V článku o podvodnících působících v ČR, který jsme publikovali 11. února 2021, se soukromý detektiv Zbyněk Prousek zamýšlí nad tím, jak se policie a státní zástupci vypořádávají s podvodnými prodejci, kteří operují v ČR.

Zmínil také, že ministryni spravedlnosti Marii Benešovou 2. září 2019 seznámil s rozsahem škodlivosti a závažností podvodů takzvaného „šmejdího byznysu“ v ČR.

V souvislosti s tím také ministryni předložil soubor trestních oznámení, která proti rozsáhlému mělnickému gangu pachatelů a účastníků „šmejdího byznysu“ právě podal.

Výsledkem schůzky bylo vyjádření paní ministryně vydané 31. října 2019. „Máme tam dost podání, asi 70 souborů. Je to docela vážná věc, jakási chobotnice propojená s kmotry a organizační strukturou, která má i určité prvky dělby moci. Analyzujeme to a v rámci odboru dohledu a kárné agendy to budu muset nějak rozhodnout. Existuje tam určité zanedbání této agendy ze strany státního zástupce,“ uvedla ministryně s tím, že případ bude sledovat a hodlá osobně navštívit mělnické státní zastupitelství a bude požadovat informace, „proč to tak liknavě řešili“.

„Od vyjádření paní ministryně uplynul více než rok, a tak si kladu otázku, zda ministryně spravedlnosti dostála svých slov,“ říká soukromý detektiv Zbyněk Prousek a dodává, že není jasné, jak konala ve věci zanedbání agendy ze strany státního zástupce.

Ministryně Benešová odpovídá

Paní ministryně zaslala redakci Epoch Times následující odpověď (pdf), kterou publikujeme v plném rozsahu a původním znění:

„K tomu si dovolím poznamenat, že na podání pana Prouska, které mi adresoval, jsem reagovala přípisem ze dne 11. 12. 2020, č. j. 1056/2020-ODKA-DOH/6, jenž byl vypraven dne 14. 12. 2020 a jímž jsem ho informovala, že Ministerstvo spravedlnosti nedisponuje kompetencemi ve vztahu k Policii České republiky a nad státními zastupitelstvími dohled
nevykonává.

Přesto jsem se v souvislosti s prověřením jeho podnětů obrátila na okresní státní zástupkyni v Mělníku JUDr. Jaromíru Petrášovou a krajského státního zástupce v Praze JUDr. Martina Staňka.

Ze shromážděných podkladů vyplynulo, že od poloviny roku 2016 do poloviny roku 2019 byly orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územním odborem Mělník, postupně řešeny desítky podnětů pana Prouska poukazující na údajnou rozsáhlou trestnou činnost organizované zločinecké skupiny čítající několik desítek fyzických a právnických osob.

Provedeným šetřením se však nepodařilo zjistit, že se jedná o organizovanou skupinu, ani skutečnosti odůvodňující postup pro zahájení trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu.

O tom byl pan Prousek informován přípisem policejního orgánu ze dne 28. 6. 2019, č. j. KRPS-76225-257/TČ-2016-010681-HK.

Jeho podněty se zabývala rovněž Generální inspekce bezpečnostních sborů Středočeského kraje, která dospěla k závěru, že se tvrzené skutečnosti nepodařilo prokázat.

Věc dozorovalo Okresní státní zastupitelství v Mělníku pod sp. zn. 1 ZN 103/2016, které závěry policejního orgánu akceptovalo.

Na základě podnětů pana Prouska byl nad postupem Okresního státního zastupitelství v Mělníku vykonán dohled Krajským státním zastupitelstvím v Praze jakožto jediným orgánem k tomuto oprávněným.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze Mgr. Ing. Martin Voráček opakovaně přezkoumal obsah dozorového spisu Okresního státního zastupitelství v Mělníku sp. zn. 1 ZN 103/2016 a spisový materiál policejního orgánu.

Mgr. Ing. Voráček shledal v postupu policejního orgánu závady spočívající v neodůvodněných průtazích při vyšetřování podání. V postupu dozorové státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mělníku však průtahy neshledal, neboť ta sama závady v postupu policejního orgánu zjistila, prostřednictvím nadřízeného policejního orgánu mu je vytkla a zároveň nařídila, které úkony mají být vykonány, aby k průtahům nedocházelo. Z tohoto důvodu byl podnět vyhodnocen jako nedůvodný.

Krajské státní zastupitelství v Praze následně ve věci vykonalo
dohled nad postupem Okresního státního zastupitelství v Mělníku ještě dvakrát, přičemž v řízení a v postupu dozorového státního zastupitelství neshledalo pochybení.

O těchto závěrech byl pan Prousek informován přípisy Mgr. Ing. Voráčka ze dne 16. 3. 2017, č. j. KZN 667/2016-77, ze dne 30. 8. 2017, č. j. KZN 667/2016-146, a ze dne 8. 6. 2018, č. j. KZN 667/2016-244, na něž jsem ho odkázala.

K údajnému nevyšetřování a neřešení trestné činnosti je vhodné uvést, že státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství k Okresnímu soudu v Mělníku podala obžalobu na obžalované L. F., P. J. a P. P. ve věci vedené pod sp. zn. 14T 59/2017.

Dne 4. 9. 2017 soud vydal trestní příkaz č. j. 14T 59/2017-408, kterým obžalovaného P. P. uznal vinným ze spáchání pokračujícího přečinu podvodu dle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku. Za to mu soud uložil trest v trvání 12 měsíců, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu 48 měsíců. Dále mu uložil nahradit poškozeným škodu způsobenou přečinem.

Dne 26. 2. 2018 Okresní soud v Mělníku vynesl rozsudek č. j. 14T 59/2017-512, jímž uznal obžalovaného P. J. vinným ze spáchání pokračujícího přečinu podvodu dle § 209 odst. l, 3 tr. zákoníku ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, za což mu uložil trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců, jehož výkon za současného vyslovení dohledu odložil na zkušební
dobu v trvání 54 měsíců.

Obžalovaný L. F. byl odsouzen za účastenství ve formě pomoci na přečinu podvodu dle § 209 odst. l, 3 tr. zákoníku spáchaném ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku. Za toto jednání mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 13 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Tato rozhodnutí jsou již pravomocná.

S ohledem na vše výše uvedené jsem přesvědčena, že podněty pana Prouska byly orgány činnými v trestním řízení adekvátně řešeny a neshledala jsem důvody, abych postup konkrétních státních zástupců kárně řešila.

S pozdravem Mgr. Marie Benešová“