ČR: Jako jedna z ohrožených skupin jsou nadále uváděni senioři. Dne 15. června je připomínán Světový den proti násilí na seniorech. „Tento den upozorňuje na týrání, zneužívání, zanedbávání a diskriminaci seniorů a seniorek. Jak se ukazuje, v české společnosti k němu nadále dochází, ať již v samotných rodinách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních či obecně v mezilidském styku,“ uvádí vládní zpráva.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ve zprávě upozorňuje:

„Násilí a špatné zacházení se seniory a seniorkami na sebe může brát mnoho podob. Nemusí jít jen o fyzické či psychické týrání či zneužívání důvěry seniorů. Může jít i o opomenutí, nezvládání péče z finančních či kapacitních důvodů či neodborné nebo stereotypní, byť dobře míněné jednání vůči blízkým osobám či osobám v péči.“

Slzy, které svět nevidí

Již v pondělí 13. 6. se zmocněnkyně vlády pro lidská práva zúčastnila kulatého stolu s názvem: Slzy, které svět nevidí, který pořádala organizace Život 90, jež se dlouhodobě věnuje právě ochraně práv starších lidí. Na diskusi vystoupili odborníci a odbornice jako:

Mgr. Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu, MUDr. Zdeněk Kalvach CSc, geriatr a gerontolog, Mgr. Tereza Hanelová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv věnující se dohledu nad omezováním osobní svobody, Mgr. Markéta Sailer z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., socioložka Masarykovy univerzity.

V rámci proběhlé diskuse paní zmocněnkyně považuje za klíčové o problému mluvit a společně hledat cesty, jak mu předcházet a jak společnost úspěšně připravovat na stárnutí. Ve své funkci chce tento dialog podporovat, protože „právo na důstojný život patří všem po celý životní cyklus“.

Počátkem června ve Výboru pro práva starších lidí schválili novou českou definici násilí na seniorech. Paní zmocněnkyně se vyjádřila, že chce společně s odborníky a odbornicemi ve Výboru tuto definici zavádět do praxe tak, aby vedla ke sjednocení přístupu k problému ze strany veřejných institucí včetně pomoci obětem.

Na prevenci násilí na seniorech a seniorkách a zlepšení pomoci obětem se chce soustředit také v nově připravovaném akčním plánu prevence domácího násilí.

Za důležitou považuje také podporu proseniorských nevládních organizací a zajištění dostatečného financování sociálních služeb.

Nová česká definice násilí na seniorech (tzv. elderly abuse neglect)

Týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a špatné zacházení s nimi je:

jednorázové nebo opakované, záměrné nebo nezáměrné jednání nebo nečinnost vůči člověku vyššího věku, typicky ve vztahu odůvodněně očekávatelné důvěry, v jehož důsledku došlo ke:

  • škodě či újmě
  • fyzické, psychické, sociální, materiální, právní, nebo mravní,
  • případně k jejich kombinaci.

Důsledkem tohoto jednání či nečinnosti může být:

  • ohrožení majetku, zdraví, života, svobody nebo lidské důstojnosti a také
  • vznik či prohloubení situační, dočasné nebo celkové zranitelnosti člověka.

Toto týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a špatné zacházení s nimi:

  • může, ale nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

Jeho původci mohou být:

  • jednotlivci,
  • instituce či
  • společenské prostředí.

Podle zdroje: TZ vlada.cz