Čtyři významní vědci, kteří sehráli klíčovou roli při utváření veřejného mínění o původu čínského koronaviru, obdrželi v následujících dvou letech od Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), v jehož čele stojí dr. Anthony Fauci, podstatně více peněz z grantů, jak zjistil deník The Epoch Times při přezkoumání údajů o financování.

Tři z těchto vědců – Kristian Andersen, Robert Garry a Michael Farzan – byli poradci na telekonferenci, kterou Fauci uspořádal 1. února 2020 v reakci na rostoucí otázky veřejnosti ohledně původu viru.

Tito vědci se také podíleli na článku o proximálním původu viru, velmi vlivné práce, která propagovala teorii přirozeného původu viru SARS-CoV-2 způsobujícího covid-19 a která byla často citována vládou a médii.

Z e-mailů, které byly zveřejněny na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyplynulo, že tito vědci sdělili vedoucím členům Fauciho telekonference, že si jsou na 60 až 80 procent jisti, že virus pochází z laboratoře.

Pozoruhodné je, že navzdory jejich soukromým obavám ohledně původu viru byl první návrh článku o proximálním původu dokončen v tentýž den, kdy proběhla telekonference. Andersen a Garry byli spoluautory článku a Farzan byl u verze zveřejněné v časopise Nature s povděkem zmíněn coby osoba, která se účastnila diskusí při tvorbě článku.

Fauciho NIAID navíc podstatně navýšil finanční prostředky poskytované Peteru Daszakovi z institutu EcoHealth Alliance, jehož prostřednictvím NIAID financoval kontroverzní výzkum koronavirů „gain-of-function“ ve Wuchanském institutu virologie v Číně.

Některé z těchto finančních částek odcházely až do roku 2021 – a jeden z nejnovějších grantů bude pokračovat nejméně do roku 2025.

Významná část navýšených finančních prostředků pro Daszaka, stejně jako pro Andersena a Garryho, byla poskytnuta díky tomu, že NIAID vytvořil Centrum pro výzkum vznikajících infekčních onemocnění (Centers for Research in Emerging Infectious Diseases, CREID).

Program, který byl původně v raných fázích plánování v roce 2019 označován jako Výzkumné centrum pro vznikající infekční onemocnění (Emerging Infectious Diseases Research Centers, EIDRC), byl oficiálně oznámen pod novým názvem 27. srpna 2020. Není známo, proč byl program zprvu odložen ani proč byl přejmenován.

Nová iniciativa, popisovaná jako globální síť, která zahrnuje „multidisciplinární výzkum toho, jak a kde se viry a další patogeny objevují ve volné přírodě a přelévají se, aby způsobily onemocnění u lidí“, poskytla jedenáct nových grantů v celkové výši 17 milionů dolarů nového financování v prvním roce a 82 milionů dolarů celkového financování v průběhu pěti let.

Epoch Times Photo
Laboratoř P4 v areálu Wuhanského institutu virologie ve Wu-chanu v čínské provincii Chu-pej, 13. května 2020. (Hector Retamal / AFP via Getty Images)

Andersen a Garry se stali spolupříjemci nového pětiletého grantu ve výši 8,9 milionu dolarů, který byl udělen v rámci iniciativy CREID. Z tohoto grantu vznikla Západoafrická výzkumná síť pro infekční choroby (WARN-ID). Daszak byl příjemcem nového pětiletého grantu ve výši 7,5 milionu dolarů z iniciativy CREID, díky němuž vznikla iniciativa s názvem Nově se objevující infekční nemoci: Výzkumné centrum pro spolupráci v jihovýchodní Asii (EID-SEARCH). Další účastníky programu CREID naleznete zde.

Pozoruhodné je, že ačkoli vytvoření programu CREID bylo veřejně oznámeno až 27. srpna 2020, v oznámení o udělení grantu Andersenovi a Garrymu je uvedeno datum 21. května 2020. U grantu CREID pro Daszaka je uvedeno datum oznámení o udělení grantu 17. června 2020. Načasování Daszakova grantu je obzvláště pozoruhodné, protože k němu došlo krátce poté, co prezident Donald Trump v dubnu 2020 zrušil Daszakův předchozí grant od Fauciho NIAID kvůli Daszakovým pletkám s Wuchanským institutem virologie.

Andersen, který 31. ledna 2020 Faucimu soukromě sdělil, že virus „vypadá jako uměle vytvořený“, ale později se připojil k Fauciho snahám o prosazení narativu o přirozeném původu, obdržel v roce 2020 celkem 7,4 milionu dolarů oproti 4,5 milionu dolarů z grantu v roce 2019. V roce 2021 se Andersenovo celkové grantové financování zvýšilo na téměř 9 milionů dolarů. Nové granty CREID (které dostal společně s Garrym) představovaly přibližně 1,9 milionu dolarů z jeho grantových příjmů v roce 2020 a dva miliony dolarů z jeho grantových příjmů v roce 2021. V Andersenově částce na rok 2021 je zahrnut grant CREID ve výši 266 250 dolarů, který byl poskytnut Andersenovi, ale nezahrnoval Garryho jako spolupříjemce.

Ačkoli v tuto chvíli není známo, zda existovala souvislost mezi zvýšeným financováním a zapojením vědců do formování veřejného narativu o přírodním původu, tato nová odhalení vyvolávají zřejmou otázku: Jak je možné, že mezi tisíci vědci, kteří splňovali předpoklady k získání financování z jedenácti grantů poskytnutých Fauciho novou iniciativou CREID v hodnotě 82 milionů dolarů, byli vybráni tři stejní lidé, kteří stáli v čele propagace Fauciho narativu o přirozeném původu – navzdory svým soukromým obavám, že virus byl vytvořen v laboratoři.

Během telekonference 1. února 2020 Andersen prohlásil, že si je „na 60 až 70 procent jistý, že virus pochází z laboratoře“. Jeden ze spoluautorů Andersenova článku o proximálním původu, Edward Holmes, uvedl číslo ještě vyšší, a to „80 procent“.

Garry, který starším členům Fauciho telekonferenční skupiny řekl, že „si opravdu nedokáže představit pravděpodobný přirozený scénář, jak od netopýřího viru“ dospět k SARS-CoV-2, obdržel v roce 2020 na granty NIAID 7 milionů dolarů oproti 5,7 milionu dolarů v roce 2019. Garry obdržel také 6,6 milionu dolarů v grantech v roce 2021. Nový grant CREID (udělený společně s Andersenem) představoval přibližně 1,9 milionu dolarů z jeho grantových příjmů v roce 2020 a 1,8 milionu dolarů z jeho grantových příjmů v roce 2021.

Během telekonference 1. února 2020 Garry uvedl pozoruhodné sekvence mutací, které by musely nastat, aby SARS-CoV-2 vznikl přirozenou cestou, a řekl skupině: „… prostě nedokážu přijít na to, jak by se to v přírodě podařilo“. Garry však poznamenal, že laboratorně vytvořený virus by naopak snadno vysvětlil údaje o viru, které vidí, a řekl Fauciho skupině, že „v laboratoři by bylo snadné vytvořit dokonalou 12bázovou vsuvku, kterou byste chtěli“.

Pozoruhodné je, že Garry nedávno v písemné korespondenci s časopisem The Intercept přiznal, že mu bylo doporučeno, aby v článku o proximálním původu nehovořil o možnosti laboratorního úniku, a uvedl: „Hlavní zpětná vazba, kterou jsme dostali na telekonferenci 1. února, byla: 1. Vůbec se nesnažte napsat článek – je to zbytečné, nebo: 2. Pokud ho napíšete, nezmiňujte se o laboratorním původu, protože to jen přilije olej do ohně konspirátorům.“

Garry – spolu s Andersenem – musel tento pokyn uposlechnout, protože 1. února 2020, tedy ve stejný den, kdy se konala Fauciho telekonference, oba muži pomohli dokončit první verzi článku o proximálním původu, která prosazovala myšlenku, že virus vznikl v přírodě. Tento dokument se stal pro média a zdravotnický establishment hlavním důkazem o přirozeném původu viru.

Výběr Andersena jako hlavního autora článku o proximálním původu je zvláštní, protože Andersen neměl žádné zkušenosti s výzkumem koronavirů. Jeho zaměření se týkalo virů zika, ebola, západonilského viru a viru lassa. Teprve někdy po telekonferenci z 1. února upravil svůj životopis a zahrnul do něj SARS-CoV-2.

Epoch Times Photo
Screenshot článku o proximálním původu. (Screenshot / Virological)

Článek o proximálním původu byl zveřejněn on-line 16. února 2020 a autoři se v něm snažili vyloučit možnost úniku viru z laboratoře. Článek se ukázal jako velmi vlivný a byl hojně využíván Faucim a mediálními organizacemi při propagaci narativu o přirozeném původu.

Dalším příjemcem finančních prostředků v rámci iniciativy CREID byl prezident společnosti EcoHealth Peter Daszak, který v letech 2020 a 2021 získal celkem 1,5 milionu dolarů. Na rozdíl od Andersena nebo Garryho tvoří výnosy z jeho grantu CREID celý objem jeho uvedených grantů NIAID v obou letech. Pro srovnání: Daszak obdržel v roce 2019 z grantů NIAID přibližně 662 000 dolarů. Jinak řečeno, Daszakovo financování po pandemii vzrostlo přibližně o 130 procent.

Daszak, který silně propagoval narativ o přirozeném původu, se osobně podílel na výzkumu gain-of-function s Wuchanským institutem virologie, který pokračoval nejméně do dubna 2020. Daszak je především autorem návrhu výzkumu z roku 2018, který podrobně popisuje vytvoření viru v laboratoři, jenž se nápadně podobá určujícím znakům koronaviru způsobujícího covid-19.

Tento návrh z 27. března 2018 podrobně popisuje plány společnosti EcoHealth ve spolupráci s wuchanským institutem na vytvoření zcela nových koronavirů pomocí syntetické kombinace již existujících virových páteří. Je v něm popsáno, jak měly být tyto viry virulentnější pro člověka díky vložení štěpného místa furinu, což je vlastnost, která odlišuje covid-19 od všech ostatních koronavirů souvisejících se SARS.

Další vědec, který hovořil na telekonferenci 1. února 2020, Michael Farzan, obdržel od Fauciho institutu NIAID v roce 2020 grant ve výši 9,9 milionu dolarů, v roce 2021 pak dalších 7,9 milionu dolarů a na začátku roku 2022 dalších 919 000 dolarů. Pro srovnání, v roce 2019 obdržel Farzan od NIAID grant ve výši 3,8 milionu dolarů. Ačkoli Farzan obdržel výrazné navýšení grantových prostředků, zdá se, že nic z těchto peněz nepochází z grantů poskytovaných iniciativou CREID.

Farzan, imunolog, který v roce 2005 objevil receptor původního viru těžkého akutního respiračního syndromu (SARS), sdělil v e-mailech vedoucím členům Fauciho telekonferenční skupiny, že pandemie pravděpodobně vznikla v laboratoři, v níž živé koronaviry opakovaně procházely tkání podobnou lidské, což urychlilo mutace viru a v konečném důsledku mohlo dojít k úniku jednoho z mutovaných virů z laboratoře. Farzan řekl Fauciho skupině, že pravděpodobnost úniku z laboratoře ve Wu-chanu odhaduje na 60 až 70 procent.

V článku z 5. října 2021 se však zdálo, že Farzan souhlasí se závěry uvedenými v článku o proximálním původu, když tvrdil, že „porovnání sekvencí S proteinu naznačuje, že SARS-CoV-2 mohl vzniknout rekombinací mezi koronaviry netopýrů a luskounů“. Farzan, stejně jako Andersen, pracuje v laboratoři Scripps.

Farzan i Garry si během konferenčního hovoru a prostřednictvím svých poznámek z této komunikace – které byly předloženy Faucimu, šéfovi NIH Francisi Collinsovi a šéfovi Wellcome Trust Jeremymu Farrarovi – všimli obtíží, které představuje přítomnost furinového štěpného místa ve viru. Místo štěpení furinu je charakteristickým znakem, který čínskému koronaviru propůjčuje schopnost snadno infikovat člověka, a vědci si s ním dlouho lámali hlavu, protože u přirozeně se vyskytujících koronavirů příbuzných SARS nebylo žádné takové místo nikdy pozorováno.

Ačkoli členové Fauciho skupiny později tvrdili, že v průběhu měsíce postupně měnili svůj názor na původ viru, 3. února 2020, pouhé dva dny poté, co Garry a Farzan naznačili své přesvědčení o laboratorním úniku, se Fauci zúčastnil zasedání Národní akademie věd, inženýrství a medicíny. Během tohoto setkání, jehož součástí byla Fauciho prezentace a kterého se zúčastnili také Daszak a Andersen, Fauci a jeho skupina prosazovali před Akademií teorii přirozeného původu, přestože jim bylo právě na telekonferenci a v následných e-mailech sděleno, že únik z laboratoře poskytuje nejpravděpodobnější vysvětlení viru.

Jedním z vědců, kteří podle všeho nebyli součástí Fauciho skupiny na telekonferenci, ale přesto se dočkali podstatného zvýšení finančních prostředků od Fauciho NIAID, je Scott Weaver, vědecký ředitel Galvestonské národní laboratoře. Tato laboratoř byla zřízena NIAID v roce 2008. Od začátku pandemie Weaver obdržel od NIAID nejméně 6,6 milionu dolarů, včetně přibližně 1,7 milionu dolarů v grantech CREID v roce 2020 a dalších 2 milionů dolarů v roce 2021. Pro srovnání, v roce 2019 Weaver obdržel od Fauciho organizace granty ve výši 1,35 milionu dolarů.

Weaverův šéf James Le Duc osobně školil pracovníky Wuchanského institutu virologie v Galvestonské národní laboratoři a s wuchanskou laboratoří spolupracuje od roku 1986. Na počátku epidemie covidu-19, 9. února 2020, poslal Le Duc e-mail zástupci ředitele Wuchanského virologického ústavu Jüanu Č’-mingovi. V e-mailu, který obsahoval dokument s názvem „Vyšetřování možnosti, že nCoV byl výsledkem úniku z Wuchanského institutu virologie (hlavního kampusu nebo nového zařízení BSL3/BSL4)“, vyjádřil své soukromé obavy, že pandemie by mohla pocházet z laboratoře ve Wu-chanu.

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se v poslední době soustředili na to, aby dosáhli zveřejnění a přístupu k Fauciho e-mailům. V tuto chvíli není jasné, zda zákonodárci zvýší kontrolu nad financováním a grantovým procesem NIAID.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.