Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 je podkladem pro vládní politiky zaměřené na omezení zemědělství a transformaci potravinových systémů v různých částech světa, uvedl Alex Newman, oceňovaný novinář, který se této problematice věnuje již více než deset let.

Agenda 2030 je akční plán vypracovaný Organizací spojených národů (OSN) k dosažení 17 cílů udržitelného rozvoje (sustainable development goals, SDG). Tyto cíle a Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj přijaly všechny členské státy OSN v roce 2015.

Tehdejší generální tajemník OSN Pan Ki-mun nazval Agendu 2030 „globální deklarací vzájemné závislosti“ (pdf), řekl Newman v nedávném rozhovoru v pořadu „Crossroads“ televize EpochTV.

„Podle mého názoru [to] byl přímý výpad proti naší Deklaraci nezávislosti … Takže místo toho, abychom byli nezávislými národy, budeme nyní všichni vzájemně závislí.“

Agenda 2030 „pokrývá každý prvek lidského života, každý prvek ekonomiky“, včetně globálního přerozdělování bohatství nejen uvnitř jednotlivých národů, ale také mezi národy, komentoval Newman. Agenda podle jeho slov „konkrétně říká, že musíme změnit způsob, jakým spotřebováváme a vyrábíme zboží“.

Druhý cíl Agendy 2030 se týká konkrétně potravin, uvedl Newman.

V září 2021 uspořádala OSN summit o potravinových systémech, který zdůraznil potřebu „využít sílu potravinových systémů“ pro účely dosažení všech 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, uvádí se v prohlášení OSN.

„Všichni a všude musí podniknout kroky a spolupracovat, aby změnili způsob, jakým svět vyrábí a spotřebovává potraviny a jak o nich přemýšlí,“ uvádí se v prohlášení.

Zabírání zemědělské půdy

Agenda udržitelného rozvoje vznikla podle Newmana v 70. letech 20. století, kdy se ji OSN pokusila definovat na konferenci v kanadském Vancouveru v roce 1976.

Na konferenci, která byla první konferencí OSN o lidských sídlech známou jako Habitat I, byla přijata Vancouverská deklarace (pdf), zpráva, která dávala doporučení členským státům OSN.

Newman citoval výňatek z této zprávy: „S půdou nelze zacházet jako s běžným majetkem, který ovládají jednotlivci a který podléhá tlakům a neefektivitě trhu. Soukromé vlastnictví půdy je také hlavním nástrojem akumulace a koncentrace bohatství, a proto přispívá k sociální nespravedlnosti.“

Newman uvedl, že podle jeho názoru se OSN v konečném důsledku chce zbavit soukromého vlastnictví půdy. „Vidíme to po celém světě. Neděje se to jen v Nizozemsku.“

Domnívá se, že probíhá válka proti zemědělcům a chovatelům, zejména těm, kteří jsou nezávislí nebo nejsou součástí systému. „Chtějí zbavit drobné zemědělce, a dokonce i středně velké zemědělce, jejich půdy a chtějí vše dostat pod kontrolu těchto – myslím, že to nelze popsat jiným termínem – fašistických partnerství veřejného a soukromého sektoru.“

Newman uvedl několik příkladů, které ilustrují jeho názor: čínský režim nutí rolníky stěhovat se do velkoměst, v Jihoafrické republice jsou zemědělci zabíjeni a Komise pro cenné papíry (SEC) ve Spojených státech navrhla nové pravidlo, které by mohlo přivést malé a středně velké zemědělce na mizinu.

Epoch Times Photo
Americký farmář Roger Murphy zasypává půdu hnojivem nedaleko města Dwight ve státě Illinois, 23. dubna 2020. (Scott Olson / Getty Images)

V březnu 2022 navrhla SEC nařízení, které „by nařídilo veřejně obchodovaným společnostem podávat zprávy o svých emisích uhlíku a další informace týkající se klimatu“, stejně jako podávat podobné informace od všech společností, s nimiž obchodují, uvádí se v prohlášení SEC.

V důsledku toho by všechny společnosti v obchodním dodavatelském řetězci veřejně obchodovaného subjektu musely vykazovat své emise uhlíku a údaje související s klimatem.

Američtí republikánští senátoři Tim Scott a John Hoeven se postavili do čela 30 zákonodárců, kteří vyzvali SEC, aby svůj návrh zrušila, a označili jej za „regulační exces“.

„Uvalení nadměrného regulačního tlaku na zemědělce a farmáře nespadá do pravomocí SEC, které jí poskytl Kongres,“ uvedli senátoři ve svém prohlášení. „Tento podstatný požadavek na podávání zpráv by výrazně zatížil malé rodinné farmy.“

Americká federace farmářů (American Farm Bureau Federation) ve svém prohlášení uvedla, že navrhované pravidlo by mohlo farmářům způsobit „značné náklady“, protože nemají týmy pracovníků odpovědných za dodržování předpisů nebo právníků jako velké korporace. Kromě toho může vytlačit z trhu malé a střední zemědělce a donutit potravinářské společnosti, aby hledaly zemědělské suroviny mimo Spojené státy, tvrdí se v prohlášení.

Centralizace zásobování potravinami

„Pokud ovládáte dodávky potravin, ovládáte všechno,“ řekl Newman.

„Jednou z věcí, které komunisté rádi dělali, bylo vytváření nedostatku a závislých lidí. Dokud máte nezávislé lidi, kteří jsou schopni se o sebe postarat, opravdu není třeba, aby vláda řídila váš život a kontrolovala vše, co děláte,“ řekl Newman.

„Američané jsou toho dobrým příkladem,“ pokračoval Newman. „Dokud je produkce potravin široce rozptýlena a je v rukou nezávislých výrobců, je velmi obtížné přimět lidi, aby se podřídili vaší vůli.“

Celá myšlenka použít potraviny jako zbraň je charakteristickým znakem komunistických režimů již 100 let, vysvětlil Newman. „Byla také charakteristickým znakem těch samých lidí, kteří otevřeně prosazují Agendu OSN 2030, cíle udržitelného rozvoje, a dokonce i Světové ekonomické fórum.“

Ti, kdo vymysleli „řízenou demolici našich dodávek potravin … je chtějí zcela restrukturalizovat“, aby nad nimi získali naprostou centralizovanou kontrolu, protože jim to dává absolutní moc nad všemi, kdo jsou pod jejich jurisdikcí, řekl Newman.

Například čínský režim a megakorporace vytvořily partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem centralizovat kontrolu nad dodávkami potravin, řekl Newman.

Je to podobné tomu, co se odehrálo v nacistickém Německu, kde na papíře soukromé společnosti vlastní podniky a zdánlivě řídí své podnikání, ale v konečném důsledku budou soukromé společnosti přijímat příkazy od vlády, vysvětlil Newman.

Ve Spojených státech jsou měřítka ESG využívána k „převzetí kontroly nad podnikatelským sektorem, nad jednotlivými společnostmi, které pak budou sloužit cílům toho, čemu říkám třída predátorů – lidí, kteří stojí za Světovým ekonomickým fórem, za OSN,“ řekl Newman. (ESG je zkratka pro environmentální, sociální a správní kritéria, která se používají k hodnocení společností podle toho, jak dodržují zásady udržitelnosti.)

Centralizace dodávek potravin je jen jednou ze složek jejich agendy, ale velmi důležitou, která jim spolu s energetikou a dalšími věcmi umožňuje ovládat lidstvo, dodal.

Zapojení Světového ekonomického fóra

Epoch Times Photo
Zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra Klaus Schwab pronáší projev v kongresovém centru během výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu 23. května 2022. (Fabrice Coffrini / AFP via Getty Images)

V lednu 2021 Světové ekonomické fórum (WEF) a nizozemská vláda zahájily novou iniciativu nazvanou Centrum pro potravinovou inovaci (Food Innovation Hub), uvádí se v prohlášení WEF. Centrum, k němuž se připojilo několik partnerů z veřejného a soukromého sektoru, je klíčovou platformou, která bude využívat technologie a inovace pro transformaci potravinových systémů, uvádí se v prohlášení.

Centrum získalo „víceleté financování“ od nizozemské vlády a založilo svůj globální koordinační sekretariát (Global Coordinating Secretariat), který bude koordinovat úsilí regionálních potravinových center a také se přizpůsobí globálním potravinovým procesům a iniciativám, jako je například Summit OSN o potravinových systémech, uvádí se v prohlášení.

Globální potravinový sekretariát by sídlil v nizozemském Wageningenu, v srdci nizozemského zemědělsko-potravinářského ekosystému, a řídil by rozvoj globálních regionálních potravinových inovačních center, uvádí se na internetových stránkách „Invest in Holland“.

„Práce těchto regionálních center již probíhá, iniciativu vede více než 20 organizací v Africe, ASEAN [Sdružení národů jihovýchodní Asie], Kolumbii a Indii a také evropské centrum,“ uvádí se na internetových stránkách.

Ramon Laguarta, generální ředitel společnosti PepsiCo, ve svém prohlášení WEF uvedl: „Potraviny jsou jednou z hlavních pák, které můžeme využít ke zlepšení životního prostředí a zdraví společnosti. Díky správným investicím, inovacím a silné spolupráci by se zemědělství mohlo stát prvním odvětvím na světě, které se stane uhlíkově negativním. … Uvolnění tohoto potenciálu bude vyžadovat ambiciózní spolupráci mnoha zúčastněných stran, která bude předcházet konkurenčnímu boji, aby se změnil potravinový systém – přesně to, co mají tato centra kultivovat.“

Podle bílé knihy z roku 2019 (pdf), kterou Světové ekonomické fórum nechalo vypracovat, patří mezi řešení, která WEF prosazuje pro snížení globálních emisí skleníkových plynů, nahrazení potravin živočišného původu alternativními formami bílkovin, jako je hmyz a laboratorně pěstované bílkoviny.

V reakci na toto doporučení vzniklo několik začínajících podniků zabývajících se halovým zemědělstvím, včetně Ÿnsect, „první plně automatizované vertikální hmyzí farmy na světě, která je schopna vyprodukovat 100 000 tun hmyzích produktů ročně“, uvádí zpráva WEF.

V březnu společnost Ÿnsect se sídlem ve Francii koupila firmu Jord Producers, amerického producenta moučných červů, aby rozšířila své aktivity ve Spojených státech vstupem na americký trh s krmivy pro kuřata, uvádí se v prohlášení společnosti.

Jak mohou lidé zastavit kontrolu nad potravinami

Pokud chtějí lidé zabránit tomu, aby se zásobování potravinami stalo nástrojem jejich ovládání, musí si najít alternativní zdroje potravin v místě, kde bydlí, uvedl Newman. „Musíte navázat vztah s místními zemědělci ve své komunitě, dostat se na místní farmářský trh, jednat s místními farmáři, domluvit se na nějaké dohodě,“ například na dodávkách čerstvých sezónních produktů z místních farem za 100 dolarů týdně, řekl.

„Musíme skutečně začít poskytovat alternativní ekonomickou strukturu, protože pokud jim dovolíme získat kontrolu nad celým potravinovým zásobováním, zaručuji vám, že to bude použito jako zbraň k tomu, aby vám vzali svobodu, aby vás přiměli dělat věci, které byste jinak dělat nechtěli, aby podkopali suverenitu vašeho národa, ať už jste ve Spojených státech nebo v jiné zemi, a nakonec aby zbavili lidi jejich soukromé půdy a jejich svobody.“

„Pokud máte zemědělskou půdu, neprodávejte ji těmto lidem. Snaží se zemědělce uplatit, aby svou půdu opustili.“

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. (jas)

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.