výzkumu a inovací údajně „stojí na pěti pilířích“, které se soustřeďují na témata „Moderního, koordinovaného a transparentního systému řízení, Lidských zdrojů, Financování výzkumu, vývoje a inovací, Transferu technologií a Publicity vědy a výzkumu“.

Věda, výzkum a inovace, programová priorita nové vlády

„Vědecké poznání, stejně jako výzkumné a inovační aktivity, jsou výchozím předpokladem pro budování ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou, pro kulturní a duchovní rozvoj společnosti i pro celkovou modernizaci veřejné správy a realizaci veřejných politik založených na datech,“ míní ve svém prohlášení současná vláda ČR.

„Jsou také nezbytnou podmínkou pro úspěšná a udržitelná řešení aktuálních společenských výzev a pro schopnost adekvátní a flexibilní reakce na nastupující megatrendy, včetně digitální a zelené tranzice.“

Podle vlády „musí mít Česká republika ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací“, a to v celém spektru oborů.

„Prostřednictvím vědy a výzkumu posílíme kritické myšlení a schopnost chápat svět v širších souvislostech a přispějeme ke společnému vnímání reality kolem nás,“ míní představitelé vlády.

Celý text Programového prohlášení vlády ČR.