Jan Gregor

29. 5. 2024

Analytický komentář

Ministr Bek (STAN) představil revizi Rámcových vzdělávacích programů (RVP), což je penzum učiva, které má každá škola žáky učit. Ty současné jsou dle mnoha odborníků zastaralé. Co se tedy mají žáci naučit a kdo revizi dlouhodobě připravoval? Bylo to ministerstvo školství nebo již moc výkonnou ovládají neziskovky? Kdo to všechno platí? Na tyto otázky odpovídám v následující analýze.

Aktivisté privatizující české školství

Jedním ze tří průřezových témat revize Rámcových vzdělávacích programů je wellbeing, tedy procesy na prevenci negativních vztahů mezi spolužáky, zlepšení psychohygieny a čelení depresím a různým jiným negativním vlivům. Hlavní architektkou wellbeingu v rámci revize je Lenka Felcmanová.

Felcmanová působí v oficiální pracovní skupině Národního pedagogického institutu (NPI) k průřezovým tématům.

U Lenky Felcmanové se na chvíli zastavíme, jelikož její působení v pracovní skupině plasticky ukazuje, jak exekutiva výrazně ztrácí iniciativu, kontrolu a vliv nad směřováním revizí rámcových vzdělávacích programů na úkor dobře zasíťovaných neziskovek mimo oficiální struktury ministerstva, štědře financovaných z různých zdrojů.

Lenka Felcmanová je členkou pracovní skupiny pro průřezová témata jako zástupce České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ta se v mezičase přejmenovala na Society for All).

Tu v minulosti spoluzaložila s Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a společně se jim podařilo prosadit inkluzi do českého školství.

Klára Šimáčková Laurenčíková

V současnosti působí jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva na Úřadu vlády a zároveň je náměstkyní ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). V minulosti neúspěšně kandidovala za Zelené do Poslanecké sněmovny spolu s Czeslawem Walekem nebo Luciou Zachariášovou, oba se angažující v iniciativě Jsme fér prosazující redefinici manželství. Laurenčíková využívala své pozice a vlivu k prosazení redefinice manželství v ČR.

Spolupodílela se na zásahu proti vydání knihy Abigail Shrirerové o transgenderu s názvem Nevratné poškození. Požadovala po Univerzitě Karlově postih doc. Weisse za jeho vyjádření na adresu transgender osob. Taktéž veřejně kárala a urážela senátory za to, že nehlasovali tak, jak si představovala o tzv. Istanbulské úmluvě.

Felcmanová je vystudovanou speciální pedagožkou a tématu wellbeingu se věnovala velmi intenzivně. Její výstup je v souvislosti s wellbeingem přímo citován. [1]

A proto je užitečné se podívat na metodiku o wellbeingu pro základní školy, kterou připravila se svou vlastní neziskovou Českou společností pro inkluzivní vzdělávání (dnes již Society for All) prezentovanou pod zkratkou RRRR. Tu zaplatil jeden z hlavních donorů Society for All, grant od fondů Evropského hospodářského prostoru (společné fondy Islandu, Lichtenštejnska a Norska), číslo projektu ZD-MGS1-020​. [2]

Připravená metodika Felcmanovou v rámci wellbeingu pro žáky 1. třídy ZŠ uvádí: „Aktivity ve třídě mohou žákům pomoci prozkoumat vlastní genderovou identitu, zpochybnit stereotypy a naučit je, aby si vážili rozmanitosti a rozdílů a respektovali je.“ [3] Při hře má učitel vést k následujícímu: „Žáci identifikují aktivity, které mohou chlapci i dívky dělat doma i ve škole bez ohledu na gender.“ [4]

Aktivity ve třídě mohou žákům pomoci prozkoumat vlastní genderovou identitu, zpochybnit stereotypy a naučit je, aby si vážili rozmanitosti a rozdílů a respektovali je.

— Metodika RRRR pro žáky 1. třídy ZŠ

Metodika RRRR připravená Lenkou Felcmanovou má žáky 6. a 7. tříd seznámit s lidskými právy a lidskoprávními dokumenty. V kapitole 5 s názvem O lidských právech nechybí odkaz na Rezoluci OSN o sexuální orientaci a genderové identitě z roku 2014 a dává ji na stejnou úroveň jako Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN.

Ve výčtu však chybí Evropská úmluva o lidských právech, ale především Listina základních práv a svobod. Ale to je pochopitelné, jelikož se v ní nenachází pojem genderu… Nevadí, že je součástí ústavního pořádku ČR.

Materiál je opatřen tipem pro učitele: „Snažte se, aby si žáci uvědomili, že respektování práv druhých je stejně důležité jako prosazování vlastních práv.

Toto heslo autorky české adaptace Felcmanová a spol. jaksi nejsou schopné dodržet u výslovně zmiňované pasáže věnované homofobii, která je definována natolik široce, že do ní spadají i žáci, kteří nesouhlasí s politickými požadavky gayů a leseb na uzákonění stejnopohlavního manželství, ačkoliv osobní život homosexuálů nemají potřebu jakkoliv řešit:

„Pojem homofobie značí obavu z osob, které se vymykají tradičním genderovým normám, v současné době zejména osoby spadající do komunity LGBTQ+. Homofobie je charakteristická pocity odporu, nepřátelství až nenávisti a často je základem odmítajícího a zraňujícího chování vůči homosexuálním, bisexuálním a transsexuálním osobám (Smetáčková, Braun, 2009)”. [5]

O ideovém vidění společnosti svědčí samotné názvy kapitol.

Zdroj: Metodika RRRR pro 6. a 7. třídy ZŠ

Například Kapitola Pozitivní vztahy podkapitola Mocenské vztahy, kdy se snaží navozením hry na robota a ovladač ukázat, že se nesmíme stát osobami ovládanými a submisivními. Jen je otázkou, jak taková hra přinese respektování hierarchie a respektování pokynů učitele ve výuce.


RRRR metodika pro žáky 8. a 9. tříd, Kapitola 5 Pozitivní a negativní využití moci, je jako definovaná ideologií woke[6]:

„Ve stejných dvojicích budou žáci pracovat na seznamu věcí, které ovlivňují moc, kterou lidé mají (může to být bohatství, věk, zaměstnání, přátelé, pohlaví, etnická příslušnost, sexuální orientace, jazyk, náboženství, velikost, síla, popularita, dovednosti, znalosti, majetek).

Vysvětlete, že ve společnosti mají některé skupiny obyvatelstva větší moc než jiné, protože svět upřednostňuje jejich potřeby nebo identitu nebo mají lepší přístup ke zdrojům a službám. Které skupiny to jsou? Vysvětlete, že výraz privilegium znamená, že některé skupiny mají ve společnosti výhodnější postavení než jiné:

  • Muži mají výhodnější postavení než ženy (svět práce vychází z modelu muže, který vydělává peníze).
  • Osoby bez tělesného postižení mají výhodnější postavení než osoby s tělesným postižením (např. přístup do budov, dopravních prostředků a konstrukce nábytku předpokládají, že všichni jsou bez tělesného postižení a vybavení pro osoby s tělesným postižením je spíše výjimkou než pravidlem).
  • Bohatí mají výhodnější postavení, než chudí (mají lepší přístup ke vzdělání, volnočasovým aktivitám, práci, dopravě, zdravotní péči, bydlení a přírodním zdrojům).
  • Náboženská většina má výhodnější postavení než menšina (uznávají se spíše její náboženská pravidla nebo se slaví její svátky).
  • Městský člověk má výhodnější postavení než venkovský (např. přístup ke zdravotním službám, vzdělávání, volnočasovým aktivitám).
  • Heterosexuálové mají výhodnější postavení než lidé, které přitahují osoby stejného pohlaví (např. možnost uzavřít manželství, problémy na pracovišti atd.).

Upozorněte na to, že příslušníci privilegovaných skupin mají tendenci svá privilegia nevnímat, protože jim připadají normální nebo přirozená. Lidé z méně privilegovaných skupin však nerovnost nebo nespravedlnost vnímají a uvědomují si, co pro ně nefunguje nebo není k dispozici (např. nemohu vyjít do schodů; mého partnera mí kolegové neberou; nemohu si dovolit určité služby nebo k nim nemám přístup; nemohu mít dítě a zároveň kariéru; nesmím jíst vepřové maso – např.  muslimové, židé – ale ve škole se na slavnosti opékají vepřové klobásy).” [7]


Obzvláště kvalitní a výborně sedící na české reálie je příklad o náboženské většině. Tím je asi v českém kontextu myšlen svátek pálení čarodějnic a silvestr, jelikož většina obyvatelstva v ČR je bez vyznání. Ne, to je opravdu jen humor, který se z woke ideologie dělá sám.

V rámci metodických podkladů je sešit s názvem Důkaz lásky nebo násilí doplněný dánským filmem Všude dobře doma nejlíp. Sešit redukuje vztahy mezi muži a ženami na mocenský souboj a je důkazem přepjatého a radikálního feminismu:

Gender představuje soubor vlastností, očekávání a chování, které přisuzujeme ženám a mužům. Z toho pramení rozdělení moci ve společnosti, ale i v rodině.

— Society for All, metodické podklady [8]

Zdroj: A5 sešit Důkaz lásky nebo násilí? Society for All

Paní Felcmanová je výrazně ovlivněna woke ideologií, kterou pak může díky svému členství v oficiální pracovní skupině servírovat prostřednictvím revidovaných Rámcových vzdělávacích programů do učebních osnov pro děti v České republice.

(Screenshot ze stránek societyforall.cz)

Lenka Felcmanová

Stala se členkou oficiální pracovní skupiny při Národním pedagogickém institutu za svou organizaci Society for All (dosud je její místopředsedkyní) a z titulu členství v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ byl spoluzaložen Felcmanovou organizací Society for All a NF Eduzměna, Asociací krajských vzdělávacích zařízení, Asociací ředitelů základních škol, Českou radou dětí a mládeže a Národní sítí Místních akčních skupin ČR a organizací SKAV.

V rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ vedla Felcmanová pracovní skupiny k tématu wellbeing.

Tento projekt financuje Nadace České spořitelny, RSJ Foundation, Porticus, Nadace Lilie a Karla Janečkových, Nadace Blíž k sobě, Nadace ČEZ a Nadační fond Kladné nuly. [9]

Paní Felcmanová a mnozí další experti jsou výrazně ovlivněni woke ideologií, kterou zavádějí pomocí různých iniciativ a platforem do obsahu rámcových vzdělávacích programů. 

Revizi rámcových vzdělávacích programů řeší mnoho neziskových organizací a různých iniciativ (o jejichž reprezentativním zastoupení většiny škol a učitelů lze úspěšně pochybovat).

Ale co samotní učitelé? Jaký mají k revizi RVP postoj samotní kantoři, kteří k tématu mají asi nejvíce co říci? S potřebou revidovat RVP souhlasí pouze ⅓ učitelů, ⅔ jsou proti. [10]

Privatizaci školství vybranými neziskovkami platí čeští miliardáři a banka

O financování, personálním napojení aktivistů a různých organizací v oficiálních pracovních skupinách Národního pedagogického institutu informuji níže. Ne všechno se vešlo do psaného textu a ne všem souvislostem jsem se věnoval v textu. Pro dokreslení přikládám k následující analýze i grafické zpracování souvislostí o personálním a finančním propojení.

Překvapivě lobbing a revizi rámcových vzdělávacích programů provádělo velmi omezené množství lidí a organizací, které se vzájemně propojují v jiných projektech. Ve zkratce lze říci, že nejčastějším financiéry „reforem” je Nadace České spořitelny, Nadace RSJ Libora Winklera, Nadace Blíž k sobě, kde ze zakladatelů je nejznámější Martin Vohánka (zakladatel společnosti Eurowag, spoluzakladatel Deníku N v ČR a sponzor kampaně prezidenta Pavla), Nadační fond Abakus (majitelé Avastu), Nadace Lilie a Karla Janečkových, Nadace Kladné nuly (Jan Brandejs), samozřejmě fond zemí Evropského hospodářského prostoru (Norské, Islandské a Lichtenštejnské fondy), finance EU.

Vykonavatelem lobbingu a vytváření reforem skrze oficiální i struktury jsou pak známé firmy. Nadace Open Society Fund založená na počátku 90. let Georgem Sorosem, Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání, která se nedávno přejmenovala na Society for All (zakladatelkou je Klára Laurenčíková Šimáčková a Lenka Felcmanová).

Pak také organizace EDUin, Nadační fond Eduzměna. A pak samozřejmě zastřešující organizace, které reprezentují část učitelů a ředitelů. Početně ovšem nejsou dostatečně reprezentativní vůči celku. Učitelská platforma sdružuje cca 1,1 % učitelů ZŠ, Asociace ředitelů základních škol České republiky zase zastupuje 900 ředitelů základních škol.

Článek původně vyšel na stránkách Konzervativních novin. Výše prezentujeme pouze jeho zkrácenou část.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Poznámky:

[1] Hlavní směry revize RVP ZV, str. 33, dostupné online: https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdf

[2] https://www.societyforall.cz/rrrr

[3] Metodika RRRR pro 1. třídu ZŠ, str. 42

[4] Metodika RRRR pro 1. třídu ZŠ, str. 46

[5] RRRR – metodika pro 6.-7. ročník ZŠ: dostupné online: https://www.societyforall.cz/metodiky-rrrr

[6] Wokeismus (probuzenectví) je česky volně přeloženo snaha o „uvědomělost“ či „probuzenost“ v sociálních otázkách. Podle některých kritiků se jedná o novodobou formu marxismu. Více…

[7] RRRR – metodika pro 8.-9. ročník ZŠ: dostupné online: https://www.societyforall.cz/metodiky-rrrr

[8] https://www.societyforall.cz/dukaz-lasky-nebo-nasili

[9] https://partnerstvi2030.cz/financni-partneri/

[10] Viz Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, str. 37

Související články

Přečtěte si také

Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk
Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk

Dochází k propojování lidského s umělým. Švýcarský startup vyvinul procesor z uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk. Australští vědci pomocí takových buněk zdokonalují AI.

Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum
Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum

Stále více lidí se aktivně vyhýbá zpravodajství, protože ho považují za depresivní či nudné. K fenoménu v posledních letech mohly přispět pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu nebo válka v Pásmu Gazy.

Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám
Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám

Podle údajů Eurostatu klesají ceny potravin v České republice nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.

Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru
Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru

Osmdesát zemí světa dnes společně vyzvalo, aby "územní celistvost" Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.