Válka mezi státy a bankami ohledně environmentálního, sociálního a správního skóre (ESG) a podobných praktik se dostala až na práh Organizace spojených národů – vrchní státní zástupci 19 států USA zahájili vyšetřování závazků velkých finančních institucí vůči „Bankovní alianci nulových emisí“, kterou svolala OSN.

Na internetových stránkách aliance se uvádí, že její členové kontrolují zhruba 40 % světových bankovních aktiv a „zavázali se, že do roku 2050 přizpůsobí svá úvěrová a investiční portfolia čistým nulovým emisím“.

„Aliance nulových emisí je rozsáhlá celosvětová dohoda velkých bankovních institucí, na kterou dohlíží OSN, jejímž cílem je potopit společnosti zabývající se fosilními palivy neposkytováním úvěrů na národních a mezinárodních trzích,“ uvedl v tiskové zprávě o vyšetřování generální prokurátor státu Missouri Eric Schmitt.

V tiskové zprávě aliance z května 2022 se uvádí, že „nepodporuje financování expanze fosilních paliv“, ale dodává, že „věří, že okamžitý odliv investicí ze stávajícího pohledu na fosilní paliva nemusí nutně přinést požadovanou skutečnou dekarbonizaci ekonomiky, kterou svět potřebuje“.

„Vedeme koalici, která vyšetřuje banky za postoupení pravomocí OSN, což povede pouze k likvidaci amerických společností, které se nehlásí k probuzenecké, klimatické agendě. Tyto banky se zodpovídají americkým zákonům – nenecháme mezinárodní orgány, aby určovaly standardy pro naše podniky,“ řekl Schmitt.

Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Texas a Virginie patří mezi státy, které nyní banky vyšetřují prostřednictvím mocného nástroje známého jako občanskoprávní vyšetřovací žádost.

Jedna z žádostí například zahrnuje následující požadavky: „Popište své zapojení do každé globální klimatické iniciativy, které se účastníte, včetně data, kdy jste se jí poprvé začali účastnit, jakýchkoli slibů, příslibů nebo jiných závazků, které jste vůči globální klimatické iniciativě učinili, nebo jakýchkoli kroků, které jste učinili nebo přijali na základě těchto závazků nebo v souladu s nimi, nebo vaší počáteční nebo pokračující účasti, a zaměstnance (zaměstnanců) odpovědných za řízení vašeho vztahu s každou globální klimatickou iniciativou.“

Schmittovo oznámení je poslední salvou v dlouhodobém konfliktu mezi velkými finančními institucemi a jednotlivými státy USA ohledně ESG.

Státní pokladníci, jako například Riley Moore ze Západní Virginie, usilují o přesun peněz svého státu z finančních institucí, které se řídí zásadami ESG.

Will Hild, výkonný ředitel organizace Consumers’ Research, si vyšetřování pochvaloval.

Z původního článku newyorské redakce přeložil MiC.