29. 9. 2023

Přáli jste si někdy, aby něčí rakovina jako kouzlem zmizela? U desítek, možná stovek pacientů ročně se děje přesně to. Říká se tomu spontánní regrese a lékařská věda netuší, proč k ní dochází.

I když to může znít jako pohádka nebo v nejlepším případě anomálie jedna ku milionu, případy spontánního uzdravení z rakoviny jsou ve vědecké literatuře dokumentovány stovky let – a s překvapivou četností. V roce 2002 byly na toto téma publikovány v odborných medicínských časopisech více než čtyři články v průměru za měsíc.[i]

Od případu „nádoru svatého Peregrina“, který zmizel ve 13. století[ii] až po zaznamenaný případ remise v Paříži v roce 1742,[iii] fenomén spontánní regrese rakoviny dlouho mate lékaře a nepochybně těší pacienty, kteří v mnoha případech dál pokračují ve zdravém životě, aniž by došlo k recidivě rakoviny.

I když případy spontánního a úplného vyléčení z rakoviny nejsou normou, jsou přijímány jako lékařský fakt. Co nikdo nedokáže vysvětlit, ani lékaři, kteří byli svědky těchto zázračných případů, je, jak a proč se to děje.

National Cancer Institute definuje spontánní regresi rakoviny jako: Zmenšení velikosti nádoru nebo rozsahu rakoviny v těle, bez zjevné příčiny.[iv] Díky modernímu lékařskému systému, který upřednostňuje invazivní chirurgické zákroky a farmaceutické intervence, před chápáním těla jako samouzdravovací mechanismus věda v posledních letech nedokázala tuto záhadu objasnit.

Je válka proti rakovině úspěšná?

Se 175 miliardami dolarů, které mají být v roce 2020 vynaloženy na léčbu rakoviny[v], vytvořila neúspěšná válka proti rakovině úspěšný průmyslový komplex zahrnující nejen lékaře a pacienty, ale i nemocnice, vládní agentury, neziskové organizace, farmaceutické společnosti a řadu dalších specializovaných poskytovatelů služeb a výrobců zařízení. Navzdory této přehnané investici vědci dospěli k závěru, že dnešní pacienti s rakovinou nemají lepší prognózu než pacienti léčení před 50 a více lety.[vi]

Navzdory ponuré a odrazující realitě přístupu alopatické medicíny k léčbě rakoviny existuje mnoho příkladů, kdy došlo u rakoviny o obratu o 180 stupňů a ustoupila i bez konvenčních zásahů.

Následuje několik nedávných případů spontánní regrese rakoviny, které vybízí k otázkám, proč a jak k nim došlo. Možná ještě důležitější je, že takové případy také slouží jako inspirativní příklady toho, co je možné, když se spustí mocné samoléčebné mechanismy našeho těla.

Může víra vyléčit rakovinu?

Případ spontánního zhojení byl publikován v roce 2014 v Oxford’s Quarterly Journal of Medicine[vii] popisující dříve zdravou 74letou Irku, která byla odeslána k dermatologovi k léčbě vyrážky na bérci, která přetrvávala tři roky. Mokvající rány a změna barvy kůže mezi kolenem a kotníkem byly pomocí biopsie určeny jako spinocelulární karcinom, forma rakoviny kůže.

Možnosti léčby diskutované s pacientkou zahrnovaly nadkolenní amputaci, radiační terapii a systémovou chemoterapii, což žena všechno odmítla. Při kontrolní schůzce po 12 týdnech lékaři pozorovali klinické snížení počtu a velikosti lézí na noze ženy. Po 20 týdnech od biopsie všechny léze na její noze vymizely a na PET [pozitronové emisní tomografii] na její noze ani jinde v těle nebyla zjištěna žádná rakovina. Pacientka se vracela každých šest měsíců a po 18 měsících byla prohlášena za vyléčenou.

Zatímco tým nemocniční péče nebyl schopen vysvětlit náhlé a úplné uzdravení z rakoviny, dr. Alan Irvine, lékař pacientky v nemocnici St James’ Hospital v Dublinu, řekl, že pacientka nevyžadovala žádné lékařské vysvětlení. Své zázračné uzdravení připisovala Boží milosti a prostému aktu líbání náboženské relikvie ve chvílich víry a oddanosti.[viii]

Je zranění stimulem k samoléčbě?

Studie z roku 2019[ix] z oddělení radiologie ve výzkumném institutu Shiga Medical Center v Japonsku popisuje případ spontánní regrese T-lymfocytového lymfomu u 74letého muže, který vykazoval přetrvávající bolesti břicha.

Vylepšené CT vyšetření [výpočetní tomografie] odhalilo mnohočetné léze s nízkou hustotou v oblasti jater a sleziny a krevní testy ukázaly přítomnost maligního lymfomu. Celotělové PET/CT vyšetření dále odhalilo kostní léze. Následné chirurgické biopsie dvou jaterních nádorů potvrdily diagnózu hepatosplenickéhoT- lymfomu.

Jeden a půl měsíce po biopsii se pacient dostavil do nemocnice na PET/CT vyšetření před zahájením chemoterapie. Snímky ukázaly úplné vymizení všech lézí. Pacient byl propuštěn bez jakékoli aktivní léčby, protože nebylo co léčit a nový krevní obraz vykazoval normální hladiny.

Doktoři zapojení do léčby pacienta neměli pro spontánní regresi jiné vysvětlení než hypotézu, že biopsie, kterou provedli, mohla být „spouštěcím traumatem“, které stimulovalo samoléčebný mechanismus. To potvrzuje, že imunitní odpověď pacienta na relativně malé trauma při chirurgické biopsii mohla být příčinou této spontánní regrese rakoviny.

Mohou přírodní doplňky stravy vyvolat spontánní regresi rakoviny?

Kazuistika z roku 2020 uvádí případ spontánní regrese u pacienta s invazivním nádorem na spodině lebeční zvané clival chordoma.[x] Chordomy jsou potenciálně život ohrožující nádory, které jsou typicky odstraněny chirurgicky a poté léčeny cíleným zářením.

V době diagnózy pacientovy snímky ukázaly dvě hmoty se středem v nosohltanu o obvodu téměř devět centimetrů. Předoperační zobrazení pořízené o dva měsíce později ukázalo, že hmota spontánně ustoupila o téměř 62 procent, na celkovou velikost něco málo přes tři centimetry. V mezidobí mezi diagnózou a přípravou na chirurgický zákrok pacient nepodstoupil žádnou terapii.

Vzhledem k výraznému zvratu nádoru již nebyla operace předepsána a lékaři tak mohli jen spekulovat, zda za „zázračnou“ spontánní regresi tohoto pacienta nemohly přírodní doplňky stravy. Pacient denně užíval bylinné a olejové doplňky stravy, které byly dostupné v obchodech se zdravou výživou.

Remise rakoviny: „Fenomenální“ reakce imunitního systému?

Tento případ se soustředí na potvrzenou diagnózu rakoviny prsu po rutinním mamografu.[xi] Výsledky biopsie identifikovaly invazivní karcinom v levém prsu u 72-leté pacientky s diabetem 2. typu a vysokým krevním tlakem. Postup, prováděný extrakcí jádrovou jehlou, dále ukázal, že hustý nádor prsu již byl vystaven silné přirozené imunitní odpovědi přítomností aktivovaných cytotoxických T-lymfocytů v oblasti nádoru.

Léčba rakoviny pacienta začala diagnostickými biopsiemi v 27. den poté, co byla zpráva poprvé předložena lékařskému týmu. Tyto biopsie potvrdily rakovinu a rychle rostoucí axilární metastázu v levostranných lymfatických uzlinách. V 83. den, méně než dva měsíce po počáteční diagnóze rakoviny, se pacientka dostavila k odstranění nádoru a postižené lymfatické tkáně.

Po provedení zákroku ukázková mamografie ukázala, že léze a okolní kritická oblast byly úspěšně odstraněny. Co překvapilo lékaře, byl fakt, že 82gramová hmota nevykazovala žádnou reziduální rakovinu a v tuto chvíli nebyly zjištěny žádné metastázy v lymfatických uzlinách. Opakované skeny prsu byly provedeny 131. den, aniž by ukázaly jakékoliv známky reziduálního onemocnění prsu.

Případ byl označen za spontánní regresi vysoce agresivního, triple negativního karcinomu prsu s axilární metastázou, což autoři nazvali „překvapivým fenoménem“. Pacientka neprošla po celou dobu léčby žádnými změnami ve stravě ani v rutinní medikaci a po mnoho let před diagnózou rakoviny neprokázala žádné změny těchto návyků.

Histologické vzorky nádoru ukázaly, že vrozená reakce imunitního systému pacientky na rakovinu byla agresivní, prakticky každá nádorová buňka se dostala do přímého fyzického kontaktu s protirakovinnými lymfocyty. Lékařský tým neměl žádné definitivní vysvětlení pro spontánní regresi rakoviny, ale domnívá se, že za spontánním překonáním rakovinného bujení mohly být lymfocyty, které se do nádoru infiltrovaly.

Naprogramováni na zdraví nebo nemoc?

Vědecká práce zveřejněná v roce 2020 zhodnotila biologické a klinické rysy 20 případů spontánní regrese chronické lymfocytární leukémie (CLL).[xii] Multidisciplinární tým výzkumníků z Velké Británie popsal spontánní regresi jako „uznávaný fenomén u CLL“, ale připustil, že „jeho biologický základ zůstává neznámý“.

Práce zjistila, že všechny nádory u spontánní regrese vykazovaly genetický profil charakterizovaný down-regulací určitých metabolických procesů, včetně genu MYC spojeného s tvorbou rakoviny, ve srovnání s neregresivní CLL.

Kromě toho byla spontánní regrese spojena s reverzí „vlastností vyčerpání T-lymfocytů“, včetně snížené apoptózy neboli buněčné smrti a zvýšené proliferace T-lymfocytů. Důkladná revize zdaleka neodhalila čarovný vzorec pro spontánní regresi, jen přinesla nový pohled na tento fenomén.

Výzkumný tým došel k závěru, že spontánně ustupující případy CLL „zdánlivě procházejí obdobím proliferace, než vstoupí do klidnějšího stavu, a že komplexní interakce mezi genomickými změnami a mikroprostředím určuje průběh onemocnění“. Jednoduše řečeno, pouze poznamenali, že se rakovina v těchto případech na začátku množí a pak ustupuje, přičemž procesy obnovy jsou vysoce individuální u každého pacienta.

Může rakovina jednoduše zmizet?

V lednu 2020 byla v recenzovaném časopise Cureus Journal of Medical Science publikována kazuistika spontánní regrese rakoviny plic.[xiii] Autoři poznamenali, že případy spontánní regrese jsou u nemalobuněčného karcinomu plic vzácné, což nepřispívá k lepšímu pochopení tohoto jevu, ale že pro pacienty i zdravotníky jsou tyto případy velmi zajímavé.

Pro lepší pochopení patogeneze spontánní regrese prezentovali autoři své zkušenosti s 73-letým mužem, kterému rakovina ustoupila bez léčby. Pacient běloch byl dlouhodobý kuřák s anamnézou neinvazivního karcinomu močového měchýře nízkého stupně, který byl nedávno léčen. Příznaky zahrnovaly dušnost a potíže s dýcháním při námaze.

CT vyšetření hrudníku odhalilo pevnou hmotu v levém dolním laloku plic. PET sken provedený o tři týdny později potvrdil solidní uzel odpovídající primární rakovině plic, bez známek metastatického onemocnění. Následná aspirace tenkou jehlou potvrdila spinocelulární karcinom.

U pacienta byla navržena chirurgická resekce plic a radiační terapie, problémy s přepravou mu však zabránily, aby se dostavil na vyšetření.

Při vyšetření 10 týdnů po biopsii ukázaly snímky výrazné snížení velikosti plicní hmoty. Pacient se po konzultaci s lékařským týmem rozhodl odložit další léčbu do doby, než bude provedeno tříměsíční kontrolní sezení. Po 12 týdnech pacientovo CT vyšetření ukázalo další zmenšení velikosti plicní hmoty, nyní na polovinu původní velikosti.

Pacient s ohledem na slibný trend hojení i nadále oddaloval lékařské zákroky. Dva další skeny byly provedeny v tříměsíčních intervalech, po nichž následovalo šestiměsíční zobrazovací vyšetření, z nichž všechny ukázaly pokračující úbytek hmoty bez známek aktivního onemocnění. Další krevní testy podpořily nálezy spontánní a kompletní regrese rakoviny.

Převzato z GreenMedInfo.com

Zdroje:

[i] Jessy T. Immunity over inability: The spontaneous regression of cancer. J Nat Sci Biol Med. 2011;2(1):43-49. doi:10.4103/0976-9668.82318 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312698/

[ii] Jessy T. Immunity over inability: The spontaneous regression of cancer. J Nat Sci Biol Med. 2011;2(1):43-49. doi:10.4103/0976-9668.82318 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312698/

[iii] Le Dran HF. Traite des operations de chirurgie. Paris: C. Osmont; 1742. [Google Scholar]

[iv] Jessy T. Immunity over inability: The spontaneous regression of cancer. J Nat Sci Biol Med. 2011;2(1):43-49. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312698/

[v] Peter P. Yu, MD, FACP, FASCO. Challenges in Measuring Cost and Value in Oncology: Making It Personal. Open Archive. Published: June 27, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2016.04.017

[vi] Jessy T. Immunity over inability: The spontaneous regression of cancer. J Nat Sci Biol Med. 2011;2(1):43-49. doi:10.4103/0976-9668.82318 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312698/

[vii] Foley C. Spontaneous regression of cutaneous metastases of squamous cell carcinoma. Q J Med 2014; 107:61–63. doi: 10.1093/qjmed/hct162

[viii] BBC.com, Future, Cancer: The mysterious miracle cases inspiring doctors. https://www.bbc.com/future/article/20150306-the-mystery-of-vanishing-cancer

[ix] Nakamoto R, Okuyama C, Oka S. Complete Spontaneous Regression of Hepatosplenic T-Cell Lymphoma After Surgical Biopsy. Clin Nucl Med. 2020 Feb;45(2):e88-e91. doi: 10.1097/RLU.0000000000002782. PMID: 31652159.

[x] Bander ED, Kocharian G, Liechty B, Tsiouris AJ, Schwartz TH. Spontaneous regression of a clival chordoma. Case report. Acta Neurochir (Wien). 2020 Feb;162(2):433-436. doi: 10.1007/s00701-019-04107-9. Epub 2019 Nov 12. PMID: 31713157.

[xi] Cserni G, Serfozo O, Ambrózay É, Markó L, Krenács L. Spontaneous pathological complete regression of high-grade triple-negative breast cancer with axillary metastasis. Pol J Pathol. 2019;70(2):139-143. doi: 10.5114/pjp.2019.87105. PMID: 31556565.

[xii] Kwok M, Oldreive C, Rawstron AC, Goel A, Papatzikas G, Jones RE, Drennan S, Agathanggelou A, Sharma-Oates A, Evans P, Smith E, Dalal S, Mao J, Hollows R, Gordon N, Hamada M, Davies NJ, Parry H, Beggs AD, Munir T, Moreton P, Paneesha S, Pratt G, Taylor AMR, Forconi F, Baird DM, Cazier JB, Moss P, Hillmen P, Stankovic T. Integrative analysis of spontaneous CLL regression highlights genetic and microenvironmental interdependency in CLL. Blood. 2020 Feb 6;135(6):411-428. doi: 10.1182/blood.2019001262. PMID: 31794600.

[xiii] Shatola A, Nguyen KN, Kamangar E, Daly ME. Spontaneous Regression of Non-small Cell Lung Cancer: A Case Report and Literature Review. Cureus. 2020 Jan 12;12(1):e6639. doi: 10.7759/cureus.6639. PMID: 32064211; PMCID: PMC7011577.

Z původního článku americké redakce The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.

Související témata

Související články