Joseph Mercola

9. 1. 2023

Kvercetin, psáno i quercetin (1) je antioxidační flavonol, který se přirozeně vyskytuje v potravinách, jako jsou například jablka, švestky, červené hrozny, zelený čaj, květ černého bezu nebo cibule. (2) Vyskytuje se hlavně ve slupkách. S rostoucím povědomím o jeho zdravotních účincích se stává také čím dál oblíbenějším doplňkem potravy.

Shrnutí článku:

 • Bylo prokázáno, že kvercetin bojuje proti zánětu a působí jako přírodní antihistaminikum. Několik studií zdůraznilo schopnost kvercetinu předcházet nachlazení i chřipku a léčit je.
 • Mezi další, méně známé přínosy a využití kvercetinu patří prevence a/nebo léčba vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních onemocnění, metabolického syndromu, některých druhů rakoviny, dny, artritidy a poruch nálady.
 • Přehled účinku kvercetinu na metabolický syndrom ukázal, že při užívání nejméně osmi týdnů v dávce 500 miligramů denně nebo vyšší významně snižuje hladinu glukózy v krevní plazmě nalačno (FPG).
 • Další nedávný výzkum zjistil, že kvercetin má příznivý vliv na nealkoholické ztukovatění jater tím, že zlepšuje zánět, oxidační stres a metabolismus lipidů.
 • Kvercetin má také schopnost vyvolat regresi nádorů tím, že reaguje s vaší DNA a aktivuje mitochondriální cestu apoptózy (programovaná buněčná smrt poškozených buněk).

Podle zprávy společnosti LinkedIn z roku 2022 (3) trh s kvercetinem rychle roste a do roku 2027 se předpokládá celosvětový trh v hodnotě 406 milionů dolarů.

Bylo prokázáno, že kvercetin bojuje proti zánětům a působí jako přírodní antihistaminikum. Ve skutečnosti se zdá, že jeho antivirová schopnost je hlavním cílem mnoha studií zabývajících se přínosy kvercetinu, a řada studií zdůraznila schopnost kvercetinu předcházet a léčit nachlazení i chřipku. (4,5,6)

Existují však i další, méně známé přínosy a využití tohoto doplňku stravy, včetně prevence a/nebo léčby těchto stavů (7):

 • vysoký krevní tlak (8)
 • kardiovaskulární choroby (9)
 • metabolický syndrom (10)
 • některé druhy rakoviny (11)
 • nealkoholové ztukovatění jater (12)
 • dna (13)
 • artritida (14)
 • poruchy nálady (15)
 • dlouhověkost (16, 17) – díky zbavování se poškozených buněk

Kromě toho je kvercetin užitečný také při neurodegenerativních změnách vyvolaných hliníkem, které se vyskytují například u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a amyotrofické laterální sklerózy (ALS). Jak uvádí studie z roku 2016 (18)

„Podávání kvercetinu (10 mg/kg tělesné hmotnosti/den) snížilo oxidační stres vyvolaný hliníkem (10 mg/kg tělesné hmotnosti/den) (snížení produkce ROS, zvýšení aktivity mitochondriální superoxiddismutázy (MnSOD)).

Další elektronmikroskopické studie ukázaly, že kvercetin tlumí hliníkem indukované bobtnání mitochondrií, ztrátu krist a kondenzaci chromatinu. Tyto výsledky naznačují, že léčba kvercetinem může představovat terapeutickou strategii k oslabení neuronální smrti proti neurodegeneraci vyvolané hliníkem.“

Kvercetin zlepšuje vlastnosti metabolického syndromu

Mezi nejnovější práce o tomto silném antioxidantu patří přehledová studie (19) publikovaná v březnovém čísle roku 2019 časopisu PhytotherapyResearch, která se zabývala devíti randomizovanými kontrolovanými studiemi zkoumajícími vliv kvercetinu na metabolický syndrom.

Metabolickým syndromem se označuje soubor stavů (včetně vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cukru v krvi, vysoké hladiny triglyceridů a hromadění tuku kolem pasu), které zvyšují riziko cukrovky 2. typu, srdečních onemocnění a mrtvice.

Zatímco souhrnné výsledky nezjistily žádný vliv na hladinu glukózy v plazmě žilní krve nalačno, inzulinovou rezistenci nebo hladinu hemoglobinu A1c, další analýzy podskupin odhalily, že suplementace kvercetinem „významně snížila“ hladinu glukózy v plazmě žilní krve nalačno (FPG) ve studiích trvajících alespoň 8 týdnů, ve kterých byly použity dávky alespoň 500 miligramů (mg) denně.

Ve studiích, které zahrnovaly osoby starší 45 let, bylo rovněž zjištěno „významné“ snížení inzulinu při použití dávky 500 mg denně nebo vyšší. Dřívější studie (20) , publikovaná v roce 2011, se zabývala účinky kvercetinu na některé znaky metabolického syndromu.

Tato studie se zaměřila konkrétně na aterosklerózu a zánět u mužů s genotypem APOE 3/3, 3/4 a 4/4 a zjistila, že kvercetin ve srovnání s placebem významně snižuje obvod pasu, postprandiální systolický krevní tlak, postprandiální triacylglycerol a zvyšuje HDL-cholesterol. Zde bylo účastníkům podáváno 150 mg kvercetinu denně po dobu 8 týdnů.

Výzkum na obézních potkanech (21) publikovaný v roce 2008 rovněž zjistil, že suplementace kvercetinem v dávkách 2 mg na kilogram nebo 10 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 10 týdnů zlepšila systolický krevní tlak, hladiny triglyceridů, celkového cholesterolu a volných mastných kyselin.

Jedna z prvních studií (22), která prokázala příznivé účinky kvercetinu na krevní tlak, byla publikována v roce 2007. Autoři v ní uvádějí:

Muži a ženy s prehypertenzí a hypertenzí 1. stupně byli zařazeni do randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, křížové studie s cílem ověřit účinnost 730 mg kvercetinu/d po dobu 28 d[ní] oproti placebu.

Krevní tlak při zařazení do studie byl … 148 +/- 2/96 +/- 1 u osob s hypertenzí ve stadiu 1 … U pacientů s hypertenzí ve stadiu 1 bylo po léčbě kvercetinem pozorováno snížení systolického (-7 +/- 2 mm Hg), diastolického (-5 +/- 2 mm Hg) a středního arteriálního tlaku (-5 +/- 2 mm Hg) … Tyto údaje jsou podle našich znalostí první, které ukazují, že suplementace kvercetinem snižuje krevní tlak u osob s hypertenzí.

Podobně systematický přehled (23) 17 studií z ledna 2020 dospěl k závěru, že kvercetin „významně snižuje“ krevní tlak u lidí. U těch, kteří jej užívali osm týdnů nebo déle, se také „výrazně“ zlepšil cholesterol v lipoproteinech o vysoké hustotě a triglyceridy.

Kvercetin zlepšuje NAFLD vyvolané cukrovkou

Další nedávný výzkum (24) publikovaný v srpnovém čísle časopisu PhytotherapyResearch z roku 2019 dospěl k závěru, že kvercetin má příznivý vliv na nealkoholové ztučnění jater (NAFLD) „tím, že zlepšuje zánět, oxidační stres a metabolismus lipidů“.

Jak je vysvětleno v abstraktu: „Do nealkoholového ztukovatění jater (NAFLD) vyvolaného diabetem 2. typu (T2DM) se zapojují vícefázové patologické procesy…Výsledky ukázaly, že kvercetin zmírnil hladiny sérových transamináz a výrazně snížil histologické změny jater vyvolané T2DM. Kromě toho kvercetin obnovil obsah superoxiddismutázy, katalázy a glutathionu v játrech.

Nejen to, kvercetin výrazně zmírnil produkci interleukinu 1 beta, interleukinu 6 a TNF-α vyvolanou cukrovkou. Spolu s obnovením zvýšeného celkového obsahu žlučových kyselin v séru a sníženého celkového obsahu žlučových kyselin v játrech mohl kvercetin snížit akumulaci lipidů v játrech … Tato zjištění naznačují, že kvercetin by mohl být potenciálně účinným léčivem pro léčbu NAFLD vyvolaného T2DM.“

Kvercetin pomáhá modulovat expresi genů

Podle výzkumu (25) publikovaného v roce 2016 má kvercetin dokonce schopnost vyvolat regresi nádorů tím, že interaguje s DNA a aktivuje mitochondriální dráhu apoptózy (programovaná buněčná smrt poškozených buněk).

Bylo zjištěno, že kvercetin vyvolává cytotoxicitu v leukemických buňkách a tento účinek je závislý na dávce. Omezené cytotoxické účinky byly zjištěny také u buněk rakoviny prsu. Celkově kvercetin prodloužil délku života u rakovinou postižených myší pětkrát ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Autoři tyto účinky přisuzují přímé interakci kvercetinu s DNA a aktivaci mitochondriální cesty apoptózy a naznačují, že potenciální využití kvercetinu jako doplňku léčby rakoviny si zaslouží další zkoumání.

Novější výzkum (26) v časopise Molecules rovněž zdůrazňuje epigenetický vliv kvercetinu a jeho schopnost:

 • interagovat s buněčnými signálními drahami
 • modulovat genovou expresi
 • ovlivňovat aktivitu transkripčních faktorů
 • modulovat mikroRNA

MikroRNA byly dříve považovány za „nevyžádanou“ DNA. Výzkum nyní odhalil, že „nevyžádaná“ DNA je ve skutečnosti mikroRNA a hraje klíčovou roli v regulaci genů, které vytvářejí bílkoviny tvořící vaše tělo.

MikroRNA fungují jako „vypínače“ pro geny. V závislosti na vstupu mikroRNA může jeden gen kódovat některý z více než 200 proteinových produktů. Schopnost kvercetinu modulovat mikroRNA může také pomoci vysvětlit jeho cytotoxické účinky, a proč se zdá, že zlepšuje schopnost přežití rakoviny (alespoň u myší).

Kvercetin je silný antivirový prostředek

Jak již bylo zmíněno, jednou z nejlépe prozkoumaných vlastností kvercetinu je jeho antivirová schopnost, která je připisována třem hlavním mechanismům účinku:

1) zpomaluje schopnost viru infikovat buňky

2) zpomaluje replikace již infikovaných buněk

3) snižuje odolnost infikovaných buněk vůči léčbě antivirovými léky

Například výzkum zveřejněný v roce 2007 (27) zjistil, že snižuje riziko infekcí horních cest dýchacích u cyklistů po intenzivním cvičení.

Cyklisté, kteří po dobu pěti týdnů dostávali denní dávku 1 000 mg kvercetinu v kombinaci s vitaminem C (který zvyšuje hladinu kvercetinu v plazmě (28,29)) a niacinem (zlepšuje vstřebávání), měli ve srovnání s neléčenými kontrolními subjekty po tři po sobě jdoucí dny výrazně nižší pravděpodobnost, že onemocní virovým onemocněním po třech hodinách jízdy na kole. Zatímco 45 % placebové skupiny onemocnělo, u léčené skupiny to bylo pouze 5 %.

V jiné studii (30) financované americkou Agenturou pro pokročilé obranné výzkumné projekty (DARPA), publikované v roce 2008, byla zvířata léčená kvercetinem vystavena vysoce patogennímu viru chřipky H1N1. I v tomto případě měla léčená skupina výrazně nižší nemocnost a úmrtnost než skupina s placebem. Účinnost kvercetinu proti různým virům potvrdila i řada dalších studií, mj:

 • Studie z roku 1985 zjistila, že kvercetin inhibuje (zpomaluje) infekčnost a replikaci viru herpes simplex typu 1, viru dětské obrny typu 1, viru parainfluenzy typu 3 a respiračního syncytiálního viru. (31)
 • Studie na zvířatech z roku 2010 zjistila, že kvercetin inhibuje viry chřipky A i B. Byly učiněny dva další důležité objevy. Zaprvé si viry nedokázaly vyvinout rezistenci vůči kvercetinu a zadruhé při současném použití s antivirotiky (amantadinem nebo oseltamivirem) se účinek výrazně zesílil – a zabránil vzniku rezistence vůči lékům. (32)
 • Ve studii na zvířatech z roku 2004, která zkoumala účinek kvercetinu na chřipku, byl použit kmen viru H3N2. Podle autorů (33):

Během infekce virem chřipky dochází k ,oxidačnímu stresu‘. Protože kvercetin obnovil koncentraci mnoha antioxidantů, nazdává se, že by mohl být užitečný jako lék při ochraně plic před škodlivými účinky volných radikálů odvozených od kyslíku, které se uvolňují během infekce virem chřipky.

 • Jiná studie z roku 2016 zjistila, že kvercetin poskytuje ochranu proti viru chřipky A H1N1 prostřednictvím modulace exprese proteinů. Konkrétně se na snížení virové replikace podílela regulace proteinů tepelného šoku, fibronektinu 1 a prohibitinu. (34)
 • Třetí studie publikovaná v roce 2016 zjistila, že kvercetin zpomaluje široké spektrum chřipkových kmenů, včetně H1N1, H3N2 a H5N1. Podle autorů „tato studie naznačuje, že kvercetin vykazující inhibiční aktivitu v rané fázi chřipkové infekce poskytuje budoucí terapeutickou možnost pro vývoj účinných, bezpečných a cenově dostupných přírodních produktů pro léčbu a profylaxi infekcí [viry chřipky A].“ (35)
 • V roce 2014 vědci uvedli, že kvercetin se jeví jako „slibná léčba běžného nachlazení“ způsobeného rhinovirem, a dodali, že „bylo prokázáno, že kvercetin snižuje internalizaci a replikaci viru in vitro a virovou zátěž, zánět plic a hyperreaktivitu dýchacích cest in vivo.“ (36)

Tím, že tlumí oxidační poškození, snižuje také riziko sekundárních bakteriálních infekcí, které jsou ve skutečnosti hlavní příčinou úmrtí souvisejících s chřipkou. Důležité je, že kvercetin zvyšuje mitochondriální biogenezi v kosterním svalstvu, což naznačuje, že část jeho protivirových účinků je způsobena zvýšenou mitochondriální protivirovou signalizací.

 • Studie na zvířatech z roce 2016 (37) zjistila, že kvercetin tlumí virus dengue a virus hepatitidy myší. Další studie potvrdily schopnost kvercetinu tlumit infekci hepatitidou B (38) i C (39).
 • Nejnověji studie (40) z března 2020 v časopise MicrobialPathogenesis zjistila, že kvercetin „poskytuje komplexní ochranu proti infekci streptococcuspneumoniae“, a to jak in vitro, tak in vivo, především neutralizací pneumolysinu (41), jednoho z toxinů uvolňovaných z pneumokoků, který v první řadě podporuje bujení infekce streptococcuspneumoniae. Jak uvádějí autoři v časopise MicrobialPathogenesis:

Výsledky ukázaly, že kvercetin významně snižuje hemolytickou aktivitu a cytotoxicitu vyvolanou pneumolysinem prostřednictvím potlačení tvorby oligomerů.

Kromě toho může léčba kvercetinem snížit poškození buněk vyvolané pneumolysinem, zlepšit míru přežití myší infikovaných smrtelnou dávkou streptococcapneumoniae, zmírnit patologické poškození plicní tkáně a zpomalit uvolňování cytokinů (IL-1β a TNF-α) v bronchoalveolární lavážní tekutině.

Naše výsledky naznačily, že kvercetin může být novým potenciálním kandidátem na léčivo pro léčbu klinických pneumokokových infekcí.“

Kvercetin bojuje proti zánětu a posiluje imunitu

Kromě protivirové aktivity je kvercetin známý také tím, že posiluje imunitu a bojuje proti zánětu. Jak uvádí studie z roku 2016 v časopise Nutrients(42), mechanismy účinku zahrnují (mimo jiné) tlumení (43):

 • produkce tumoru nekrotizujícího faktoru α (TNF-α) v makrofázích vyvolaných lipopolysacharidem (LPS). TNF-α je cytokin, který se podílí na systémovém zánětu a je vylučován aktivovanými makrofágy, typem imunitních buněk, které tráví cizorodé látky, mikroby a další škodlivé nebo poškozené složky.
 • tvorby enzymů produkujících zánět
 • přílivu vápníku do buňky, který následně zpomaluje:

– uvolňování prozánětlivých cytokinů

– uvolňování histaminu a serotoninu ze žírných buněk (mastocytů) ve střevech (44)

Podle této práce kvercetin také stabilizuje žírné buňky, má cytoprotektivní aktivitu v gastrointestinálním traktu a „přímý regulační účinek na základní funkční vlastnosti imunitních buněk“, což mu umožňuje tlumit „obrovské panoptikum molekulárních cílů v mikromolárním koncentračním rozmezí, a to buď snížením regulace, nebo potlačením mnoha zánětlivých drah a funkcí“ (45)

Kvercetin jako užitečný doplněk stravy

Vzhledem ke svým rozsáhlým přínosům může být kvercetin pro mnohé užitečným doplňkem stravy, ať už akutně, nebo při dlouhodobém užívání. Je to jeden z doplňků stravy, který doporučuji mít v lékárničce pro chvíle, kdy máte pocit, že na vás něco „leze“, ať už je to nachlazení nebo chřipka.

Pokud jste náchylní k nachlazení a chřipce, můžete zvážit jeho užívání po dobu několika měsíců předtím, než nastane sezóna nachlazení a chřipky, abyste posílili svůj imunitní systém. Z dlouhodobějšího hlediska se zdá být užitečný pro osoby s metabolickým syndromem, ačkoli by bylo bláhové spoléhat se na jakýkoli doplněk, aniž by se zároveň řešily zásadnější strategie, jako je strava a cvičení.

Jak jsem vysvětlil v rozhovoru s doktorem Robertem Lustigem v roce 2015, cukr se ukázal být příčinným faktorem inzulínové rezistence, která je charakteristickým znakem metabolického syndromu a rizikovým faktorem prakticky všech chronických onemocnění.

Pokud trpíte jedním nebo více stavy, které tvoří metabolický syndrom, bylo by moudré omezit celkovou spotřebu cukru na 15 gramů denně. Pokud jste zdraví a chcete takoví i zůstat, měl by se váš denní limit cukru pohybovat kolem 25 gramů.

Původně zveřejněno 09. listopadu 2022 na Mercola.com

Zdroje:

anglického originálu publikovaného na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.

Související témata

Související články