Maurice Forgeng

Německý stát počítá s vyšší energetickou účinností rodinných domů a dvojdomů, aby dosáhl svých vytyčených „klimatických cílů“. Kvůli novému zákonu o energetické náročnosti budov musí nyní majitelé domů splňovat řadu předpisů – a mnozí z nich musí renovovat své topné systémy. Nesplnění požadavků může vést k vysokým pokutám.

Do konce letošního roku bude muset mnoho majitelů nemovitostí vyměnit své topné systémy. Důvodem je zákon o energetické náročnosti budov, který v Německu platí od listopadu 2020. Ti, kteří neprovedou potřebnou „modernizaci“, mohou očekávat pokuty až do výše 50 000 eur.

Stavební energetický zákon (GEG) také stanovuje, že majitelé domů nesmí v mnoha případech používat své topné systémy déle než 30 let, protože pak již nesplňují energetické požadavky a fungují méně efektivně, uvádí Merkur.

GEG nahrazuje předpisy zákona o úsporách energie, vyhlášky o úsporách energie a zákona o obnovitelných zdrojích tepla. Jejím cílem je šetřit energii a přispívat k využívání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a chlazení v budovách. To je spojeno s celostátní snahou o „renovaci“, která se týká mnoha lidí. Zároveň to znamená další práci pro řemeslné podniky.

Dotčené nové a stávající budovy

Zákon se týká jak nových, tak stávajících budov. Podle ministerstva životního prostředí, klimatu a energetického hospodářství Bádenska-Württemberska nesmí nové budovy překročit určitou hodnotu roční spotřeby primární energie a tepelných ztrát pláště budovy. Roční spotřeba primární energie udává, kolik energie je třeba za jeden rok na vytápění, větrání, chlazení a ohřev teplé vody.

Kromě toho se zákon zaměřuje na energeticky účinné systémové technologie pro vytápění, větrání, chlazení a ohřev teplé vody, pokud jsou v budově instalovány poprvé nebo jsou vyměněny ve stávajících budovách.

V případě stávajících budov jsou kladeny požadavky na stupeň tepelné propustnosti stavebních prvků (hodnota U) nebo na roční potřebu primární energie a tepelné ztráty pláště budovy při přestavbě.

Za určitých podmínek existují také povinnosti individuálního dovybavení. Patří mezi ně mimo jiné zateplení stropů v nejvyšším patře, vybavení topných systémů regulátory teploty v místnostech a vyřazení zastaralých kotlů z provozu.

Energetické požadavky a povinnosti pro stávající budovy byly převzaty v podstatě beze změny z vyhlášky o úsporách energie.


Přečtěte si také: Vývoj úrokových sazeb v Německu zdražuje bydlení – nájemné nadále roste (v němčině)


Implementace by mohla trvat delší dobu

Nakolik je realizace reálná, zejména s ohledem na skutečnost, že v současné době má již mnoho řemeslných podniků plné zakázkové knihy?

Deník The Epoch Times se na to zeptal Spolkového svazu německého teplárenského průmyslu. Tiskový mluvčí Frederic Leers potvrdil vysokou objednávkovou situaci v oboru: „Ústřední svaz pro sanitární techniku, vytápění a klimatizaci hovoří v průměru o 18 týdnech – tedy o dobrých čtyřech měsících – předstihu v objednávkách.“

Díky novému zákonu mohou řemeslníci očekávat velké množství dalších zakázek. Leers však nedokázal uvést řádovou hodnotu, kolik zakázek je možné očekávat, protože „nejsou k dispozici žádné spolehlivé údaje“. Odůvodňuje to také mnoha již existujícími výjimkami z povinnosti výměny topných zařízení, které jsou uvedeny v zákoně o hospodaření s energií ve stavebnictví.

Kterých topných systémů se to týká?

Podle Leerse se povinnost náhrady vztahuje na všechny vlastníky starších jednopodlažních a dvoupodlažních domů, kteří převzali své vlastnické domy po 1. únoru 2002. To platí i pro dědice, kteří v domě žili dlouhou dobu, ale zdědili jej až po uplynutí lhůty.

Naopak to znamená, že každý, kdo koupil nemovitost před konečným datem, může topný systém v domě ponechat. Povinnost výměny se také netýká nízkoteplotních a kondenzačních kotlů.

Obecně platí, že všechny plynové a olejové topné systémy starší než 30 let musí být vyměněny. Je také stanoven limit topného výkonu kotle na 400 kW.

Tiskový mluvčí Spolkového svazu německého topenářského průmyslu doporučuje, aby si dotčené strany zjistily z faktury, kdy byl kotel připojen a uveden do provozu. Případně může pomoci typový štítek na kotli. Obvykle se nachází přímo na vnitřní straně hlavního krytu. Na typovém štítku je v závislosti na modelu uvedeno výrobní číslo, výrobce, typ modelu a rok výroby.

V mnoha případech budou muset majitelé domů instalovat nový topný systém. Který z nich je však vhodný? „Na tuto otázku nelze v kontextu velmi různorodého stavebního fondu odpovědět paušálně,“ vysvětluje Leers. „V každém případě je třeba se poradit s odborníky, jako je SHK trade nebo energetický poradce.“


Přečtěte si také: Bytová výstavba: stavebnictví požaduje od německého státu více peněz (v němčině)


Vysoké pokuty za nedodržení předpisů

O tom, že odpovědní činitelé přikládají provádění energetického zákona o budovách velký význam, svědčí vysoké pokuty, které stanovili. V závislosti na stupni provinění existují tři kategorie pokut: do 5 000 eur, do 10 000 eur a do 50 000 eur.

Za nesprávné nakládání s údaji a dokumenty mohou být uloženy pokuty až do výše 5 000 eur. To se týká například případů, kdy majitel domu nepředloží prohlášení zhotovitele vůbec nebo ho nepředloží správně poté, co provedl práce podobné podnikatelské činnosti na stávající budově nebo v budově, která je uvedena v zákoně. Těm, kteří na žádost úřadů nezasílají údaje a dokumenty, mohou úřady rovněž uložit pokutu.

Za chybnou kontrolu klimatizačních systémů může být účtováno až 10 000 eur. Stejná cenová kategorie se vztahuje i na veškeré nesprávné nakládání s energetickým certifikátem. Ten je od roku 2002 povinný pro prodej, pronájem a rekonstrukci všech obytných, obchodních a kancelářských budov. Energetický certifikát má zviditelnit průměrnou spotřebu energie v budově.

Opravdu drahé to začíná být v případě správních deliktů v souvislosti s chybnými nebo chybějícími stavebními opatřeními – zde hrozí pokuta až 50 000 eur. Jedná se například o chybějící izolaci topných a vodovodních rozvodů, chybějící regulaci topného systému nebo změny stávající budovy bez splnění zákonných norem.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.