Eva Fu Milan Kajínek

a 8. 4. 2022

Expertní analýza informací obsažených v lékařských publikacích ukazuje, že lidé (vězni), kterým čínští chirurgové odebírali životně důležité orgány, byli ještě naživu.

Studie (zdroj), která byla 4. dubna zveřejněna v časopise American Journal of Transplantation, prověřila více než 120 000 čínsky psaných publikací o transplantacích orgánů a identifikovala 71 prací, v nichž lékaři odebírali lidem srdce a plíce určené k transplantacím, aniž by předtím provedli test ke zjištění mozkové smrti. Tyto odborné práce technicky vzato dokládají, že tito pacienti byli zabiti chirurgem v procesu odebrání životně důležitého orgánu.

Spoluautory těchto 71 článků bylo celkem 348 čínských lékařů nebo výzkumných pracovníků, včetně chirurgů, zdravotních sester a anesteziologů z 56 čínských nemocnic rozmístěných v různých oblastech po celé Číně.

Zmiňované problematické práce vyšly v letech 1980–2015, během nichž v Číně neexistoval oficiální systém dobrovolného dárcovství a dobrovolných dárců bylo pouze velmi malé množství. Čínské úřady a vládnoucí komunistická strana v té době prohlašovaly, že většina orgánů určených k transplantacím „pochází od popravených vězňů“. (více…) Tito vězni byli údajně odsouzeni k trestu smrti. Čínský režim však svá tvrzení nikdy nedoložil ani neprokázal a nemohla být nezávisle ověřena.

Pochybnosti o legálním zdroji orgánů

Výše uvedená studie, vydanáv časopise American Journal of Transplantation, jejímž autorem je nadace Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), nikterak nedokládá, kdo byl zdrojem či dárcem transplantovaných orgánů, aleúzce souvisí s dlouhodobými pochybnostmi o etickém a legálním prostředí čínského transplantačního průmyslu.

Při krátké historické retrospektivě vidíme, že se počátkem roku 2000 začaly objevovat zprávy a provádět výzkumy, které nasvědčovaly tomu, že čínský transplantační průmysl ve velkém množství využívá orgány násilně odebírané vězňům svědomí[1].

V letech 2006–2016 byly postupně vydávány nezávislé expertní vyšetřovací zprávy a vznikaly nevládní organizace i výzkumné týmy, které se věnovaly důkladnému monitorování oblasti čínské transplantační chirurgie[2].

Výsledky vyšetřování shrnul mezinárodní soudní tribunál pořádaný v Londýně v roce 2019. (zdroj) Závěr tribunálu, který vyslechl výpovědi více než padesáti svědků a expertů a shromáždil tisíce stran vyšetřovacích zpráv, skončil výrokem, že k odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně docházelo „bez jakýchkoliv pochybností“ v dlouhodobém měřítku, ve značném rozsahu, s vědomím a přímým zapojením vládnoucí Komunistické strany Číny.

Zároveň se dle tribunálu podařilo spolehlivě dokázat, že hlavním zdrojem orgánů byli věznění následovníci duchovní praxe Falun Gong, kteří v Číně čelí násilným represím ze strany komunistického režimu od července 1999.

Tribunál v závěrečném výroku také odmítl tvrzení čínského režimu, že od roku 2015 pocházely všechny orgány určené k transplantaci z oficiálního systému dárcovství orgánů, a označil jej za nepravdivé.

Duchovní praxe Falun Gong, která vyučuje sérii pěti meditačních cvičení, obsahuje nauku o rozvoji charakteru a propaguje tři morální principy – pravdivost, soucit a snášenlivost, se stala terčem kritiky tehdejšího předsedy komunistické strany, když počet jejích příznivců dosáhl sta milionů Číňanů.

Na základě toho spustila komunistická strana v roce 1999 rozsáhlou celostátní kampaň s cílem vyhladit tuto praxi, během níž byly v různých zadržovacích zařízeních po celé zemi drženy miliony jejích stoupenců, často bez soudu nebo odsuzovány ve zinscenovaných soudních procesech. Tato situace trvá dodnes.

Co studie dokazuje

Jak již bylo řečeno, studie, jejímž autorem je nadace Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), nedokazuje ani přímo neodpovídá na otázku, jaká byla identita lidí (v rámci případů zmiňovaných ve studii), jimž byly orgány odňaty, ale ukazuje na praktiky čínského transplantačního průmyslu, který se vymyká západním etickým i právním standardům.

Experti, kteří studii níže komentují, se do vyšetřování oblasti čínského transplantačního průmyslu dlouhodobě zapojovali.

Jacob Lavee, spoluautor studie a ředitel oddělení srdečních transplantací v Sheba Medical Center v Izraeli, říká, že tento nový výzkum je prvním svého druhu, který dokazuje, že čínští lékaři doslova „zabíjeli lidi kvůli jejich orgánům“. V čínských publikacích, na které studie upozorňuje, totiž lékaři prohlašují, že vězni, jimž odebírali životně důležité orgány, byli mrtví. Podrobná expertní analýza informací obsažených ve stejných publikacích však ukazuje, že tomu tak být nemohlo.

Potvrzení mozkové smrti je zdlouhavý proces, který obvykle trvá několik hodin, a jedním z kritických kroků je vypnutí ventilátoru, aby se posoudilo, zda pacient může sám dýchat.

V dokumentech je však podrobně popsáno, že čínští lékaři intubovali dárce ještě po vyhlášení údajné mozkové smrti nebo bezprostředně před operací. V některých případech byl dárce ventilován pomocí obličejové masky, což svědčí o tom, že k posouzení mozkové smrti nedošlo.

„Získávali orgány od lidí, kteří nebyli prohlášeni za mrtvé, což znamená, že se stali popravčími,“ řekl Lavee v rozhovoru s deníkem The Epoch Times.

Západní etické standardy neumožňují ani lékařům, ani lékařskému personálu, aby se účastnili na popravách, například smrtící injekcí. Injekci vždy musí vpichovat personál vykonávající popravu, nikoliv zdravotníci, kteří jsou vázáni Hippokratovou přísahou[3] a tedy se nemohou podílet na usmrcení. Pokud by lékař pacienta usmrtil, překročil by etickou hranici a stal se „popravčím“, což je z hlediska poslání lékaře nepřípustné.

Podle izraelského doktora Jacoba Laveeho se nálezy ve studiích jeví jako neúmyslné přiznání ze strany čínských lékařů.

„Autoři i jejich redaktoři v příslušných lékařských časopisech nějak zapomněli vyjmout tyto usvědčující detaily, které jsme objevili,“ komentuje výsledky studie Lavee a dodává, že pokud by byly tyto práce čínských chirurgů zaslány do západních lékařských časopisů, „byly by kvůli těmto větám rovnou odmítnuty, protože žádný redaktor slušného časopisu by nepublikoval práci, která usvědčuje autory z takových činů“.

Takováto „nevědomá přiznání“ se dle výzkumníků přestávají v čínských článcích datovaných po roce 2015 objevovat. Uvedená zjištění napovídají, že je možné, že čínští lékaři přestali tuto neetickou praxi provádět.

Podle Matthewa Robertsona, odborníka v oblasti čínských studií organizace Victims of Communism Memorial Foundation, který je spoluautorem studie, je však mnohem pravděpodobnější, že se čínští lékaři stali pouze diskrétnějšími.

Robertson v souvislosti s tím poukázal na výzkumnou zprávu (zdroj) z roku 2014, kterou vypracovala organizace World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) a která poprvé upozornila na znepokojivé podrobnosti odhalené v čínských lékařských dokumentech, včetně obrovského počtu dárců v nejlepším zdravotním stavu a toho, jak nemocnice prováděly velké množství operací, transplantací velkých orgánů během jediného dne.

Podle Robertsona vedoucí představitelé čínské medicíny tuto zprávu z roku 2014 pravděpodobně vzali na vědomí a nařídili všem časopisům, aby takovéto podrobnosti přestaly zveřejňovat.

Robertson v minulosti pracoval jako redaktor deníku The Epoch Times a za své reportáže o čínské transplantologii dostal ocenění Národního tiskového klubu ve Washingtonu, D. C., za vynikající žurnalistiku. (více…) Později se začal věnovat výzkumu v nadaci Victims of Communism Memorial Foundationa redakci deníku The Epoch Times opustil.

„Sledují, co disidenti říkají, zejména v této velmi citlivé otázce,“ říká Robertson. „Stačilo by jen poslat e-mail nebo zavolat“, aby byly tyto stopy odstraněny, dodává Robertson.

Za účelem zisku

Před dvěma lety Robertson a Lavee zjistili, že oficiální čínské soubory údajů o dárcovství téměř přesně odpovídají matematickému vzorci, což je známka toho, že čínský režim pravděpodobně systémově falšuje údaje o dárcovství orgánů.

Svá zjištění publikovali ve studii zveřejněné 14. listopadu 2019 ve vědeckém časopise BMC Medical Ethics (zdroj), kde uvádějí, že „Pekingem uváděná čísla o dárcovství orgánů nesedí a existují velmi přesvědčivé důkazy o tom, že jsou falšována“. Více…

Zástupci nevládní organizace WOIPFG uskutečnili během pandemie v roce 2020 stovky tajných telefonátů do čínských nemocnic, kde vystupovali jako lidé (pacienti nebo příbuzní lidí, kteří potřebují transplantaci) poptávající orgán pro transplantaci (zdroj).

Na záznamech hovorů čínští lékaři slibují dodávku orgánů v době jednoho týdne. Neobvykle rychlá doba, „neslýchaná“ v jiných zemích se zavedeným systémem dárcovství orgánů, podle vyšetřovatelů naznačuje, že Peking v této praxi „zneužívání vězňů svědomí k transplantacím pokračuje“.

Dřívější vyšetřování několika nevládních organizací[2] nezávisle na sobě ukazují na existenci databáze potenciálních dárců orgánů. Databáze údajně vzniká během zdravotních prohlídek vězňů, kterým je odebíráno množství krve, aplikován elektrokardiogram, rentgen a podrobné vyšetření břišní dutiny a podobně. Tato databáze má být prostředkem k rychlému vyhledávání dárců, kterým je následně proti jejich vůli orgán odebrán a jejich tělo je zpopelněno s odvoláním na akutní nemoc a úmrtí ve vězení. Existenci zdravotních prohlídek potvrdilo několik lidí, kteří prošli čínským vězeňským systémem, a někteří členové vězeňského personálu.[2]

Robertson uvedl, že již dříve provedl studii některých záznamů hovorů WOIPFG a dospěl k závěru, že jsou autentické. Organizace prováděla telefonické průzkumy opakovaně v průběhu posledních dvaceti let.

„Mají velmi zřetelný vzorec v průběhu mnoha let. A tak jsem nakloněn věřit i obsahu hovorů,“ říká Robertson.

„Je to velmi výnosné odvětví,“ říká o čínské transplantologii izraelský doktor Jacob Lavee. „A pokud z něj mohou mít [čínské nemocnice] zisk a zároveň – jak ukázal čínský tribunál – dbají na přání komunistické strany, to je situace, která je výhodná pro všechny.“

Australská studie

Australská profesorka Wendy Rogersová a členové jejího týmu v roce 2019 prostudovali všechny anglicky psané vědecké studie o transplantacích, které vznikly v letech 2000–2017. Našli jich celkem 445, které se věnovaly 85 477 transplantacím, uvádí zpráva ČT24 ze 7. února 2019.

Problémem však je, že 99 procent ze zkoumaných prací neuvádí, zda dali dárci orgánů dobrovolný souhlas s použitím svých orgánů. Dále potom 19 studií, které tento souhlas uvádějí, vzniklo ještě před rokem 2010 v době, kdy Čína ještě neměla zavedený dobrovolnický dárcovský program.

Výsledkem studie týmu expertů je závěr, že více než čtyři stovky čínských studií o transplantacích orgánů vznikly neetickým způsobem.

Podle zprávy ČT24 vědce k vytvoření této studie vedl případ z roku 2017, kdy prestižní lékařský časopis Liver International musel stáhnout studii čínských vědců, kteří zkoumali výsledky 564 transplantací jater.

Experti během výzkumu prokázali, že pro nemocnice bylo nemožné získat takové množství orgánů jen od dobrovolných dárců, kterých v té době bylo v Číně jen minimální množství. Ti mohli poskytnout pouze přibližně třetinu darovaných orgánů, zbytek jich tedy musel pocházet z neznámých zdrojů, s největší pravděpodobností od vězňů.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil a upravil M. K.


Poznámky:

[1] Vězeň svědomí je termín vytvořený lidskoprávní organizací Amnesty International k označení lidí vězněných nebo jinak fyzicky omezovaných na základě svého přesvědčení, původu nebo postavení, za předpokladu, že tito lidé nikdy nepoužili ani neprosazovali násilí. Tento termín zavedl Peter Benenson, zakladatel Amnesty International, v článku z 28. května 1961 nazvaném Zapomenutí vězni a napsaném pro londýnský deník The Observer. (zdroj)

[2] Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky) 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line  

[3] Hippokratova přísaha byla v minulosti přísaha skládaná lékaři, obsahovala základní etické principy lékařského povolání. Je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáků, ale její postoje mohly mít kořeny i v učení Pythagorejců. (zdroj)

Přísahy skládané lékaři v současnosti se od originální přísahy liší v rámci jednotlivých zemí, či dokonce i mezi jednotlivými lékařskými školami. Bývá například vypuštěno odvolávání se na bohy, slib o vyučování lékařství pouze mužům a také části, které lékaři zakazují vyvolat potrat a provádět eutanazii. (Originální text přísahy zdroj)

Související články

Přečtěte si také

Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil
Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil

Malé platy, vysoký zápřah, špinavá práce, enormní byrokracie, to vše snižuje u mladých lidí atraktivitu zemědělství. Je farmařina opravdu na vymření? Jak se bude agrární sektor vyvíjet do budoucna? To vše se dozvíte v naší reportáži.

Z Německa odchází další špičkové firmy
Z Německa odchází další špičkové firmy

Počet podniků, které opouštějí Německo, je vyšší než za posledních 15 let. Známá jména jako Meyer Burger, Landliebe a Miele jsou jen špičkou ledovce. BDI předpokládá, že více než 40 % malých a středních podniků zvažuje odchod.

I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení
I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení

V ČR by dárce krve neměl jít na odběr v určité lhůtě po očkování proti covidu. V USA se dárcův očkovací stav zjišťuje, i když důvody tohoto požadavku nejsou přehledné.

Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO
Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO

Maďarský parlament dnes schválil vstup Švédska do NATO.

Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni
Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni

Možná budete překvapeni tím, kolik různých typů imunitních buněk vaše tělo má a jak účinně navzájem spolupracují. Ještě zajímavější je, že většina těchto imunitních buněk vzniká v kostní dřeni…