7. 12. 2022

Cnostná žena dokáže urobiť z nečestného muža dobrého a cnostného človeka.

Nečestná a bezbožná žena dokáže urobiť aj z cnostného muža takého človeka, akým je ona sama.

Z histórie vieme, akú dôležitú úlohu zohrávajú ženy v živote mužov (aj v živote ľudí všeobecne). Ženy majú v rukách moc zmeniť životy druhých k lepšiemu alebo k horšiemu. Všetko to závisí od hodnôt, ktoré vyznávajú a od mravných princípov, ktorými sa riadia. Skutočne cnostná, láskavá a milosrdná žena dokáže obohatiť život muža, chrániť jeho dušu pred mravnými pokleskami a ukázať mu správnu cestu dobra tým, že je sama príkladom takéhoto vznešeného správania.

(Bc. Anikó Hanzlová)

Pravá žena nielenže nesúdi druhých, ale je otvorená prijať ich chyby a dokáže im dať najavo, že sa na ňu môžu spoľahnúť, nájdu u nej pochopenie a odpustenie. V tomto chaotickom svete stojí pevne zakorenená vo vznešených hodnotách, odkiaľ čerpá silu a dokáže ju dať aj ostatným. Sila, akou stojí na strane dobra a mravnosti a jej čestný príklad života, ktorý vedie, dokáže primäť ostatných k tomu, aby k nej vzhliadali a napodobňovali to, aká je. Týmto spôsobom, či už vedome alebo nevedome, zasieva v tichosti semienka šľachetnosti všade, kde sa objaví.

Takáto žena v oddanosti, počestnosti a vernosti sprevádza svojho muža na ceste životom a je mu oporou, istotou i múzou zároveň. Má schopnosť priblížiť sa k ľudskému srdcu bez posudzovania a dotknúť sa ho natoľko, aby ľudia cítili, že je niekto, komu môžu veriť. Žije tak čistý život oprostený od pokleskov mysle a jazyka, že v nej možno vidieť svetlo, ktoré v ostatných ľuďoch zanecháva stopu a spomienku na dobro a správne hodnoty.

Starobylá čínska kultúra, rovnako ako aj mnoho mysliteľov, filozofov a duchovných predstaviteľov po celom svete verí, že pokiaľ človek žije v súlade s božími zákonmi a mravnými princípmi, dostane sa mu vďaka tomu spravodlivej odmeny vo forme šťastia a blahobytu.

Silná žena preto nedovolí, aby kvôli úlohe, ktorú hrá v tomto živote, zabudla na to, kým naozaj je a aká je jej pravá podstata duše. Nasleduje vznešené princípy a pravdy ustanovené nebesami. Snaží sa neustále zlepšovať a zušľachťovať svoje srdce aj myseľ.

Cnostná žena je pevnou skalou v živote každého muža, svojou podporou dokáže mužovi prinavrátiť vieru v dobro, spravodlivosť, v seba samého a správnou motiváciou, pochvalou a vyjadrením vďaky v ňom dokáže vyvolať pocit dôležitosti v rámci toho, čo robí pre ňu a svoju rodinu. Je tým článkom, ktorý všetkých spája a poháňa.

Žena dokáže dobro a krásu násobiť. Z domu vytvorí príjemný a láskavý domov, z ktorého je cítiť teplo rodinného krbu a bezpečný prístav, z potravín navarí chutné jedlo, ktoré zasýti telo a atmosféra prítomná počas spoločnej večere nasýti zase ducha a naplní ho pokojom. Vypraté oblečenie vonia domovom, aj keď je od neho človek ďaleko, detský smiech a radosť napĺňajú izbu spokojnosťou, pretože boli naplnené všetky ich potreby. O to všetko sa žena stará s nehou a láskou. Dáva, pretože je naplnená dobrom a súcitom; taká jednoducho je. Za svoju láskavosť neočakáva nič, je nezištná a milujúca, i keď ju zrania. Neriadi sa totiž princípom „aké dostaneš, také vráť“. To, ako sa chovajú druhí, vypovedá o nich, a to, aká je ona, vypovedá o jej charaktere.

Láskavá žena nepodporuje zlo a nevracia úder úderom. Rozumie tomu, že ľudia sú rôzni a každý má iné srdce. Toleruje inakosť druhých a dokáže znášať bez hnevu ich temperament a povahu. Nie je hádavá, konflikty sa snaží riešiť empaticky a znášanlivo. Dokáže si udržať odstup od emócií. Jej mravná sila vychádza zo súcitu k druhým. Preto ju netrápi, ako sa k nej zachovajú druhí. Kladie dôraz na vlastné správanie, je prísna k sebe a nie k druhým. Záleží jej na slove, ktoré dá i na dodržaní sľubov. Nikdy neklame a vie, kedy je správne mlčať. Je poctivá, skromná a nenáročná. Ani poklady tohto sveta by ju neprimäli k tomu, aby sa vzdala samej seba a toho, čomu je verná. Nedá sa kúpiť, jej priateľstvo je ale vzácne získať.

Dokáže citlivo riešiť chúlostivé témy aj problémy vo svojich vzťahoch. Vie, čo chce, aj čo je ochotná obetovať pre dobro rodiny. O otcovi svojich detí hovorí vždy pekne a nedáva najavo nespokojnosť. Mnohé dokáže zmeniť a zároveň tlmiť dopad ťažkých situácií na ostatných. Nie je to super žena, ale ako manželka a matka robí všetko pre dobro svojej rodiny. Pôjde aj za svoje hranice, aby zabránila vyhasnutiu tepla rodinného krbu. Je ochotná obetovať mnoho pre dobro druhých. Nežije len sama pre seba a deliť sa o svoje dobro s ostatnými ju robí šťastnou.

Keď stretneme takúto ženu, pochopíme, že pôvodná ľudská podstata je dobrotivá a milosrdná. Pod vplyvom morálne skazenej ľudskej spoločnosti a prijatím jej pokrivených hodnôt, ktoré do nás boli vštepované, zostala naša pôvodná podstata pod nánosom týchto nesprávnych hodnôt zabudnutá. Pod váhou toľkého nánosu sa nemohla táto čistá ľudská povaha prejaviť. V niektorých momentoch sme však stále schopní ju pocítiť a dokážeme sa k nej navrátiť, pokiaľ máme toto silné želanie.

Mohli sme zažiť určitú svetlú chvíľku, kedy sme okúsili prítomnosť niečoho vyššieho a neopísateľného, kedy sa nám dostalo akéhosi pochopenia alebo inšpirácie a celou bytosťou sme vedeli, že je to pravdivé a presahuje to ľudské pochopenie a zákony tohto sveta.

Možno sa to ozvala naša pôvodná podstata a pokiaľ by sme ju nasledovali, otvorili by sme dvere k nejednej tajomnej komnate čakajúcej na odhalenie. I keď ten čarovný moment pominul, spomienka na ten záblesk pochopenia v podobe pocitu ostala našou súčasťou, aby nás aj naďalej uisťovala, že sa stalo niečo nevšedné, a je možné zažiť toho oveľa viac.

Související témata