Novou úmluvu o zabránění a trestání zločinů proti lidskosti, kterou v současné době připravuje Organizace spojených národů (OSN), mezinárodní společenství potřebuje, avšak ve formě, která zajistí účinnost jejího prosazování. 

V žádném aktu mezinárodního práva, zvláště v tom, který má pomoci zlepšit náš svět, by nemělo být místo pro ideologii. Proto litujeme, že Komise OSN pro mezinárodní právo jde cestou dočasných ideologických trendů přítomných v levicově liberálních politických kruzích západního světa.

Miliony lidí na celém světě jsou stále oběťmi zločinů z důvodu jejich náboženství, etnické příslušnosti, kultury nebo pohlaví. Pokud se zaměříme na poslední kritérium (pohlaví), mělo by být s rozhodností řečeno, že návrh nové úmluvy předložený Komisí OSN pro mezinárodní právo ztíží stíhání trestných činů motivovaných pohlavím obětí.

V současnosti platný Římský statut Mezinárodního trestního soudu z roku 1998 jasně uváděl v čl. 7 odst. 3, že «termín „pohlaví“ (gender) se vztahuje na dvě pohlaví: mužské a ženské v sociálním kontextu. Termín „pohlaví“ (gender) nemá žádný jiný význam, než je uvedeno výše».

Díky aplikaci tohoto ustanovení je Římský statut čitelný, jasný a přesně formulovaný, a tedy i efektivnější. Vědomé rozhodnutí používat pojem „gender“ bez jasného uvedení jeho významu s sebou nese riziko neúčinné a nesprávné aplikace návrhu právního aktu.

Ve prospěch zachování definice pohlaví obsažené v Římském statutu hovoří i argument normativní koherence mezinárodního práva, v němž jakákoliv nedůslednost podkope vznikající autoritu Mezinárodního trestního soudu, která je v současnosti obzvláště důležitá.

V tomto světle zachování současné definice pohlaví umožňuje vyhnout se zbytečným sporům ohledně konsenzu, v němž byl Římský statut vypracován a přijat.

Výsledkem odmítnutí definice pohlaví jako muže a ženy bude pohled na pohlaví („gender”) jako na sociální konstrukt, v němž lze obsáhnout vše. Přijetí ideologizovaného, nedefinovaného konceptu pohlaví jako nástroje sociokulturní změny poškozuje myšlenku skutečné ochrany obětí zločinů proti lidskosti a ohrožuje systém ochrany lidských práv.

To povede také ke zhoršení právního postavení žen, zejména těch žijící v oblastech světa, kde je jejich sociální postavení jednoznačně slabší než postavení mužů.

Přijetí nové úmluvy v nyní navrhované verzi může vést také k nespravedlivým obviněním proti lidem, kteří uznávají biologická kritéria pro rozlišování pohlaví. Umožní totiž takový výklad čl. 2 odst. 1 písm. h), který uvádí, že neuznání „nebinární pohlavní identity“ může představovat pronásledování na základě pohlaví.

Existuje také vážné riziko, že současné znění návrhu nové úmluvy OSN nebude podpořeno z toho důvodu, že jde fakticky o snahu vnutit státům mezinárodního společenství ideologickou vizi světa, kterou sdílí menšina přítomná pouze v některých zemích široce chápaného Západu.

S ohledem na výše uvedené vyzýváme orgány OSN a mezinárodní společenství k implementaci definice pohlaví obsažené v čl. 7 odst. 3 Římského statutu k návrhu Úmluvy o zabránění a trestání zločinů proti lidskosti. Transformace systému lidských práv v nástroj zavádění sociokulturních změn může znamenat nejen ohrožení, ale i zničení jeho účinnosti a následně kolaps systému lidských práv.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.