Přízrak komunismu nezmizel s rozpadem komunistické strany ve východní Evropě

Epoch Times níže zveřejňuje na pokračování adaptaci knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině. Článek byl aktualizován dle anglické verze newyorské edice deníku The Epoch Times z 18. června 2020.

Předmluva

Třebaže se komunistické režimy východní Evropy rozpadly, zlý přízrak komunismu nezmizel. Naopak, tento zlý duch už vládne našemu světu a lidstvo by o něm nemělo přechovávat žádné falešné naděje.

Komunismus není ani myšlenkový směr, ani doktrína, a dokonce ani neúspěšný pokus o nový způsob spravování lidských záležitostí. Namísto toho bychom jej měli chápat jako ďábla – zlý přízrak, který je tvořen nenávistí, zvrhlostí a dalšími živelnými prvky ve vesmíru.

V jiné, pro nás neviditelné, dimenzi, na sebe převzal podobu hada, poté rudého draka a doprovází satana, který nenávidí Boha. Využívá bytosti nízké úrovně a démony, aby přivedl lidskou společnost do zmatku. Cílem tohoto přízraku je zničit lidstvo. A zatímco nebesa nabízejí lidem spásu, komunismus jim říká, aby v ně nevěřili. Útočí na lidskou morálku, aby lidstvo zavrhlo tradice. Jeho cílem je, aby lidstvo nevěnovalo pozornost pokynům nebes a nakonec bylo zničeno.

Zlý přízrak komunismu se projevuje v nesčetných obměnách a je naplněn lstí. Někdy používá vraždění a násilí, aby zničil ty, kteří jej odmítnou následovat. Jindy se uchýlí k použití jazyka „vědy“ nebo „pokroku“, aby předestřel nádherný plán budoucnosti a lidi oklamal. Někdy se prezentuje jako hluboký vědní obor, díky němuž lidé věří, že jde o budoucí směřování lidstva. Jindy zase použije slogany „demokracie“, „rovnosti“ a „sociální spravedlnosti“, aby infiltroval oblasti vzdělávání, médií, umění a práva a sjednotil lidi pod svou vlajkou, aniž by si toho byli vědomi. V jiných případech však převezme levicové názvy jako „socialismus“, „progresivismus“, „liberalismus“, „neomarxismus“ a podobně.

Někdy pozvedne zdánlivě spravedlivé vlajky, jako je pacifismus, environmentalismus, globalizace a politická korektnost. V jiných případech podpoří avantgardní umění, sexuální svobodu, legalizaci drog, homosexualitu a další projevy lidských vášní, aby v lidech vyvolal dojem, že jde o součást populárního trendu.

Extremismus a násilí nejsou jeho jedinými projevy – někdy předstírá, že mu jde o blaho společnosti. Ale jeho základním cílem je zničit všechno tradiční, a to jakýmikoliv prostředky. Ať už je to víra, náboženství, morálka, kultura, instituce rodiny, umění, učitelství či právo – udělá cokoliv, jen aby způsobil, že lidstvo upadne do morální propasti a bude zatraceno.

Komunismus a jeho rozličné mutace se dnes nacházejí po celém světě. Čína a Kuba otevřeně prohlašují, že jsou řízeny komunistickým režimem. Dokonce i USA – které stojí v čele svobodného světa – se staly obětí útoků tohoto zlého přízraku. Evropa zastává socialismus a Afrika a Latinská Amerika jsou obklopeny komunistickým vlivem. A právě této znepokojivé skutečnosti dnešní svět čelí: zlý přízrak ve svém spiknutí s cílem zničit lidstvo již téměř uspěl.

Lidé vnitřně touží po tom, aby se jim vedlo lépe a unikli nebezpečí. Instinkt jim velí, aby se vyhýbali utrpení, proslavili se, zakládali prosperující podniky nebo si prostě užívali života. Mít takovéto myšlenky je lidské. Jestliže se však lidé odvrátí od Boha, jejich myšlenek se může zmocnit zlý duch, který tyto myšlenky zesílí natolik, že bude schopen člověka ovládat.

Arogantní vzpoura tohoto přízraku proti nebesům dodává pocit namyšlenosti i těm, které ovládá. Tito jedinci si pak hrají na Boha prostřednictvím moci, peněz nebo znalostí, a těmito prostředky se pak snaží ovládnout osudy milionů lidí a ovlivnit směřování historie prostřednictvím společenských hnutí.

Lidé byli stvořeni nebesy a ve své povaze mají jak dobro, tak zlo. Jestliže lidé opustí zlo a vyberou si soucit, mohou se do nebes navrátit. Na opačné straně je čeká zlo v podobě ďábla. Volba je čistě na každém jednotlivci.

Mnoho v zásadě laskavých lidí se nevědomě stalo prostředníky či objekty manipulace komunistického ducha – tedy tím, koho Vladimir Lenin nazval „užitečnými idioty“. Přestože se celá lidská společnost nyní nachází na pokraji zničení právě kvůli pobídkám a svádění tohoto ducha, jen velmi málo lidí vědomě zasvětilo svou duši ďáblu a dalo si za cíl lidstvo mravně zkazit. Většina lidí si nadále uchovává svou vrozenou laskavost, což jim dává příležitost zbavit se vlivu tohoto přízraku.

Cílem této knihy je vyložit tuto komplexní a spletitou záležitost jednoznačně a co možná nejpravdivěji. Lidé potom budou schopni prohlédnout triky komunistického přízraku. A co je ještě důležitější, tato kniha se snaží prezentovat morální, kulturní a umělecké tradice, které lidstvu předala nebesa. Každý člověk si tak bude sám moci vybrat mezi nebesy a zlým duchem.

Když se v člověku projeví jeho laskavé myšlenky, nebesa mu pomohou, aby se vymanil z ďáblovy nadvlády. Ale proces uvědomování si toho, co je ďábel opravdu zač, vyžaduje, aby člověk uvažoval do hloubky a jasně rozlišoval. Tato kniha se snaží znovu prozkoumat proudy historie v průběhu posledních několika století a z vyšší úrovně a ze širší perspektivy vyhodnotit rozličné masky a formy, které na sebe ďábel převzal, aby okupoval a manipuloval náš svět.

Cílem této snahy není pouze zrekapitulovat historii, ale především pochopit, jak můžeme zabránit tomu, aby ďábel v budoucnu náš svět znovu ovládl. To vyžaduje vlastní osvícení každého jednotlivce, aktivní opuštění zla a návrat k tradicím a způsobu života, který nebesa člověku poskytla.

Bůh zvítězí nad ďáblem. To, na kterou stranu se postavíme, určí naši věčnou budoucnost.

Nepřehlédněte!

Pro pohodlnější čtení si knihu můžete nyní zakoupit v tištěné podobě či jako e-book v našem E-shopu.