ČR: Arnika zveřejnila žebříčky největších znečišťovatelů za rok 2021. Jak dopadly podniky v blízkosti vašeho domova? Které podniky v minulém roce nejvíce znečišťovaly naše životní prostředí toxickými a rakovinotvornými látkami, skleníkovými plyny nebo prachem a dalšími zdraví nebezpečnými látkami?

Seznam nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší podle hlášení do integrovaného registru znečišťování za loňský rok vyhlíží takto:

– Elektrárna Ledvice – rtuť

– CHS EPI Ústí n. Labem – perzistentní organické látky

Elektrárna Počerady – skleníkové plyny, plyny způsobující kyselé srážky

– MEA METAL APLICATIONS Plzeň – látky poškozující hormonální systém, styren

– Spolana Neratovice – rakovinotvorné látky, látky způsobující změnu genetického kódu buněk

– CEMEX Prachovice – látky snižující rozmnožovací schopnost

–  Třinecké železárny – dioxyny, oxhid uhelnatý

–  Liberty Ostrava – prach

Kronospan Jihlava – formaldehyd

V minulém roce podniky vypustily opět více toxických látek. Za nárůstem stojí hlavně Spolana Neratovice a cementárna Prachovice. Množství vypouštěných rakovinotvorných, mutagenních a reprotoxických látek (látek ohrožujících reprodukci) se meziročně výrazně zvýšilo. Zvýšily se také emise skleníkových plynů a rtuti, na kterých se stále nejvyšší měrou podílejí uhelné elektrárny.

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, k emisím rtuti doplňuje: „Žebříček největších zdrojů úniku rtuti do ovzduší ukazuje, jak je důležité stanovovat limity pro emise a ochranu zdraví lidí – a neudělovat z nich rozsáhlé výjimky.“

„Kvůli technologickým změnám průmysl vypouští celou řadu nových škodlivin, které se vůbec nesledují, například perfluorované látky anebo bromované dioxiny. Seznam látek monitorovaných a ohlašovaných do IRZ je dvacet let starý a je nutné ho zrevidovat a rozšířit. Proto jsme také před rokem ve výzvě Řeky bez jedů navrhli doplnění a úpravu registru a jsme rádi, že Ministerstvo životního prostředí již nechalo zpracovat studii o ohlašování poly- a perflurovaných látek a rovněž o revizi ohlašovacích prahů pro kyanidy,“ doplňuje Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Žebříčky největších znečišťovatelů připravuje Arnika bezplatně už od roku 2005.