Autor: Lutz Niemann

V kontextu současné kritiky vůči atomové energii prezentoval na německém ministerstvu životního prostředí svoji analýzu bývalý pracovník radiační ochrany.

Německý zákon o radiační ochraně je zaměřen výhradně na jadernou energii nebo proti ní. Hladina radiace, která je v letadlech normální a v nemocnicích pomáhá léčit, je v elektrárnách přísně zakázána.

Bývalý pracovník radiační ochrany představil na žádost německého ministerstva životního prostředí prezentaci, která ukazuje, zda je jaderná technologie vysoce rizikovou či vysoce bezpečnou technologií.

Dr. Lutz Niemann. (Screenshot YouTube)

Dr. Lutz Niemann, fyzik ve výslužbě a bývalý pracovník radiační ochrany ve společnosti Siemens AG, byl 15. března pozván jako expert na veřejné zasedání Spolkového výboru pro životní prostředí. Ve svém vyhrazeném desetiminutovém vystoupení poskytl informace o haváriích jaderných elektráren ve Fukušimě, Černobylu a na Záporoží. Níže Epoch Times zveřejňuje jeho shrnutí a doplněné vyjádření k příčinám, následkům a souvislostem:

Fukušima – nedostatky známé již dlouho

Jaderná elektrárna měla závažné nedostatky, které byly provozovateli TEPCO a úřadům známy:

 • Nedostatečná ochrana proti přílivovým vlnám na vysoce zranitelném pobřeží
 • Nedostatek bezpečného nouzového napájení
 • Kontejnment (ochranná nádoba) bez filtračních částí
 • Chybějící přetlakové ventily (tzv. Wallmannovy ventily)
 • Žádné rekombinátory vodíku pro snížení tlaku nebo ochranu proti výbuchu

To vedlo ke známé havárii s roztavením aktivní zóny ve třech reaktorech. Při odtlakování reaktorů bez filtračního systému došlo k uvolnění štěpných produktů a vodíku. Následovaly výbuchy vodíku. Uvolněná radioaktivita byla měřena automatickými měřicími stanicemi v areálu elektrárny a mohla být sledována z celého světa. V Německu byly záznamy distribuovány prostřednictvím pracovníků Společnosti pro bezpečnost elektráren a reaktorů (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS))

Již v březnu 2011 bylo zřejmé, že v důsledku radioaktivity nemohl nikdo přijít k újmě na zdraví, což koncem května 2011 potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Množství uvolněné radioaktivity by muselo být minimálně stonásobně vyšší, aby představovalo nebezpečí pro zaměstnance v areálu elektrárny.

Všechny tyto nedostatky, které vedly k roztavení aktivní zóny, zničení budov reaktoru a úniku radioaktivity v Japonsku, zde v Německu neexistují. Události v Japonsku proto nemohou být věrohodným důvodem pro reakci v Německu.

Úmrtí v důsledku zákona a radiační ochraně

Přesto bylo ve Fukušimě evakuováno asi 100 000 lidí, protože to vyžadovaly zákony. Z nemocnic byli evakuováni dokonce i pacienti na jednotkách intenzivní péče; kvůli přerušení péče o ně zemřelo asi 50 pacientů. Každý ví, že péče o pacienty s intenzivní péčí nesmí být přerušena.

Celkem v důsledku nesmyslné – ale zákonem vyžadované – evakuace zemřelo více než 1 000 lidí. Úroveň radiace v okolí elektrárny dosáhla hodnot, kterých se vždy dosahuje při povoleném letu Frankfurt – New York v cestovní výšce, ale které nejsou zakázané.

U 270 000 dětí se hledala rakovina štítné žlázy a bylo zjištěno 33 případů rakoviny. Tyto případy nelze přičítat záření jódu-131.

Ve Fukušimě bylo v důsledku nedostatečných preventivních opatření zničeno rozsáhlé technické vybavení. V důsledku opatření na ochranu před radiací zemřelo více než 1 000 lidí. Revize radiační ochrany je naléhavě nutná, protože zákony o radiační ochraně jsou špatné.

Němečtí profesoři Klaus Becker a Ludwig Feinendegen k tomu opakovaně vyzývali a uváděli pro to vědecké důvody, ale vyjadřovali se pouze na odborných konferencích a v odborných časopisech, nikoliv v běžně dostupných médiích.

Opatření přijatá politiky v Německu se vyznačovala panikou a němečtí odborníci na radiační ochranu nebyli vyslyšeni. Ve dnech 8. a 9. března 2012 uspořádal Německo-švýcarský svaz radiační ochrany v Mohuči konferenci o událostech ve Fukušimě a na toto téma vyšlo zvláštní číslo časopisu StrahlenschutzPRAXIS. Kromě toho byly všem k dispozici 100stránkové zprávy GRS.

V Německu bylo nejen odstaveno osm jaderných elektráren, ale byly také rozšířeny bezpečnostní zóny kolem jaderných elektráren. Tehdejší předseda Komise pro radiační ochranu (SSK), profesor Wolfgang-Ulrich Müller, se mi v soukromém e-mailu přiznal, že SSK nejednala z profesionální prozíravosti, ale na žádost politiků.

Radiační ochrana se uplatňuje pouze v jaderné technologii

Mezní hodnota pro nakládání s jadernými technologiemi pro obyvatelstvo je jeden milisievert za rok (mSv/a. – jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření, pojmenovaná po Rolfu Sievertovi, průkopníkovi radiační ochrany). Na dodržení tohoto limitu se vynakládají obrovské finanční prostředky. V leteckém provozu dostává letecký personál nad severním Atlantikem přibližně 10 mSv/a. Průměrná hodnota pro německý létající personál je 2 mSv/a, což je dvakrát více než limit v jaderné technologii.

V medicíně se Tc-99m podává k detekci metastáz u pacientů s rakovinou. Obvyklá dávka 650 megabecquerelů (MBq) má za následek dodatečnou dávku 14 mSv, tedy podstatně více než výše uvedený limit. To se děje ve prospěch pacientů bez jakýchkoli negativních důsledků radioaktivity.

Na Zemi existují oblasti s miliony obyvatel, kde je roční dávka o 10 mSv/rok až více než 100 mSv/rok vyšší než obecný průměr. Například Ramsar v Íránu od radia a od monazitového písku obsahujícího thorium v Mombase (Keňa), v Kerale (Indie), v Espirito Santo (Brazílie). Ozáření z pozemního záření, kosmického záření a medicíny se liší mnohem více než limit 1 mSv/a, takže tento limit je nesmyslný. O tom se často diskutovalo na odborných konferencích, aniž by to mělo nějaké důsledky pro legislativu.

Černobyl – předem naprogramovaná katastrofa?

Černobylské reaktory byly původně postaveny pro výrobu plutonia pro zbraně a později přestavěny pro výrobu elektřiny. Jsou ze své podstaty nebezpečné. V USA byly v počátcích podobné elektrárny, ale byly brzy uzavřeny, protože byly nebezpečné. V Německu by tento typ reaktoru nikdy nebyl schválen. Nebezpečí se projevuje:

 • Kladný koeficient reaktivity, tedy nejistota v regulovatelnosti.
 • Žádná ochranná nádoba
 • Žádné nouzové napájení
 • Socialistická ekonomika nedostatku

Sovětský svaz podal zprávu o havárii ve Vídni MAAE v srpnu 1986; odkazuji na tuto zprávu, protože byla nejméně ovlivněna politikou. Během odstávky reaktoru měl být proveden test, který se nepodařil zamýšleným způsobem. Sedmkrát byly porušeny provozní předpisy. Otrava reaktoru xenonem při nízkém výkonu byla zřejmě jednajícímu provoznímu personálu neznámá, personál byl naprosto nekvalifikovaný. Došlo k překročení výkonu o stonásobek. Celý reaktor praskl a vypukly požáry.

Mezi hasiči v první hodině onemocnělo nemocí z ozáření 134 lidí. Zřejmě nebyli vybaveni přístroji na měření radiace, takže se dostali do prostor se silnou radiací. Na nemoc z ozáření zemřelo 28 záchranářů. Byla porušena zásada „nikdy nevystavovat záchranáře nebezpečí“, která platí pro všechny záchranné operace.

Strach zabil více lidí než radiace

V Černobylu se uvolnilo desetkrát více radioaktivity než ve Fukušimě. Stejně jako ve Fukušimě se jednalo především o jód a cesium, v malém množství o tellur, ruthenium, stroncium, baryum, molybden, zirkonium, cer, plutonium, kurium a neptunium. Nemoc z ozáření u prvních respondentů nezpůsobila radioaktivita jódu a cesia uvolněná do ovzduší, ale vysoce aktivované konstrukční části reaktoru.

O výskytu leukémie existují studie Susanne Beckerové z lékařské disertační práce z roku 2003, která nezjistila žádné důkazy o zvýšení výskytu leukémie v populaci, a to ani u dětí.

V důsledku havárie bylo evakuováno dvakrát více lidí než v Japonsku. Je pravděpodobné, že v důsledku toho také dvakrát více lidí zemřelo (vysídlení, stres, alkohol, cigarety, sebevraždy). Počet zbytečných potratů provedených kvůli strachu z radiace se pohybuje v desítkách tisíc.

V oblastech Ukrajiny a Běloruska postižených havárií došlo v následujících letech k nárůstu výskytu rakoviny štítné žlázy u dětí a mladistvých, což lze přičítat ozáření. Na vině je především příjem jódu-131 potravinami prostřednictvím kontaminace mléka, protože nebyla přijata ani žádná protiopatření. Do roku 2005 na to zemřelo 15 lidí.

Záporoží – nesrovnatelné

Na Ukrajině probíhá válka. Střílí se a tam, kde se střílí, jsou i oběti. Pokud se tedy bude střílet na jadernou elektrárnu, může dojít ke ztrátám na životech. K úmrtím v důsledku radioaktivity uvolněné v důsledku ostřelování dojít nemůže. Šest tamních jaderných reaktorů VVER-1000 jsou reaktory třetí generace s:

 • kontejnmentem
 • bezpečné nouzové napájení
 • rekombinátory vodíku
 • Wallmannův ventil s filtrem s aktivním uhlím

Zásahy válečnými zbraněmi nemohou způsobit žádné škody důležité pro bezpečnost. Ani v případě roztavení jádra by nemohlo dojít k žádnému „ozáření“. Doporučuji poslechnout si Manfreda Haferburga na „Ose dobra“, vynikajícího odborníka.

Závěry

Jaderná technologie není vysoce rizikovou technologií, ale vysoce bezpečnou technologií. Je pravda, že stejně jako ve všech věcech v životě může při chybách vést k úmrtím. Tak tomu bylo ve Fukušimě a také v Černobylu – nikoli však v důsledku uvolněné radioaktivity, ale v důsledku neodůvodněné evakuace a v Černobylu navíc v důsledku nechráněného nasazení hasičů v nebezpečné zóně.

Pro srovnání, jak je vidět, jiné technologie skrývají mnohem větší nebezpečí:

 • v případě černého uhlí nehoda v Luisenthalu v roce 1962 s 299 mrtvými horníky
 • v Bhópálu methylisokyanát v roce 1984, mnoho tisíc mrtvých
 • přehrady představují obrovské nebezpečí, například povodňová vlna na přehradě Vajont v Itálii v roce 1963, 2 000 mrtvých v devíti vesnicích
 • u jaderných elektráren je nebezpečí skryto za pěti bariérami, pokud člověk spadne z větrné turbíny, neexistuje záchranná síť

Neexistuje tedy žádný důvod, proč od jaderné technologie ustupovat. Již zhruba 20 let dochází na celém světě k nárůstu nových projektů výstavby. Třetí jaderná elektrárna byla právě připojena k síti ve Spojených arabských emirátech, čtvrtá bude hotová za rok.

Kde se bere strach z radiace?

Je záměrně pěstován z politických důvodů. Za tímto účelem se vypočítávají hypotetické případy úmrtí v důsledku radiace podle výpočtového pravidla, tzv. lineární bezprahové hypotézy. Tato hypotéza je celosvětovou doktrínou, přestože je vědecky neudržitelná. Pokud chcete pracovat v jaderné technice, musíte tuto doktrínu podporovat, jinak nesložíte žádné zkoušky.

Podle tohoto výpočtového pravidla bylo na zasedání MAAE ve Vídni v roce 2006 vypočteno 4 000 dodatečných úmrtí na rakovinu v důsledku Černobylu, rozložených do mnoha let a neověřitelných. Podle tohoto výpočtového pravidla by měla být uvedena i dodatečná úmrtí na rakovinu v důsledku dodatečné dávky z leteckého provozu. Výsledkem by bylo 5 000 až 10 000 dodatečných úmrtí – ročně. Ty rovněž nejsou ověřitelné. Prof. Walinder proto označuje hypotézu LNT a z ní vyplývající ustanovení ALARA o radiační ochraně za nejzávažnější vědecký omyl lidstva.

Prof. Jaworowski – byl to polský radiační papež – označil hypotézu LNT a princip ALARA za zločinné. V Mezinárodní komisi pro radiační ochranu (ICRP) se objevují náznaky prozření co se týče chyb ve směrnicích o radiační ochraně. Z jejich okruhu jsou radiační rizika označována jako „spekulativní, neprokázaná, nezjistitelná a ‚fantomová’“. Fantom je přízrak nebo strašidlo. Německo se ze strachu před fantomy zbavuje dodávek elektřiny.

Co nás čeká v budoucnosti? Německo připravuje svou mládež o budoucnost. Energie z jaderného štěpení může lidstvo zásobovat dostatkem elektřiny po příští tisíciletí, pokud bude někdo chtít tuto technologii využívat. Toho lze ovšem dosáhnout pouze výstavbou rychlých reaktorů, a ne vyhazováním vyhořelých palivových tyčí do odpadu. Jediné Rusko má stále v provozu sodíkový množivý reaktor, který byl postaven v Kalkaru. Čína a Indie tuto technologii zkoumají.

Léčivá síla radioaktivního záření

Při této příležitosti stojí za to nadhodit téma, které je i mezi odborníky potlačováno. Radioaktivní záření v nízkých dávkách a při nízkých dávkových příkonech je pro zdraví živých bytostí prospěšné, protože záření stimuluje imunitní systém. To se projevuje prodloužením délky života, menším výskytem rakoviny, menším počtem genetických vad.

Tento pozitivní účinek záření byl bezpečně prokázán a je mezi odborníky dobře znám. Říká se mu hormeze, v medicíně se nazývá adaptivní reakce. Jde o princip ochranného očkování, kdy si živý organismus malou dávkou vybuduje ochranu, a je tak chráněn před pozdějším vystavením větší dávce.

Jedním z příkladů jsou radonové koupele, při nichž léčebný účinek způsobuje radioaktivní vzácný plyn radon. Tyto koupele existovaly již před objevem radioaktivity.

Příklad: Wettinův pramen v lázních Bad Brambach má aktivitu alfa záření 25 000 becquerelů na kilogram. Pro potraviny byl limit 1000 Bq/kg po fukušimské havárii snížen na 600 Bq/kg. Vyhazují se tedy potraviny, které obsahují mnohem menší aktivitu než léčivé látky v lázních. Snížení aktivity v potravinách nelze vědecky zdůvodnit, šlo o politickou akci.

Lidé dostávají další dávku záření při cestování letadlem, v medicíně, na dovolené ve vysokých horách nebo v oblastech s primární horninou, jako například ve švýcarském Valais. Nejedná se o „ozáření“, to je většinou bezvýznamné. Pro pacienty je v medicíně prospěšné milionkrát denně.

V evakuované oblasti Černobylu se příroda vyvinula v ráj pro rostliny a živočichy, protože lidé tam už nemohli zasahovat. Dá se očekávat, že i tamním lidem by neškodilo, ale prospívalo, kdyby nebyli evakuováni. Tomu nasvědčují i náznaky od profesora Jaworowského.

Radiační ochrana „chrání“ před lepším zdravím

Uplatnění poznatků o biopozitivních účincích záření při nízkých dávkách a nízkých dávkových příkonech by mohlo lidem přinést gigantický zdravotní prospěch. Luckey v osmdesátých letech napsal: „Začíná být čas, aby ti, kdo jsou zodpovědní za veřejné zdraví, začali přemýšlet o tom, jak zajistit, aby každý člověk vždy dostal dávku, kterou potřebuje k udržení své vitality a zdraví“.

Luckey měl na mysli 1 260 publikací o biopozitivních účincích záření. Dnes počet publikací na toto téma vzrostl na více než 3 000. Existuje odborný časopis „dose-response“, který se zabývá výhradně tímto tématem.

Dnes Luckey, vědom si tzv. události Cobalt 60 na Tchaj-wanu, říká: „V USA by se každoročně dalo předejít více než 500 000 úmrtí na rakovinu v důsledku vystavení ionizujícímu záření. Tuto možnost však zakazují zákonná omezení“. V poměru k počtu obyvatel Německa bychom mohli hovořit o 200 000 osobách. Pokud bychom tato čísla extrapolovali na všechny západní průmyslové země, jednalo by se o několik milionů případů ročně.

Prostřednictvím nesmyslné radiační „ochrany“ je Německo „chráněno“ před levným, bezpečným, základním zdrojem energie a lidé na celém světě jsou „chráněni“ před možným lepším zdravím, delším životem a menším počtem nemocí tím, že se popírají možnosti hormeze. Domnívám se, že za tyto věci stojí za to vést kampaň. (konec prezentace)

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

O autorovi:

Dr. Lutz Niemann pracoval jako fyzik ve společnosti Siemens AG v Mnichově v oblasti elektrických kontaktů a jako pracovník radiační ochrany. Již na univerzitě se zabýval „radiačními škodami“. Dnes se angažuje ve sdružení „Bürger für Technik e.V.“ a v „Evropském institutu pro klima a energii“ (EIKE). Od havárie ve Fukušimě publikoval přibližně 50 článků o energetice, jaderné energii, radioaktivitě a klimatu.

Článek německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Související články

Přečtěte si také

Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje
Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje

V loňském roce zažilo Německo skutečný průmyslový kolaps. Aritmeticky řečeno, každé tři minuty byl uzavřen jeden podnik. Jen malá část podniků podala návrh na insolvenci. Odumírání podniků již dlouho nahlodává jádro ekonomiky.

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů
Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů

Bouřkový pilot-fotograf Santiago Borja, zachytil z výšky 12 000 metrů sérii dechberoucích snímků nejintenzivnějších bouří.

Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury
Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací.

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.