Zaujal mě článek JUDr. Vladany Vališové, LL.M., který se věnuje řešení problematiky nošení respirátorů v nemocnicích a obecně v zařízeních poskytujících zdravotní služby. Přečíst si jej můžete níže:

Plošná povinnost nosit ochranu dýchacích cest skončila spolu s ukončením stavu pandemické pohotovosti a všech dosavadních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 5. května 2022. Zatímco v současnosti Ministerstvo zdravotnictví nechává preventivní opatření na jednotlivých nemocnicích a o plošném nařízení ochrany dýchacích cest v nemocnicích neuvažuje, některé nemocnice povinnost nosit roušky vyžadují samy. [1] 

Tento příspěvek je úvahou nad tím, zda mají poskytovatelé zdravotních služeb k ukládání povinnosti nosit ochranu dýchacích cest oprávnění.

Co se týče poskytovatelů zdravotních služeb, kteří nařídili nošení ochrany dýchacích cest (dále jen „ODC“) mezi prvními, lze se domnívat, že vycházeli z následujícího stanoviska právní kanceláře České lékařské komory (dále jen „ČLK“ ), uveřejněného na stránkách ČLK začátkem letošního května: 

„Podle právního názoru České lékařské komory poskytovatel ústavní i ambulantní zdravotní péče je oprávněn, uzná-li to za potřebné, stanovit ve vnitřním řádu nebo v jeho dodatku povinnost pacientů při vstupu do prostor zdravotnického zařízení použít respirátor nebo roušku. O této povinnosti je třeba informovat pacienty dobře viditelným nápisem v čekárně nebo na jiném vhodném místě.  Poskytovatel ústavní i ambulantní zdravotní péče, který tuto povinnost stanoví, je oprávněn vyžadovat její dodržování s odkazem na povinnost pacientů řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb (§ 41 odstavec 1 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění). Toto oprávnění má poskytovatel bez ohledu na to, zda je nošení těchto prostředků stanoveno celostátně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví či nikoli.“ [2]

Opravdu je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn stanovit ve vnitřním řádu povinnost používat respirátor či roušku? A co třeba povinnost nosit ve zdravotnickém zařízení lyžařské brýle?…

Celý článek naleznete zde.

Závěr

Podle názoru JUDr. Vladany Vališové jsou poskytovatelé zdravotních služeb oprávněni vydat požadavek na nošení roušek ve zdravotnickém zařízení pouze tehdy, „vycházel-li by ze zákonného zmocnění a byl-li by nezbytný“.

Požadavek na nošení roušek ze zákonného zmocnění nevychází a při aktuálním stavu poznání lze mít za to, že jejich nošení na šíření virů nemá vliv, zato však přináší prokazatelná zdravotní rizika.

Podle názoru JUDr. Vališové je tedy zřejmé, že poskytovatelé zdravotních služeb „nemohou vnitřním řádem stanovit povinnost nosit respirátory nebo zakázat vstup do zdravotnického zařízení bez respirátorů“.


O autorce:

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., působí jako advokátka a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR a pro ČLK přednáší zdravotnické právo v rámci kurzů celoživotního vzdělávání lékařů.