Diskuse

Nabízíme k diskusi návrh prof. JUDr. Ivo Telce z Masarykovy univerzity:


Cenzura? Hledejme racionální řešení běžného sporu. Je jednoduché a levné.

Stává se, že poskytovatel služby informační společnosti, která spočívá v zákaznickém ukládání informací (obsahu), sám poruší své obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy se zákazníkem.

Např. tím, že v rozporu s nimi smaže nebo jinak znepřístupní zákaznický příspěvek; např. na internetovém blogu anebo celý blog apod. Anebo v rozporu se svými obchodními podmínkami omezí viditelnost, šiřitelnost, trvalost či jinou veřejnou dostupnost příspěvku (vloženého obsahu) apod. anebo omezí jeho hospodářský význam či důležitost i ztrátou či omezením zákazníkem placené propagace nebo sdílení atd.

Tím pádem poskytovatel hostingové služby sám porušil smlouvu a dostal se coby dlužník do prodlení s plněním svého dluhu vůči zákazníkovi. Jedná se o vadné plnění dluhu.

Zákazník (věřitel) má podle občanského zákoníku právo vymáhat po něm splnění dluhu. Např. odstraněním závadného stavu obnovením veřejného zpřístupnění vloženého obsahu. A to i soudně.

Je-li zákazník v postavení spotřebitele, může požádat Českou obchodní inspekci o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, pakliže by nebyl urovnán. A to i dálkově na jednoduchém elektronickém formuláři.

Je-li zákazník spotřebitelem, je podle práva EU místně příslušný soud podle jeho bydliště. Např. u spotřebitelského sporu s Facebook Ireland, Inc., se kterým se uzavírají smlouvy v EU a EHP, by to byl např. Okresní soud ve Vsetíně (podle bydliště spotřebitele).

Úkolem Ministerstva spravedlnosti by mělo být (a již dávno mělo být) navrhnout jednoduchou procesní úpravu rozhodování sporů s cizím prvkem v pravomoci českých soudů.

Jedná se o rozšíření místní příslušnosti českých soudů u žalovaných zahraničních osob; např. výslovně i podle jejich majetku v Česku. Majetkem může být např. i jejich ochranná známka, patent nebo jiné právo průmyslového vlastnictví mající právní účinky na našem území. Jednalo by se o stranicko-politicky nekontroverzní novelu občanského soudního řádu, která by usnadnila soudní rozhodování v případě dotčení práv českých osob v globalizovaném světě. Výkon rozhodnutí by se řídil mezinárodním právem.

Výzva to je i pro Hospodářskou komoru České republiky, nechť je iniciativní.

Zdroj: SOSp


O návrhu mžete diskutovat zde.