Milan Kajínek

3. 10. 2023

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd uskutečnilo průzkum mezi občany České republiky, aby zjistilo, jak jsou spokojeni s faktem, že je ČR členem Severoatlantické aliance (NATO). V rámci průzkumu byly pokládány otázky, zda vytváří členství v NATO podřízenost či nezávislost, zda zajišťuje mír či zvětšuje nebezpečí, nebo zda je NATO jako vojenskopolitická organizace v současné době potřebná.

S faktem, že je ČR členem Severoatlantické aliance, jsou spokojeny asi dvě třetiny (67 %) českých občanů, více než čtvrtina (26 %) je nespokojena. Z 67% spokojených je 16 % spokojeno rozhodně a 41 % spíše.

Naopak nedůvěra dosahuje více než třetiny (36 %) dotázaných, kdy 22 % NATO „spíše nedůvěřuje“ a 14 % „rozhodně nedůvěřuje“.

V aktuálním výzkumu statisticky významně převažuje názor, že NATO je zárukou nezávislosti České republiky (50 %), a nikoliv formou podřízenosti cizím mocnostem (41 %). Pohled lidí na podřízenost byl v nejnovějším průzkumu nejnižší za celou dobu měření a od roku 2016, kdy dosáhl maxima (56 %), má klesající tendenci.

Čeští občané se většinově přiklání k názoru, že členství naší země v NATO zajišťuje mír a bezpečnost ČR (56 %) a zvyšuje mír a stabilitu v Evropě (60 %).

Necelá třetina (31 %) českých občanů si myslí, že členství v NATO neovlivňuje postavení ČR ve světě. Více než dvě pětiny (43 %) dotázaných pak uvedly, že pozice naší země ve světě je členstvím v NATO posilována.

Názor, že členství v Severoatlantické alianci naopak pro naši zemi znamená oslabení její pozice ve světě, zastává 15 % občanů.

Téměř tři čtvrtiny (72 %) českých občanů jsou přesvědčeny o potřebnosti Severoatlantické aliance v současné době.

Přibližně pětina občanů (21 %) míní, že organizace je nepotřebná.

Související témata

Související články