Konzumace i držení omamných látek je pro vojáky trestné. To se pravděpodobně nezmění ani s oficiální legalizací konopí.

Debata o legalizaci konopí pokračuje. Zatímco se horlivě diskutuje o smysluplnosti takového zákona, rozruch nyní vyvolává jiný aspekt: v návrhu zákona o kontrolovaném užívání konopí jsou výslovně zahrnuty ozbrojené složky.

V návrhu zákona se uvádí: „V zájmu udržení operační připravenosti vojsk a vojenského pořádku spolkový ministr obrany a nadřízení právo na základě služebních předpisů zavést omezení držení a konzumace konopí vojáky, kterým velí. Tato práva nejsou tímto zákonem dotčena.“

Podle zákona o omamných látkách je voják trestně stíhán, pokud neoprávněně vyrábí, nabývá, přechovává nebo předává omamné látky – ať už ve službě, nebo mimo ni. Vojáci jsou o tom výslovně informováni v rámci „poučení o záznamu“. Týká se to drog, jako je extáze, a také hašiše a marihuany odvozených z konopí. V případě porušení musí vojáci počítat s trestem odnětí svobody až na pět let nebo pokutou.

Sdružení „Liberální vojáci a veteráni“ prosazuje, aby podobně jako u tabáku nebo alkoholu platila „umírněná a zodpovědná konzumace konopí“ i pro příslušníky ozbrojených sil. K tomu jsou zapotřebí jasná pravidla v období před legalizací.

„Pro nás je jasné, že bezpečný výkon služby může fungovat pouze při plném vědomí těla a mysli. Bez ohledu na to, zda se jedná o alkohol, konopí nebo jiné omamné látky – vlastní nezpůsobilost ke službě musí být vždy trestána disciplinárním opatřením,“ uvádí se v tiskové zprávě sdružení z 11. prosince 2022.

Jasná pravidla pro konopí

Pasivní uživatelé konopí mohou kromě zápachu trpět také fyzickými omezeními. Proto by měla být pro ozbrojené složky stanovena zásadní omezení. Za tímto účelem navrhují „Liberální vojáci a veteráni“ následující předpisy:

Zákaz konzumace produktů z konopí (kouření, vdechování, konzumace, pití atd.)

  • během služby nebo nejméně osm hodin před ní,
  • v nemovitostech, vozidlech, letadlech, lodích nebo člunech Bundeswehru, a to bez ohledu na to, zda ve službě nebo mimo ni,
  • během cvičení nebo nasazení doma i v zahraničí,
  • 24 hodin např. před manipulací se zbraněmi, výbušninami, zbraňovými systémy, chráněnými nebo speciálními vozidly, nebezpečnými látkami, prostředky sebeobrany a požární ochrany, jiným (vojenským) speciálním vybavením, utajovanými informacemi, prací s pacienty nebo před službou se zvláštním vnějším účinkem (např. protokolární služba).

Podle názoru asociace by měly být stanoveny přísnější limity pro činnosti, které jdou nad tento rámec, jako je parašutismus, potápění, létání nebo řízení letového provozu.

I když zákonodárce povolí vlastní rostliny v soukromém prostoru, neměly by být povoleny plantáže konopí v budovách a na pozemcích nemovitostí.

Odpovědné užívání konopí

„Stejně jako jiné legální látky má i konopí jasný potenciál pro vznik závislosti,“ pokračuje sdružení. Ve smyslu povinnosti udržovat zdraví považuje za smysluplné pravidelné diskuse o odpovědném užívání omamných látek s vojenskými lékaři a zdravotníky, v případě Bundeswehru například v rámci lékařských prohlídek.

„Umožnění užívání konopí pro příslušníky Bundeswehru by mělo být také vědecky sledováno,“ uvádějí „Liberální vojáci a veteráni“. Zodpovědné konzumace lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se zneužívání omezí nebo se mu zabrání prostřednictvím vzdělávacích a preventivních kampaní zaměřených na konkrétní cílové skupiny.

Nejpozději s legalizací konopí pro soukromé osoby by podle sdružení neměla být detekce kanabinoidů, jako je THC nebo jejich degradační produkty, v moči, krvi nebo ve vlasech zásadním kritériem pro vyloučení. Pouze v případě, že psychické poruchy ukazují na nezodpovědné užívání konopí, by měli být potenciální uchazeči pozváni k následnému vyšetření a ve výjimečných případech odmítnuti.

Přesné datum, kdy se bude o zákonu o konopí ve Spolkovém sněmu hlasovat, zatím nebylo stanoveno. Po letní přestávce zahájí parlament další zasedání 5. září.

původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.