Tolerancia, po latinsky tolerare – strpieť, je schopnosť znášanlivosti, kedy dokážeme uznať a chápať inakosť druhej osoby v myslení, cítení a konaní. Rozumieme, že každý človek je odlišne založený, má rôzne názory a verí iným veciam. Schopnosť tolerovať a strpieť inakosť druhých je vyjadrením úcty a rešpektu. Snažíme sa pochopiť odlišné názory a konanie, náboženstvo, kultúru, vyznávané hodnoty a štýl života druhých aj bez toho, aby súhlasili s našimi názormi, hodnotami atď. Aj keď nezdieľame názor toho druhého, tolerantným a empatickým spôsobom dokážeme prijať jeho právo na vyjadrenie a zniesť jeho inakosť. Tolerancia obohacuje všetky strany a sleduje spoločné dobro.

Tolerancia znamená aj schopnosť niesť bremeno, znášať utrpenie, nespravodlivosť a predsa ostať vo svojom srdci nepohnutý a otvorený voči druhým. Nevracať úder úderom alebo nadávku nadávkou poukazuje na mravnú silu a značnú schopnosť tolerancie. Keby každý žil v zmysle „oko za oko“, celý svet by ostal slepý. Znášanlivosť neznamená strach a nie je prejavom slabosti. Je potrebné chápať vznešené dôvody takéhoto empatického konania.

Všetci ľudia sú si rovní a podobní. Bez ohľadu na majetok či postavenie majú ľudia rovnaké starosti a radosti, ale aj trápenie. Síce sa líšia svojím vzhľadom aj povahou, ale v tom podstatnom, čo sa týka ich vnútra a srdca, sa nelíšia vôbec. Keď pochopíme, že pri chorobe dieťaťa trpí rovnako každý rodič bez ohľadu na svoje postavenie, v láske miluje každý najviac ako dokáže, z úprimného srdca a keď niekomu zomrie matka alebo otec, cíti bolesť a utrpenie rovnako, ako hociktorý iný človek, uvidíme, že v tom podstatnom sa vôbec nelíšime od druhých. Vtedy je ľahšie rozumieť tomu, že na mňa niekto kričal, pretože nosí ťažké bremeno a už sa neovládol, alebo niekto vyslovil urážku či nevhodnú poznámku, pretože má starosti a tie moje mu oproti tým jeho prídu ako maličkosť. Keď sa dokážeme vžiť do role toho druhého, do jeho pocitov alebo starostí, zrazu uvidíme celý problém alebo konflikt z iného pohľadu. Nikto by nás neurážal bezdôvodne, vždy za takým chovaním niečo je. Pokiaľ dokážeme zniesť takéto chovanie voči nám, preukazujeme znášanlivosť voči druhým pochopením, že vo svojom srdci nemusia byť rovnakí, nemusia vedieť veci riešiť rovnako ako my a nemusia mať rovnaké pochopenie situácie ako my. Toleranciou nazývame aj schopnosť znášať charakter, povahu a temperament druhých bez hnevu.

Nie je to samozrejme vždy ľahké, pretože k vznešenému chápaniu tolerancie treba dorásť, ale je správne snažiť sa v ťažkej situácii zachovať čo najlepšie a najchápavejšie, ako vieme. Znášanlivosť má ďalekosiahle účinky a dokáže zmierniť mnohé situácie, ktoré preverujú náš charakter. I sám Dalajláma povedal, že „súcit a tolerancia nie sú znakom slabosti, ale znakom sily“.

Bez tolerancie, pochopenia, láskavosti a empatie by sa náš svet premenil na miesto bez dobra a lásky. Tí, ktorí sa dokážu na svet pozerať s otvoreným srdcom plným znášanlivosti a pochopenia, majú akúsi zodpovednosť voči vzostupu tolerancie v spoločnosti a voči tým, ktorí zatiaľ neuvideli jej nekonečné možnosti a pozitíva.

Pre Epoch Times Slovensko napísala Bc. Anikó Hanzlová.