TÉMA: Kauza Opatství

Článek byl aktualizován 26. května v 9:21

O víkendu se měla konat konference pod názvem Vakcíny v 21. století. Řada českých profesorů, doktorů a expertů z oblastí vakcinologie, imunologie, práva, matematiky a dalších oborů se měla sejít k prodiskutování „některých aspektů pandemie covidu-19“. Odbornou část organizátoři rozdělili na „imunologické aspekty onemocnění covid-19 a na vakcíny proti této infekci“.

Akce se měla konat 27. května v prostorách Augustiniánského opatství v Brně. Ráno v den konání akce sdělil převor Wit Marciniec organizátorům akce, že pořádání akce v opatství nemůže povolit. Rozhodl o tom prý jistý pan Carda. „My tyto prostory pronajímáme, Carda o tom rozhoduje,“ říká převor. (zdroj)

Na dotaz, jaké důvody je vedly k odmítnutí pořádání akce, když byla podepsána smlouva na pronájem prostor a již měsíc byla akce veřejně propagována spolu s programem události, převor říká: „Problém je, že pan Carda tvrdí, že jste si objednali něco jiného, a něco jiného je.“ Tedy naznačuje, že měli za to, že akce bude jiného zaměření, než jaké uvádějí organizátoři akce.

Podle pořadatelů dotyčný pan Carda „nezvedal“ telefon a akce se musela narychlo přemístit do jiných prostor.

I v případě, že by pronajímatelé na začátku předpokládali, že akce bude „jiného ražení“, nic se nemění na faktu, že jim podle převora vadil obsah konference nebo její účastníci.

TIP: Záznam konference „Vakcíny v 21. století“ – aspekty onemocnění covid-19 a vakcíny proti němu

Redakce Epoch Times obdržela kopii smlouvy o pronájmu Mendelova refektáře o kapacitě 100 osob, která byla podepsána převorem Witem Marciniecem, a začala pátrat po tom, kdo je zmiňovaný pan Carda.

Kontaktovali jsme telefonicky převora Marciniece, který nám sdělil, že pan Jakub Carda reprezentuje společnost Společně, o.p.s.

Přestože podle převora patří budovy opatství Řádu sv. Augustina, o „vhodnosti“ akcí, které se mají v jeho prostorách pořádat, rozhoduje pan Carda. „On rozhoduje, co je vhodné a co ne,“ sdělil telefonicky deníku Epoch Times převor.

Překvapivě však převor uvádí, že smlouvu o pronájmu prostor zrušili, protože organizátoři nezaplatili do sedmi dnů od podepsání smlouvy kauci, přestože na videozáznamu (zdroj) tvrdí, že důvodem je obsah pořádané akce.

Komunikace pořadatele akce s převorem dne 27. května ráno v den pořádání konference

Když jsme jej konfrontovali s jeho prohlášením z rána 27. května, které je natočeno na videozáznamu, uvedl, že „nedal svolení s tím, aby ho někdo natáčel“.

Pořadatel akce pan Robin Čumpelík zaslal redakci kopii smlouvy a uvedl, že smlouva byla sice podepsána 5. května, ale nedostal na místě její kopii a čekal na zaslání elektronické kopie, kde budou platební údaje. Podle doručeného e-mailu je patrné, že byla kopie pořadatelům doručena na e-mail až v úterý 23. května a kauce byla zaplacena v pátek 26. května.

Jak je z e-mailu patrné, smlouvu podepsanou převorem Marciniecem poslal pořadatelům akce manažer organizace Společně, o.p.s.

Převor už více nechtěl o věci komunikovat a odkázal nás na vyššího představeného opatství Mgr. P. Juana Provecha.

Další e-mail, který do schránky redakce Epoch Times dorazil, byla výpověď, kterou pořadatelům zaslal pověřený delegát opatství Mgr. Juan Provecho, ve čtvrtek 25. května 2023. Zde uvádí, že došlo k „nesplnění povinnosti uhradit kauci do 7 dnů od podepsání smlouvy“.

Čumpelík se údajně snažil zástupcům opatství vysvětlit, že platební údaje dostal e-mailem až 23. května a že je kauci připraven uhradit, což učinil 26. května. Jak bylo již řečeno výše, jeho jednání s opatstvím vedlo k tomu, že převor prohlásil, že o zrušení akce rozhodl pan Jakub Carda ze společnosti Společně, o.p.s., která si prostory pronajímá.

Pořadatel akce pan Robin Čumpelík naopak sdělil redakci, že pan Carda celou dobu „tvrdí“, že se jedná o rozhodnutí opatství. „Za opatství je věc uzavřena,“ sdělil SMS zprávou pan Carda pořadatelům, kteří prohlašují, že s nimi Carda komunikoval jako zástupce opatství. Zmiňovanou SMS zprávu dostala redakce k nahlédnutí.

Zasíláme žádosti o komentář panu Jakubovi Cardovi ze společnosti Společně, o.p.s., a vedení opatství.

O dalším vývoji událostí vás budeme informovat zde.