Přízrak komunismu nezmizel s rozpadem komunistické strany ve východní Evropě

Epoch Times nyní postupně uveřejňuje překlad knihy Jak přízrak komunismu vládne našemu světu od redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině. 

Plán přízraku na zničení lidstva je v chodu již po staletí. Jeho intriky se projevují v labyrintu společenských událostí, od masových hnutí až po vládnoucí elity, po celém světě a v průběhu historie, zatímco neustále pracuje na tom, aby člověka vlákal do pasti a odstranil ho.

Obsah

1. Poškozování lidské mysli

a) Podvod ateismu
b) Klam materialismu
c) Teorie evoluce znevažující Boha
d) Kult vědy
e) Filozofie boje
f) Intelektuální nadbytečnost
g) Zmatený jazyk

2. Rozvracení tradiční kultury

a) Degradace vzdělání
b) Degenerace umění
c) Ovládnutí médií
d) Propagace pornografie, hazardních her a drog
e) Poškozování všech profesí

3. Rozbíjení společnosti

a) Oslabování církví
b) Rozvracení rodiny
c) Totalitarismus na Východě
d) Infiltrování Západu
e) Překroucení práva
f) Finanční manipulace
g) Nadnárodní vláda

4. Osnování společenských převratů a vyvolávání nepokojů

a) Válčení
b) Revoluce
c) Ekonomická krize
d) Odcizení člověka od jeho půdy a kořenů
e) Zneužívání sociálních hnutí
f) Terorismus

5. Rozdělování a panování

a) Vyhlazení disentu
b) Provázání s elitami
c) Umlčování mas
d) Inscenování rozvášněných davů
e) Urychlování generační výměny
f) Tříštění společnosti

Vážení čtenáři, nenechte si ujít to nejlepší z Epoch Times! Přihlašte se k odběru Newsletteru. Jednou týdně vám tak budeme moci zasílat výběr těch NEJ zpráv.

6. Klam a obrana

a) Otevřené spiknutí
b) Maskované jednání
c) Démonizování opozice
d) Odvádění pozornosti
e) Ovládnutí většiny

1. Poškozování lidské mysli

Kritéria pro rozlišování dobra a zla byly v současném světě převráceny. Spravedlnost se prohlásila za špatnou a zlo za soucitné. Zlověstné koncepty jsou kryty pod roušku „vědy“ a zločinná logika je maskována pod heslem „sociální spravedlnost“. „Politická korektnost“ se používá k zavedení kontroly nad myšlením lidí a „hodnotová neutralita“ je šířená, aby způsobila, že se lidé stanou necitlivými vůči brutálním zvěrstvům.

a) Podvod ateismu

Člověk byl stvořen Bohem a věřící lidé jsou pod boží ochranou. Zlý přízrak vyslal do lidského světa své prostředníky, aby zde šířili ateismus a nepřetržitě deformovali lidské myšlení.

V roce 1850 německý materialistický filozof Ludwig Feuerbach prohlásil, že Bůh je jen projekcí vnitřní podstaty člověka. Socialistická hymna, Internacionála, prohlašuje, že žádný Stvořitel nikdy nebyl. Ve skutečnosti morální standardy, kultura, sociální struktura a racionální uvažování všechny pocházejí od Boha. V bouřlivém proudu historie představovala víra v bohy silné kotvící lano, které zabraňovalo tomu, aby se lidstvo ztratilo v jejích vlnách.

Když se zamýšlel nad krveprolitím francouzské revoluce, která svrhla monarchii a církev, britský filozof Edmund Burke prohlásil: „Když si lidé hrají na Boha, právě tehdy se chovají jako démoni.“ Ateismus navnadil arogantní lidi, aby si hráli na Bohy a pokusili se ovládat osudy jiných lidí a celé společnosti. Nejfanatičtější komunisté si zvykli zbožšťovat sami sebe. Šíření ateismu je tedy prvním krokem ke zničení lidstva.

b) Klam materialismu

Mysl a hmota existují současně. Ústředním principem marxismu je dialektický materialismus, který popírá existenci duše. Materialismus zapustil kořeny během průmyslové revoluce, kdy rapidně se rozvíjející věda, technologie a produkce daly vzniknout empirismu a ateismu. Lidé ztratili víru v božské zázraky a zavrhli Boží přikázání. 

Materialismus není filozofickým konceptem, ale démonickou zbraní ke svržení duchovní víry člověka. Materialismus, produkt ateismu, položil základy pro veškeré intelektuální předsudky.

c) Teorie evoluce znevažující Boha

Darwinova teorie evoluce je sama o sobě chybnou hypotézou, která byla již dávno zdiskreditována mnoha vědci. Ale její hrubé a přibližné argumenty se používají jako nástroj na přerušení spojení mezi bohy a lidmi. Rouhavě prohlašuje, že lidé jsou rovni zvířatům, čímž podkopává sebeúctu lidstva a jeho úctu vůči Božímu stvoření. 20. století bylo svědkem toho, jak teorie evoluce postupně ovládla oblasti výzkumu a vzdělávání, přičemž nauka o stvoření byla ze školních tříd vykázána.

Z původní Darwinovy teorie pochází zhoubný koncept sociálního darwinismu. „Přírodní výběr“ a „přežití těch nejsilnějších“ omezují mezinárodní společenství na džungli plnou barbarského boje mezi národy.

d) Kult vědy

Vyzbrojen empirismem a scientismem se přízrak vydal propagovat kult vědy, aby nahradil lidský rozum „vědeckou racionalitou“. Lidé jsou vedeni pouze k víře v to, co mohou vidět a hmatatelně cítit, což posiluje jejich ateistický světonázor.

Současná vědecká komunita odmítá všechny jevy, které nedokáže vysvětlit nebo ověřit svými metodami, jako pověry a pseudovědy, pokud je zcela neignoruje. Věda se stala typem světského náboženství, které je používáno k potlačování víry a morálky pomocí ovládnutí vzdělávání a akademického myšlení.

e) Filozofie boje

Dialektická teorie vyjádřená německým filozofem Georgem Hegelem je obecným souborem zásad pro logické myšlení. Myslitelé ve staré Číně tyto principy vypracovali během období před dynastií Čchin (221–206 př. Kr.).

Marxismus absorboval vybrané aspekty Hegelova díla, přičemž zveličil povahu dialektického konfliktu. Podle slov čínského republikánského vůdce Čankajška není cílem komunismu problémy řešit, ale „co nejvíce rozšiřovat globální rozpory a způsobit, že mezilidské boje budou pokračovat navždy“.

Jak je vidět na bezpočtu příkladů z praxe, zlý přízrak komunismu podněcuje nenávist mezi lidmi, vytváří a eskaluje konflikty a nakonec se chopí moci prostřednictvím násilné revoluce nebo úskoků.

f) Intelektuální nadbytečnost

Intelektuální společenská třída kdysi zahrnovala nejmoudřejší a nejuznávanější elity společnosti, avšak v minulém století se intelektuálové stali nástrojem zlého přízraku, aby pomohli prosadit jeho ideologii a interpretovali svět jeho pokřiveným viděním.

Ateismus a materialismus přinesly mnoho filozofických a ideologických trendů, jako je marxismus, machiavellismus, socialismus, nihilismus, anarchismus, estetismus, freudismus, modernismus, existencialismus, postmodernismus a dekonstruktivismus. Jejich zastánci a následovníci v bezvýznamných a rozvláčných diskusích rozmělňovali záležitosti skutečného smyslu. 

g) Zmatený jazyk

Stejně jako jazyk „newspeak“, který si vytvořil superstát Oceánie v románu George Orwella 1984, vykonavatelé přízraku přetvořili jazyk tak, aby vyhovoval jeho zájmům. „Svoboda“ tak dostala význam extrémního stavu neohraničeného morálkou, zákonem nebo tradicí. Fráze jako „všichni lidé jsou děti Boží“, „všichni lidé jsou si před zákonem rovni“ a „rovnost příležitostí“ jsou zkreslovány do absolutního rovnostářství. Tolerance byla překroucena na toleranci ke všem způsobům pokřiveného myšlení a chování. Racionální myšlení se stalo nástrojem úzkoprsé empirické vědy. V úsilí o dosažení rovnosti výsledku byla spravedlnost přetvořena na „sociální spravedlnost“.

Jazyk je nástrojem myšlení. Skrze omezení myšlení člověka tím, že se uchopí kontrola nad definicemi a jemnými detaily jazyka, je myšlení člověka odchýleno na démonickou cestu.

2. Rozvracení tradiční kultury

Pravověrná lidská kultura byla lidem svěřena bohy. Spolu se zachováním normálního fungování lidské společnosti je nejdůležitější úlohou kultury, která má božský původ, poskytnout člověku prostředek k pochopení božského Zákona, který bude vyučován v závěrečné epoše, a být tak zachráněn před zničením.

Kultura inspirovaná bohy varuje lidi, aby se chránili před ďáblovými spiknutími, a tak přízrak používá skryté prostředky, aby lidi odvedl pryč od jejich tradic a zničil jejich kulturu. Aby změnil tradiční pohled na život a morální hodnoty, vymyslel přízrak mnoho vznešených cílů, které vedou lidi k tomu, aby strávili svůj život v boji a obětovali se pro tyto pokřivené nové ideály.

a) Degradace vzdělání

Po tisíce let lidstvo zachovávalo tradiční vzdělávání a předávalo si jím svou nádhernou kulturu. Vzdělávání hraje hlavní roli v učení lidí, jak být soucitní, jak si udržovat morální ctnosti, zvládat profesní dovednosti a být dobrými lidmi a občany. Počínaje 19. stoletím vytvořily státy Evropy a Ameriky systémy bezplatného veřejného vzdělávání.

Začátkem 20. století však veřejné školy začaly obracet studenty proti tradicím a morálce. Teorie evoluce se stala povinnou součástí výuky. Učebnice byly pomalu naplněny ateismem, materialismem a třídním bojem. Tradiční kultura byla v rozporu s démonickým ideologickým proudem, a proto byl význam velkých literárních děl zachycujících tradiční kulturu postupně umenšován.

Inteligentní a přemýšliví studenti byli zlákáni levicovou ideologií, která jejich vynikající schopnosti nasměrovala do studia bezvýznamných témat, a přitom jim odepřela znalost hlavních zásad života a společnosti. Dlouhá výuka ve třídě oddělila děti od péče rodičů a rodinného prostředí, aby jim mohla být násilně vštěpována ďáblova ideologie již od raného dětství.

Pod heslem „nezávislého myšlení“ byli studenti povzbuzováni k tomu, aby opustili tradice, pohrdali svými rodiči a učiteli, a byli vychováváni k tomu, aby se stavěli proti tradicím a proti autoritám. Akademické standardy byly postupně snižovány, což ovlivnilo matematické a literární schopnosti studentů. Jejich mysli byly naplněny „politicky korektními“ příběhy o dějinách a společnosti a zahlceny vulgární zábavou.

V komunistických zemích jsou studentům od mateřské školy až po vyšší vzdělání „vymývány mozky“ démonickou ideologií v prakticky uzavřeném prostředí. Jakmile dostudují a vstoupí do společnosti, jejich mysl je plná pokroucené logiky.

b) Degenerace umění

Poctivá tradiční umění pocházejí od bohů a nejprve se objevují v chrámech, kostelích a dalších místech bohoslužeb. Pravé umění představuje pravdivost, laskavost, krásu a čestnost, čímž pomáhá udržovat pravověrnou morální kulturu.

Zvrhlá forma umění ničí tradiční kulturu. S výmluvou „vyobrazení skutečnosti“ byl do vizuálního umění zaveden impresionismus a do literatury realismus a naturalismus. Pod rouškou „inovace“ a „kritizování skutečnosti“ vznikl expresionismus, abstraktní umění, modernismus, postmodernismus a tak dále. Vznešené, ušlechtilé a čisté je zesměšňováno, zatímco vulgární a nestydaté je chváleno.

Sály s uměním zaplnila kupa odpadků. Kakofonické rytmy a oplzlý hluk se staly hudbou. Temné, zlověstné malby zachycují scény z podsvětí. Morální hranice jsou prolamovány pod pláštíkem performativního umění. Mnozí mladí lidé jsou zarytými fanoušky morálně zdegenerovaných celebrit.

c) Ovládnutí médií

Lidi lze podvést prostřednictvím ovládnutí všech zdrojů informací, a především masmédií. V zemích, kde drží v rukou politickou moc, jsou média propagandistickými stroji pod kontrolou komunistické strany. Jinde zase využívá svobodu projevu, aby v lavinách falešných zpráv, vulgárního obsahu a triviálních senzací pohřbil seriózní zpravodajství a diskuse.

Skrze nalákání na finanční pobídky a politické motivy se média staly nástrojem pro získávání kontroly nad veřejným míněním. Většinu lidí zaměstnávají osobní záležitosti a zájmy, a tak nejsou schopni v záplavě informací rozpoznat důležité problémy a fakta. Hlasy té hrstky moudrých lidí, kteří mají odvahu odhalit ďáblovo spiknutí, jsou přehlušovány a vytlačovány na okraj, a tak nemají vliv na celkovou situaci.

d) Propagace pornografie, hazardních her a drog

Pokleslý životní styl, sexuální svoboda a homosexualita jsou všudypřítomné. Hazardní hry a drogy vytvářejí populaci závislých lidí. Mládež je přikována k elektronickým zařízením a videohrám, které jsou plné násilí, pornografie a dalších ohavností.

e) Poškozování všech profesí

Bohové uspořádali tradiční profese v lidské společnosti, aby lidem umožnili zachovávat si bohy v mysli a udržovat si spojení s božským skrze svoji práci. Démonické vlivy se dnes nacházejí všude v profesním světě. Nové a moderní inovace podkopávají tradiční standardy zpracování a obchodní etiky. Mnoho tradičních podniků bylo přinuceno ke krachu. Ve jménu inovace vymysleli lidé, kteří vyhledávají slávu a zisk, všechny možné druhy pokroucené „tvorby“ a naplnili svět excentrickými a degenerovanými trendy. Odcizeni od svých tradičních způsobů života se lidé oddalují od uspořádání nebes.

3. Rozbíjení společnosti

Komunismus odvozuje svoji organizaci a ideologii od gangů a kultů. Na Východě je komunismus zastoupen stranickými vůdci, jako jsou Lenin, Stalin, Mao Ce-tung, Ťiang Ce-min, a jejich následovníky. Situace na Západě je složitější, jelikož své plány na oslabení společnosti realizují silné elity ve vládě, podnikání, akademických kruzích, náboženství a v jiných oblastech.

a) Oslabování církví

Do kdysi pravověrných náboženství bylo vneseno světské náboženství socialismu. Tradiční učení a dokonce svatá písma byla pozměněna. Vznikla „osvobozenecká teologie“, aby se vnesla marxistická ideologie a třídní boj do spravedlivé víry a šířila se tak mravní zvrácenost mezi duchovenstvem. Z tohoto důvodu mnoho věřících ztratilo naději v církev a vzdali se víry v Boží spásu.

b) Rozvracení rodiny

Bohové vytvořili rodinu, stát a církev, aby se staly základním kamenem lidské civilizace. Rodina je důležitou baštou morálky a tradice a slouží jako médium, přes které se kultura předává z jedné generace na další. Zničení rodiny je klíčovou součástí ďáblova plánu ke zničení lidstva.

Tradiční rodina a role pohlaví jsou znehodnoceny skrze feminismus, hnutí proti patriarchátu, sexuální svobodu a legalizaci homosexuality, povzbuzování k soužití bez sňatku, k cizoložství, rozvodům a potratům.

c) Totalitarismus na Východě

V oslabeném Rusku po první světové válce byl car přinucen k abdikaci. Komunističtí revolucionáři rozdmýchali v roce 1917 říjnovou revoluci, aby se chopili moci. Následně vznikl Sovětský svaz, první socialistický režim na světě. Byla také vytvořena Komunistická internacionála, aby vyvážela revoluci do celého světa. 

V letech 1919 a 1921 byly založeny komunistické strany v USA a Číně. Obě dostávaly příkazy od sovětského Ruska. S podporou Sovětského svazu a využitím hrůz, které způsobila druhá světová válka, čínská komunistická strana ovládla pomoci násilí a zrady Čínu.

Poté, co se chopily moci, začaly komunistické strany Sovětského svazu i Číny v dobách míru brutálně vraždit desítky milionů vlastních obyvatel. Komunistická strana Číny pokračovala v duchu revoluce a pod „diktátem pracujícího lidu“ odstartovala do té doby bezprecedentní kulturní revoluci. Vyhlásila válku výdobytkům lidské civilizace a započala divoký útok na 5 000 let čínské civilizace.

V 80. letech minulého století zavedla strana ekonomickou reformu, aby se zachránila před zhroucením, ale politická sféra zůstala i nadále pod přísnou totalitní kontrolou. Do dnešního dne si strana pevně udržuje moc prostřednictvím represivních kampaní, jako jsou zásah proti demokratickému hnutí a pronásledování Falun Gongu.

d) Infiltrování Západu

Čínský císařský dvůr, západní božské právo králů a americký systém kontroly a rovnováhy jsou formy vlády, které bohové ustavili pro lidstvo podle jeho unikátních kultur a prostředí. Ačkoliv převzetí moci na Západě prostřednictvím revoluce neuspělo, levicová ideologie úspěšně ustanovila svou kontrolu skrze taktiku ideologického podvracení a přinesla tak přízrak komunismu do západního světa. Západní země sice odmítly násilnou revoluci, ale široce přijaly rozličné charakteristiky komunistického systému, jako vysoké zdanění, přebujelý sociální stát, rozšířenou vládní kontrolu a „politickou korektnost“.

e) Překroucení práva

Právo je odvozeno od božích přikázání a je založeno na morálce. Předefinováním konceptů morálky a svobody se však mění i formulace a interpretace zákonů. V komunistických zemích na Východě se zákony interpretují podle stranické linie.

Na Západě jsou zákony interpretovány skrze levicovou ideologii a upravovány tak, aby nově definovaly lidské činy a vyvrátily morální pojmy dobra a zla. To má za následek ochranu zločinů, jako jsou vražda, cizoložství a homosexualita, a zároveň trestání bezúhonných občanů.

f) Finanční manipulace

Zrušení zlatého standardu a přijetí kolísavé měny s nuceným oběhem způsobilo trvalé hospodářské krize. Tradiční moudrost, která řídí udržitelné financování, ztratila důležitost, zatímco vlády i jednotlivci byli lapeni do kultury nadměrné spotřeby a nadměrných výdajů. Národní suverenita byla oslabena vládními dluhy a lidé jsou povzbuzováni, aby si půjčovali nekonečné množství peněz od bank a státu.

g) Nadnárodní vláda

Přízrak komunismu manipuloval globalizací tak, aby mu pomohla vytvořit světovou vládu, která porušuje svrchovaná práva jednotlivých zemí. Na jedné straně prosazuje utopické vyhlídky organizací a frází, jako jsou Liga národů, Organizace spojených národů, „integrace regionů“ nebo „světová vláda“.

Na druhé straně přízrak zastrašuje vůdce a národy, aby následovali jeho směrnice. Zbavuje lidi míru a bezpečí tím, že vyvolává války a společenské převraty. Cílem je přivést celý svět pod jednu totalitní nadnárodní vládu a na všechno uvalit přísnou administrativní, ideologickou a populační kontrolu.

4. Osnování společenských převratů a vyvolávání nepokojů

Aby přízrak svrhl tradiční lidskou společnost, rozpoutal masivní imigraci, společenská hnutí a sociální nepokoje v obrovském rozsahu. Tento ohromující proces už probíhá přinejmenším několik století.

a) Válčení

Válka je jedním z nejefektivnějších nástrojů přízraku, protože dokáže narušit starý mezinárodní řád, zničit bašty tradice a urychlit rozvoj jeho vlastní ideologie. Mnoho válek bylo rozpoutáno pod démonickým vlivem. První světové války měla za následek potopení několika evropských říší, zejména carského Ruska, což vydláždilo cestu k bolševické revoluci.

Druhá světová válka poskytla podmínky Komunistické straně Číny k tomu, aby se chopila moci, a Sovětskému svazu, aby napadl východní Evropu a ustavil tak poválečný socialistický tábor.

Druhá světová válka také vytvořila zmatek při dekolonizaci, který pak sovětský a čínský komunistický režim využily k tomu, aby podpořily celosvětové komunistické hnutí. „Národní osvobozenecká hnutí“ vtáhla mnoho zemí po celé Asii, Africe a Latinské Americe do socialistického tábora.

b) Revoluce

Chopení se politické moci je nejrychlejší způsob, jak může komunismus zničit lidské bytosti. Karl Marx, poučen událostmi okolo Pařížské komuny, napsal, že pracující třída musí svrhnout původní vládní zřízení a nahradit ho svou vlastní vládou. Moc je vždy základním tématem marxistické politické teorie.

Podněcování k revoluci lze rozdělit do následujících kroků:

1. Zasít nenávist a nesoulad mezi lidmi.

2. Oklamat veřejnost lžemi a ustavit „revoluční spojeneckou frontu“.

3. Porazit síly odporu jednu po druhé.

4. Použít násilí k vytvoření atmosféry teroru a chaosu.

5. Uskutečnit převrat k uchopení moci.

6. Potlačit „reakcionáře“.

7. Vybudovat a udržet nový řád za použití revolučního teroru.

Komunistické země se pokusily spustit světovou revoluci prostřednictvím Komunistické internacionály a vyvážely revoluční aktivismus a vytvářely nepokoje v nekomunistických zemích tím, že podporovaly místní levičáky.

c) Ekonomická krize

Ekonomická krize může být uměle vytvořena a použita coby prostředek k podporování revoluce nebo k vylíčení socialistických hnutí jako spasitelských. Když politici v demokratických zemích beznadějně hledají řešení obtížných situací, uzavírají faustovské dohody, čímž své země postupně vedou směrem k velké vládě a socialismu s vysokými daněmi. Jak napsal Saul Alinsky ve své knize Pravidla pro radikály: „Skutečnou akcí je reakce nepřítele.“

Velký hospodářský pokles ve 30. letech byl klíčovým okamžikem, v němž se Evropa a Spojené státy vydaly směrem k velké vládě a širokému intervencionismu[v]. Finanční krize v roce 2008 pomohla dále vychýlit rameno vah směrem k rozšiřování levicové politiky.

d) Odcizení člověka od jeho kořenů

Od dávných dob se lidé stěhovali z jednoho místa na druhé. Nicméně masivní domácí a mezinárodní pohyb populací, které vidíme v současnosti, jsou výsledkem záměrné manipulace komunistického přízraku. Masová imigrace rozbíjí národní identitu, hranice, suverenitu, kulturní tradice a společenskou soudržnost.

Spolu s tím, jak jsou masy lidí zbavovány své tradiční identity, snadněji se nechají pohltit vlnami modernosti. Pro imigranty žijící v neznámém prostředí je obtížné, aby si zajistili obživu, natož aby se hlouběji zapojovali do politických procesů nebo kulturních tradic hostitelských zemí.

Nově příchozí imigranti často volí levicové strany. Mezitím imigrace vytváří vhodné podmínky pro zasévání rasové a náboženské nevraživosti.

e) Zneužívání sociálních hnutí

Komunismus využívá různé společenské trendy k tomu, aby rozdmýchával vášně lidí a eskaloval konflikty. Mobilizuje také ohromná hnutí, aby destabilizoval společnost, napadal své politické oponenty, ovládl diskusi a získal morální převahu. Příklady těchto trendů zahrnují protiválečná hnutí, environmentalismus a další hnutí v západní společnosti.

f) Terorismus

Komunistické revoluce dosahují úspěchu pomocí teroru a komunistické režimy zavádějí politiku státního terorismu. Sovětští a čínští komunisté podporovali teroristické skupiny, které brali jako komanda proti svobodnému světu. Většina teroristických hnutí si vzala inspiraci z leninského organizačního modelu. Komunismus využívá rozdělení mezi lidmi a spojuje hněv jednotlivců do kolektivní nenávisti.

Iracionalita, která pohání teroristy k tomu, aby vraždili nevinné lidi, vytváří atmosféru bezmoci. Tím, že jsou lidé vystavováni bezdůvodnému násilí, stávají se nespolečenskými, deprimovanými, paranoidními a cynickými. Toto vše narušuje veřejný pořádek a tříští společnost, což komunismu usnadňuje cestu k převzetí moci.

5. Strategie „rozděl a panuj“

Komunistický přízrak s lidmi zachází podle jejich různých povah a motivací. Může je nechat zavraždit nebo podplatit, nebo je indoktrinovat, aby mu sloužili jako pěšáci jeho revoluce a vzpoury.

a) Vyhlazení disentu

Někteří lidé jsou moudřejší a vnímavější než druzí. Někteří mají k duchovním věcem blíže,  a nenechají se snadno oklamat ďáblovými triky. Zvláště v zemích, jako je Čína, která má dlouhou a bohatou historii, je obtížné lidi přimět k tomu, aby se ztotožnili s podvody komunistického přízraku.

Čínská komunistická strana proto musela spustit několik politických kampaní. V rámci těchto kampaní zabila desítky milionů lidí. Vyvražděním společenských elit, které sloužily jako ochránci tradiční čínské kultury, rozložila kulturní řád společnosti.

Komunistický přízrak neváhá fyzicky zlikvidovat členy společnosti s vlastním názorem, kteří jsou schopni prohlédnout jeho konspiraci a jsou natolik stateční, že mu jsou schopni vzdorovat. Aby se s nimi vypořádal, zlý duch osnuje politické kampaně, náboženské perzekuce, vykonstruované soudní procesy a nájemné vraždy.

b) Provázání s elitami

Aby se elity ze všech národů a odvětví vydaly démonickou cestou, přízrak je získal na svou stranu nahráváním jejich zájmům a poskytuje jim moc podle toho, jak těsně následují jeho plány. Těm, kdo usilují o slávu a vliv, přízrak zajistí dobrou pověst a pravomoci. Chamtivým zařídí zisk. Arogantním nafukuje ego a nevědomé udržuje v blaženosti. Talentovaní jsou sváděni vědou, materialismem a nespoutanou svobodou projevu.

Jednotlivcům se vznešenými ambicemi a dobrými úmysly promění jejich ideály v sebechválu a umožní jim zažít hřejivý pocit z toho, že jsou prezidenty, premiéry, členy think-tanků, stratégy, řídicími pracovníky, důležitými bankéři, profesory, experty, laureáty Nobelovy ceny a podobně. Zajistí jim význačné společenské postavení, politický vliv a značné bohatství. Jakmile tyto osobnosti získají ve společnosti dobré jméno, přízrak je zapojí, každou na základě jejích vlastních okolností. Všichni tito lidé se pak stanou jeho nevědomými agenty a užitečnými idioty.

c) Umlčování mas

Komunistická ideologie manipuluje veřejné mínění falešnými příběhy, obelhává lidi svým pokřiveným vzdělávacím systémem a ovládá masmédia. Obratně využívá lidskou touhu po bezpečí a povrchní zábavu. Tak přiměje veřejnost k tomu, že se bude starat pouze o okamžité zájmy, vulgární zábavu, soutěživé sporty a společenské klepy a bude se oddávat erotickým a tělesným touhám. Zároveň s tím politici nahrávají všeobecnému vkusu, aby připravili lidi o jejich bdělost a úsudek a získali si voliče.

V totalitních komunistických zemích lidem nikdy není dovoleno jakkoliv zasahovat do politiky. V demokratických zemích je pozornost těch, komu leží na srdci veřejné dobro, obrácena směrem k triviálním záležitostem (jako jsou práva transsexuálů), což odráží slavnou lest z dávné čínské vojenské historie „postupovat po skryté cestě, a přitom opravovat chodníčky z prken na veřejnosti“. Virální zprávy, společenské senzace a dokonce i teroristické útoky a války jsou naplánovány tak, aby zakryly pravé záměry komunismu.

Veřejnost je zaplavena moderními trendy myšlení a mobilizována k tomu, aby pohltila malou skupinu lidí, kteří se vytrvale drží tradic. Intelektuálové silně kritizují lidovou kulturu po celém světě, čímž posilují úzkoprsé předsudky mezi svými nevzdělanými stoupenci. Koncepty kritického a tvůrčího myšlení jsou zneužívány k tomu, aby postavily mladší generace proti autoritám, a v důsledku toho pak mladí lidé nejsou schopni přijmout vědomosti a moudrost tradiční kultury.

d) Organizování rozvášněných davů

Poté, co byly v komunistických zemích zavražděni nositelé tradiční kultury, část populace byla indoktrinována k tomu, aby se zapojila do revoluce. Poté, co se komunistická strana chopila moci v Číně, zabralo pětadvacet let, než vychovala novou generaci „vlčích mláďat“, která měla nenávidět a zabíjet třídní nepřátele. Tito mladí lidé byli podporováni v tom, aby bojovali, ničili, kradli a pálili, co se jim zamane.

Během kulturní revoluce nezletilé dívky bez váhání bily své učitelky k smrti. Padesáticentová armáda internetových trollů, kteří aktivně pracují na různých sociálních médiích v Číně, dnes neustále píše o bití a zabíjení, s typickými posty jako: „Vezměme si zpátky Špičaté ostrovy, i kdyby pak měla být Čína vyprahlá“ nebo „Raději bychom, kdyby byla Čína poseta hroby, než aby přežil jediný Japonec“. Jejich vražedné naladění je aktivně pěstováno čínskou komunistickou stranou.

Na Západě komunistická strana hrdě následuje zkušenost francouzské revoluce a Pařížské komuny. Každá revoluce a povstání jsou iniciovány bandami zločinců, kteří nemají žádné zábrany, ostych ani soucit.

e) Urychlování generační výměny

Starší generace je znevažována a odstraňována ze společnosti, a to ve zrychleném tempu. Zatímco mladí lidé mají čím dál více práv, politické moci a privilegií, starší lidé ztrácejí svou pozici autority a prestiže, čímž se urychluje rozchod lidstva s tradicemi.

Současná literatura, umění a populární kultura jsou všechny uzpůsobeny vkusu a hodnotám mladých lidí, kteří jsou pod tlakem toho, aby sledovali poslední trendy v módě, jinak budou svými vrstevníky vyloučeni ze společnosti. Rychlý rozvoj vědy a technologie způsobuje, že starší lidé nejsou schopni udržet krok a přizpůsobit se masivním společenským změnám, které se v důsledku toho odehrávají.

Proměna městských a venkovských oblastí spolu s obrovskou mírou přistěhovalectví přispívají k tomu, že starší generace cítí, že současné době nerozumí. Muka a bezmoc jejich samoty jsou posilovány realitou moderního života, kdy mladí lidé neustále soutěží a nemají mnoho času věnovat se svým rodičům a prarodičům.

f) Tříštění společnosti

V tradiční lidské společnosti si lidé navzájem pomáhají. Když se dostanou do sporu, mají svoji víru, morálku, zákony a lidové tradice, které jim poskytují řešení a spolupráci.

Není možné, aby byl v takto organicky provázané společnosti přivozen kolaps během krátkého časového období. Napřed se musí přivodit rozpad společnosti do malých atomizovaných skupinek, čímž se zpřetrhá tradiční spojení mezi jednotlivci a lidé se sobě navzájem odcizí.

Přízrak použil všemožné standardy k tomu, aby se společnost rozdělila do protikladných skupin a byla mezi ně zaseta nenávist a rozpoután boj. Třída, pohlaví, rasa, etnická a náboženská příslušnost, to vše může sloužit jako důvod k rozdělení společnosti.

Komunismus společně s dalšími ideologiemi, ovlivněnými přízrakem, umocňuje nevraživost mezi buržoazií a dělnickou třídou, řídícími a podřízenými, „pokrokáři“ a „zpátečníky“, liberály a konzervativci – zatímco mezi sebou lidé bojují, vláda neustále zvětšuje svoji moc.

6. Klam a obrana

Stejně jako se zločinec snaží zničit důkazy o svém provinění, i přízrak dělá všechno, co může, aby se skrýval. Je obtížné prohlédnout rozsah jeho klamu.

a) Otevřené spiknutí

Přízrak provádí své největší intriky za denního světla, zatímco je označuje jako rozumné, opodstatněné a legální. Normální člověk nedokáže pochopit nebo si představit existenci takovéhoto masivního a ničemného spiknutí. Někdy se odhalí určité aspekty agendy přízraku, jen aby odvrátil pozornost a kontrolu od většího spiknutí.

b) Maskované jednání

Během studené války byl svět rozdělen na dva vojenské a politické tábory. Ale zatímco jejich společenské systémy se jevily jako diametrálně odlišné, na obou stranách se v různých formách odehrával stejný zlovolný proces.

Mnoho revizionistických komunistů západního stylu, socialistů,  fabiánců[vi], liberálů a progresivistů sice veřejně odmítlo sovětský a čínský model, ale jejich úsilí společnost zavedlo na cestu směrem k sociálnímu uspořádání, které se nijak neliší od těch v Sovětském svazu a v Číně. Přízrak tedy v podstatě použil totalitní Východ k tomu, aby odvedl pozornost lidí od své aktivní infiltrace Západu.

c) Démonizování opozice

Ti, kdo se odváží zlý přízrak odhalit, jsou onálepkováni jako „zastánci konspiračních teorií“, „extremisté“, „krajní pravice“, „alternativní pravice“, „sexisté“, „rasisté“, „váleční štváči“, „šovinisté“, „nacisté“, „fašisté“ a dalšími urážlivými termíny, které je mají za úkol izolovat a ponížit před akademickou obcí a širokou veřejností. Protože jsou tito jedinci takto vyloučeni, stanou se objekty posměchu a osobami, před kterými je třeba se mít na pozoru. Proto jejich myšlenky nezískají žádné publikum a jejich přítomnost nemá na veřejnost žádný vliv.

d) Odvádění pozornosti

Komunistický přízrak vede lidi k tomu, aby opovrhovali určitými etniky, skupinami a jednotlivci a podezírali je, čímž odvádí pozornost lidí od jeho vlastních nekalých intrik.

e) Ovládnutí většiny

Ne každý se nechá lstmi přízraku oklamat. Ale komunismu se už podařilo dostat většinu společnosti a její vedoucí představitele pod svůj vliv, a tak se přízraku efektivně podařilo dostat svět pod svoji kontrolu.

Ve světle obecných strategií, které byly vyjmenovány výše, budeme v následujících kapitolách podrobněji zkoumat, jakým způsobem přízrak komunismu ovládá náš svět a jaké kroky musí lidstvo podniknout, aby se vyvarovalo zničení z rukou tohoto přízraku.

Přeloženo z angličtiny.