Chcete si během procházky v lese nasbírat nějaké dříví na zátop do kamen a zajímalo by vás jestli je to legální? Pojďme se podívat na zákony, které sbírání dříví v lese upravují. Podívejme se také na to, jak můžete najít majitele lesa a zeptat se ho, za jakých podmínek byste si mohli z jeho lesa či pozemku nějaké suché dříví odnést.

Zákony

Každý pozemek nebo les v ČR má svého majitele. Pokud si chcete ověřit, komu les patří, lze to zjistit jednoduše a zdarma nahlédnutím do katastru nemovitostí, návod naleznete níže.

Práva a povinnosti vlastníků lesa a jeho návštěvníků upravuje lesní zákon (§ 19, Užívání lesů).

Zde je uvedeno, že „každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“. Návštěvník lesa je ale také povinen les „nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců“.

Odnést si můžete spadené větve a dřevní zbytky do průměru 7 cm.

Důležité je, že zákon nerozlišuje, jestli je les státní nebo soukromý. I pokud je les v soukromém vlastnictví, jeho vlastník nikomu nemůže za běžných okolností zakázat do jeho lesa vstupovat. Až na určité výjimky je také zakázáno les oplocovat.

Podle lesníků se klestem rozumí spadené větve a dřevní zbytky do průměru 7 cm, měřeno na silnějším konci bez kůry. (zdroj)

Z výše uvedeného vyplývá poučka, že ať už je les státní nebo soukromí, každý občan do něj může na vlastní nebezpečí vstupovat a také si může pro osobní potřebu odnést na zemi ležící dřevo do oněch 7 cm v průměru.

Chcete si během procházky v lese nasbírat nějaké dříví na zátop do kamen a zajímalo by vás jestli je to legální? (Foto: Vilnis Husko | Pexels)

Jak najít majitele pozemku

Otevřete si mapu na stránkách ikatastr.cz a najděte si město nebo vesničku, poblíž které se pozemek (les) nachází. Zkusme si například najít město Chotěboř a vesničku Bílek a u ní část lesa, která je vedle řeky Doubravy. Zde vidíme, že tento pozemek má číslo 151.

Toto číslo pozemku (151) použijete při nahlížení do katastru nemovitostí na stránce nahlizenidokn.cuzk.cz. Klikněte na Vyhledání parcely a zadejte město Chotěboř. Dále uveďte jako Katastrální území obec Bílek a nakonec v kolonce Parcela zaškrtněte kroužek Pozemková parcela a doplňte číslo 151.

Výsledkem by měl být následující výpis (screenshot obrazovky):

Majitelem je tedy Česká republika a právo hospodařit na něm mají Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. A tímto způsobem můžete zjistit, zda jsou lesy či pozemky státní či soukromé a na koho se můžete s prosbou o dřevo obrátit.