Alexander Wallasch

Volkswagen Financial Services v Braunschweigu: „Incidenty nás velmi znepokojily“

Zatímco v Berlíně se rozhořely vášně kvůli otevření nové školky pro gaye a lesby, rodiče v Braunschweigu vznášejí vážná obvinění proti školce pro děti zaměstnanců Volkswagenu.

Screeny z intranetu společnosti Volkswagen Financial Services se sídlem v Braunschweigu, které unikly na web alexander-wallasch.de, dokumentují rozhořčení zaměstnankyně nad „sexuálním násilím“ vůči její dceři ve firemní školce Volkswagenu.

Alexander-wallasch.de požádal Volkswagen a provozního partnera o vyjádření. Odpověď přišla dne 2. 11. krátce před 18. hodinou a odhalila katastrofu. Incidenty, z nichž některé byly staré několik měsíců, nebyly dodnes zveřejněny. Rodiče, kteří zde poprvé přihlásí své děti, se v případě pochybností nedozvědí o závažných incidentech ve školce „Frech Daxe“.

Volkswagen Financial Services požádal o odklad v průběhu dne, allexander-wallasch.de požádal o odpovědi do 14:00, VW odložil do 17:00 a poté poskytovatel denní péče zaslal aktuální odpovědi na otázky.

Znepokojivé části odpovědí

Znepokojivé části odpovědí vyvolávají mnoho nových otázek. Odpověď tedy začíná úvodní poznámkou:

Dříve než jako odpovědný orgán školky konkrétně odpovíme na vaše otázky, rádi bychom předem objasnili, že se nejednalo o útoky dospělých na děti. Několik rodin z našeho denního centra Frech Daxe nám naopak oznámilo, že děti v době péče v denním centru si vzájemně odhalovaly těla a že došlo k překročení hranic.“

Ale kde byl v té době personál? Alexander-wallasch.de se na to ptá docentky sociální práce z Braunschweigu. Docentka se dívá na komentář a odpověď rodiče z profesionálního hlediska a je zděšena. Podle ní se jedná o jasný případ zneužívání dětí pod dohledem. A říká to ještě ostřeji: „Případy zneužívání pod benevolentním dohledem pedagogů, kteří se jím stále nechávají strhnout. A to bez možnosti dítěte obrátit se na pedagogy a požádat je o pomoc v těchto mezních situacích.“

Případ pro státní zastupitelství?

Dotaz na tiskovou kancelář státního zastupitelství v Braunschweigu zůstal bezvýsledný, o tamních incidentech není zatím nic známo. Stručné shrnutí dosud známých informací však podle mluvčího státního zastupitelství v Braunschweigu naznačuje, že i kdyby byly pravdivé jen dílčí aspekty popisu, mohlo by se jednat o případ pro státní zastupitelství.

Z intranetu VW

Zde je varovný dopis rodičů kolegům na intranetu Volkswagen Financial Services (přepis v původní délce, zvýraznění zachováno):

Důsledky toho, že moje dcera navštěvovala denní centrum Frech Daxe, vedly k trvalému traumatu v důsledku sexuálního násilí v denním centru.

V únoru 2022 mi dcera popsala, že musela snášet pravidelné prohlídky vagíny a zadnice od chlapců z podnikové školky.

Po dotazu u ostatních rodičů ve skupině se ukázalo, že několik dětí se svěřilo se stejnými příhodami a také to oznámilo učitelkám ve školce, v některých případech již před několika měsíci. Jako rodič jsem o tom nebyla informována ani ze strany školky, ani ze strany ostatních rodičů. Kdyby se mi dcera nesvěřila, nikdy bych se o těchto případech/akcích nedozvěděla.

Na jedné z ,objasňujících schůzek‘ nám učitelka z mateřské školy vysvětlila: „Pod naším dohledem jsme dětem dovolili, aby se svlékly, aby se navzájem zkoumaly, aby se oddávaly krásným citům vůči sobě navzájem a bylo to tak láskyplné, tak krásné.“ Ve školce bylo dětem dovoleno provádět sexuální úkony bez vědomí a souhlasu rodičů!

Personální oddělení a BR obdržely podrobné informace o incidentech telefonicky a e-mailem bezprostředně po jejich popsání. Do vyjasňování situace s majitelem denního centra se přímo oddělení nezapojilo ani ho nepodpořilo. O to více je znepokojující, že představenstvo a rada zaměstnanců jsou k dispozici pro článek na intranetu.

V denním centru pracuje stále stejný tým pedagogů, ale vedení bylo vyměněno!

Rodiče: Příznaky sexuálního násilí jsou tak nenápadné, že je lze snadno přehlédnout. Prosím, nezlehčujte to a komunikujte mezi sebou!”

Na odpovědi se čeká dlouho

Znovu připomínáme, že jsme ve středu ráno požádali Volkswagen Financial Services o odpověď do 14:00. Krátce před 18. hodinou jsme obdrželi podrobnou odpověď od společnosti, která provozuje školku. Volkswagen však požádal o odklad odpovědi a jeho mluvčí večer odpověděl pouze stručně a krátce:

Děkujeme vám za zaslání vašich otázek.

Také my ve Volkswagen Financial Services jsme byli incidenty v denním centru velmi znepokojeni. Přestože denní centrum neprovozujeme, požadovali jsme od poskytovatele komplexní vysvětlení, jakmile jsme se o incidentech dozvěděli.

Současně příslušný orgán denního centra a příslušný dozorový orgán (Státní úřad pro mládež) zahájily příslušná vyšetřovací opatření. Na základě interních šetření a zprávy externího auditu byla zavedena řada konkrétních opatření.

Všechny další otázky týkající se provozu denního centra zodpoví odpovědný poskytovatel.

Prohlášení centra denní péče

Na naše dotazy odpovídá odpovědný orgán školky, společnost Kasseler Impuls Soziales Management GmbH & Co.KG. Odpovědi přicházejí současně. Vzniká dojem, že Volkswagen a denní centrum „Frech Daxe“ své odpovědi koordinují.

Zde je odpověď z Kasselu:

Než vám jako poskytovatel denního centra odpovíme na vaše otázky, rádi bychom objasnili, že se nejednalo o jednání dospělých vůči dětem. Několik rodin z našeho denního centra Frech Daxe nám naopak oznámilo, že děti v době péče v denním centru si vzájemně odhalovaly těla a že došlo k překročení hranic. Bezprostředně po obdržení informací jsme jako orgán odpovědný za denní stacionáře podnikli řadu kroků k objasnění situace (viz níže).

Otázka 1: Na intranetu Volkswagenu byly zveřejněny sexuální útoky v denním centru „Frech Daxe“. Jaká byla reakce na tuto skutečnost a jaký je současný stav?

Odpověď: Viz níže

Otázka 2: Proběhlo vyhodnocení?

Odpověď: Ihned po obdržení informací jsme jako orgán odpovědný za denní stacionáře podnikli řadu kroků k objasnění skutečností. Základem šetření byla komplexní analýza a dokumentace s podporou nadřízeného orgánu, pro kterou byli individuálně vyslechnuti všichni zaměstnanci. V této souvislosti probíhaly také týmové schůzky, rozhovory s vedoucími zařízení a individuální rozhovory s rodiči a skupinové rodičovské večery s následným poradenstvím. Cílem bylo vždy zajistit co největší transparentnost pro všechny zúčastněné strany a zaměřit se na nejlepší zájem dítěte.

Na objasňování a komunikaci se samozřejmě průběžně podílel příslušný kontrolní orgán, zemský úřad pro mládež, místní úřad pro mládež města Braunschweig a také naši klienti na straně podniku. V průběhu šetření se ukázalo, že ze strany našich zaměstnanců nebylo zjištěno žádné pracovněprávní pochybení. V důsledku toho nevznikly žádné další požadavky, které by musely iniciovat orgány dohledu. Přesto jsme zavedli mimo jiné tato opatření: intenzivnější a preventivní vzdělávání rodičů v oblasti sexuální výchovy (např. vymezením rozdílu mezi sexualitou dětí a dospělých) a také práci s dětmi na téma říkání „ne“. Kromě toho se zvýšila informovanost zaměstnanců o vzdělávací oblasti sexuální výchovy.

Otázka 3: Kolik dětí/rodičů je zde zapojeno?

Odpověď: Žádné informace

Otázka 4: Kdo z následujících subjektů se podílí na řešení tohoto případu? Podniková rada, finanční správa Volkswagen, poskytovatel mateřských škol, e-impuls?

Odpověď: Viz odpověď 2

Otázka 5: Zdroje uvádějí, že vedení mateřské školy již bylo vyměněno, je to pravda?

Odpověď: Ano, ve stejné době došlo ke změně ve vedení denního stacionáře, což s touto problematikou nesouvisí.

Otázka 6: Došlo v souvislosti s tímto případem k nějakým dalším personálním změnám?

Odpověď: Ne, protože ze strany našich zaměstnanců nedošlo k žádnému pochybení z hlediska pracovního práva.

Otázka 7: Jak Volkswagen Financial obvykle řeší takovéto incidenty? Jak je zde obecně nastavena prevence nebezpečí v případě sexuálního násilí/sexuálních činů, jaké jsou bezpečnostní systémy a vztahují se i na děti ve vaší školce?

Odpověď: Pro společnost „Impuls Soziales Management“ jakožto provozovatele denního stacionáře je blaho dítěte vždy nejvyšší prioritou, a proto existuje komplexní koncepce násilí a ochrany dětí, podle které zaměstnanci jednají. Existují také zákonné požadavky na řešení zvláštních událostí ve střediscích denní péče, které samozřejmě dodržujeme.

Otázka 8: Vaše personální oddělení a závodní rada byly o incidentech informovány, co se od té doby stalo, zejména pokud jde o prevenci nebezpečí?

Odpověď: Viz odpověď 2

Otázka 9: Byly do tohoto případu zapojeny soudní orgány/policie/státní zastupitelství? Pokud ano, od kdy a jaký je současný stav?

Odpověď: Ne, nebyl k tomu důvod. Na objasňování a komunikaci se samozřejmě průběžně podílel příslušný kontrolní orgán, zemský úřad pro mládež, místní úřad pro mládež města Braunschweig a také naši klienti na straně společnosti.

V případě dalších dotazů se obraťte na XXXXXXXX (red.: redigováno AW), vedení denních center (viz CC). 

S pozdravem se loučí pracovnice marketingu. Na dotaz na referentku marketingu po necelých patnácti minutách přichází automatická odpověď:

Děkujeme za váš e-mail. Do 8. 11. 2022 budu mimo kancelář a e-maily budu číst jen sporadicky. V naléhavých případech kontaktujte naši recepci. Děkujeme za pochopení.

Co nepříjemného zůstává ve vzduchu

Odpověď na druhou otázku ještě jednou v detailu: Ve firemní školce Volkswagenu tedy dochází k hromadným sexuálním útokům, které však nejsou zveřejňovány. Poté, co se o tom alexander-wallasch.de dozvěděl a zeptal se na to, vysvětlila marketingová pracovnice školky, co bylo interně učiněno, aby se podobným sexuálním útokům v budoucnu zabránilo:

„Přesto jsme zavedli mimo jiné tato opatření: intenzivnější a preventivní vzdělávání rodičů v oblasti sexuální výchovy (např. vymezením rozdílu mezi sexualitou dětí a dospělých) a také práci s dětmi na téma říkání ,ne‘.“

Sexuální násilí je tedy pouze v chápání rodičů tím, kterému se nyní chce vysvětlit rozdíl mezi dětskou sexualitou a sexualitou dospělých.

Zaměstnanci, kteří to umožnili – kteří nebyli v době napadení přítomni? – jsou zproštěni viny poskytovatelem denní péče o děti, společností Volkswagen a úřadem pro mládež. Neprokázalo se žádné porušení pracovněprávních předpisů?

Tento postup připomíná desítky let trvající pokusy o utajování sexuálních útoků ze strany církví. Zde je třeba vytvořit publicitu. Odhalit tato zvěrstva páchaná na bezbranných dětech nemůže být úkolem novinářského investigativního výzkumu.

Tento článek poprvé vyšel na stránkách alexander-wallasch.de. Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.