Zdravotní sestra na psychiatrii, Deborah Collins-Perricaová, se nedávno podělila s deníkem The Epoch Times o příběh týkající se zázračných účinků meditace, které se projevily v její praxi.

Jejímu bývalému pacientovi, bojovému pilotovi amerického letectva, byla diagnostikována roztroušená skleróza. Při předchozích konzultacích u několika neurologů mu bylo řečeno, že ho postupující nemoc nakonec ochromí.

Sestřička se rozhodla naučit ho meditovat, konkrétně pomocí meditačního cvičení Falun Dafa (známého také jako Falun Gong). Začal s nejjednodušší pozicí a pomalu si zvyšoval schopnost sedět mnohem delší dobu. Nakonec byl schopen vydržet meditovat s oběma nohama překříženýma (úplný lotosový sed) celou jednu hodinu.

Uběhlo několik let a muž je nyní plný energie, šťastný a pracuje na plný úvazek. Jeho neurologové byli jeho pokroky překvapeni a řekli mu: „Nemáme žádné vědecké vysvětlení pro to, co se s vámi děje.“ Všichni jeho lékaři byli udiveni. Podle Collins-Perricaové „mu tato praxe naprosto změnila život“.

Meditace má potenciál léčit nebo zlepšovat příznaky chronických onemocnění, včetně těch, které souvisejí s rakovinou, autoimunitními chorobami, kardiovaskulárními chorobami a cukrovkou. Může dokonce pomoci pacientům dožít se delšího věku s lepším zdravím.

Jak meditace ovlivňuje chronická onemocnění

Prodlužuje telomery DNA

Telomery jsou úseky DNA podobné čepičkám, které se nacházejí na konci našich chromozomů a které udržují celistvost chromozomů a řídí cyklus buněčného dělení. Kdykoli se buňka dělí, telomery se mírně zkrátí a nemohou se dále množit ani opravovat tělesné tkáně. Když dosáhnou určité hranice, buňky zahájí apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt.

Délka telomer se s přibývajícím věkem zkracuje a tento proces zkracování souvisí s riziky chronických onemocnění, jako je například rakovina. Studie ukázaly, že lidé s delšími telomerami mohou žít delší a zdravější život.

Kanadská studie publikovaná v odborném časopise Cancer (Rakovina) zjistila, že meditace může prodlužovat telomery a případně prodlužovat délku života tím, že snižuje stres a poskytuje emocionální podporu.

Snížení stresu

Doktorka Sunjya Schweigová, odbornice na komplexní chronická onemocnění, řekla deníku The Epoch Times: „Hodně lidí s chronickým onemocněním má kvůli své nemoci značný přídavný stres a stres může jejich nemoc ještě zhoršit.“ Podle ní je stres pro lidi s chronickým onemocněním velmi důležitý faktor.

meditující žena
Ilustrační záběr meditace. (microgen/envato)

V jedné studii bylo 90 pacientů s různými typy rakoviny zařazeno buď do skupiny meditujících, nebo do kontrolní skupiny. Meditační skupina absolvovala každý týden 1,5 hodiny meditace po dobu sedmi týdnů a praktikovala meditaci doma. Ve srovnání s kontrolní skupinou došlo u meditační skupiny ke snížení stresu, deprese, úzkosti, hněvu, zmatenosti a celkově se u ní projevilo méně příznaků. Skupina zaznamenala 65% snížení poruch nálady a 31% snížení symptomů souvisejících se stresem.

Posílení imunity

Pacienti trpící chronickým onemocněním mají často oslabený imunitní systém. Bylo prokázáno, že meditace zvyšuje imunitu prostřednictvím tvorby protilátek a dalších imunitních buněk.

Výzkumy ukazují, že meditace může zvýšit aktivitu telomerázy, výrazně snižovat zánět a zvýšit počet buněk CD4, což jsou pomocné buňky imunitního systému, které jsou zodpovědné za vysílání signálů ostatním imunitním buňkám, aby zlikvidovali infekci.

Studie z Indie zjistila, že meditace dokáže snížit hladinu interleukinu-6 (typ cytokinu, který hraje klíčovou roli v zánětlivé reakci), C-reaktivního proteinu (bílkovina, kterou produkují játra v reakci na zánět) a faktor nádorové nekrózy α (bílkovina, která hraje klíčovou roli v imunitní reakci organismu na infekce a zánět).

Zlepšení krevního oběhu

Naiwen Hu, mezinárodně uznávaný lékař tradiční čínské medicíny, uvedl, že při meditaci v plné lotosové pozici jsou nohy meditujícího pokrčené a zkřížené, takže periferní krevní oběh v nohou není dobrý. Jakmile však po meditaci nohy rozděláte, krev se okamžitě proplaví žilami, což může pomoci otevřít blokády v dolní části těla.

Nastartováním krevního oběhu může kyslík volně proudit k buňkám a orgánům, jako je srdce a mozek, a zlepšit tak příznaky spojené s chronickými onemocněními.

Zlepšení příznaků chronických onemocnění

Četné studie zjistily, že meditace dokáže zlepšit příznaky mnoha chronických onemocnění, včetně rakoviny, autoimunitních onemocnění nebo dlouhého covidu. 

Prodloužení života u pacientů s rakovinou

Ačkoli neexistují žádné klinické důkazy o tom, že meditace skutečně dokáže vyléčit rakovinu, její nesčetné výhody, včetně snížení stresu a zvýšení energie, mohou zkvalitnit a prodloužit život pacientů s rakovinou.

V již zmíněné kanadské studii bylo 88 žen, které se vyléčily z rakoviny prsu, náhodně rozděleno do tří skupin, včetně skupiny meditující, skupiny s podpůrnou terapií a skupiny, která se meditace ani podpůrné terapie neúčastnila. Účastníci meditační skupiny se účastnili osmi týdenních 90minutových meditačních sezení, zatímco účastníci terapeutické skupiny se scházeli 12 týdnů po 90 minutách týdně.

Výzkumníci studie později zjistili, že délka telomer účastníků meditační a podpůrné terapeutické skupiny zůstala zachována, zatímco délka telomer třetí skupiny, tedy těch, kteří se neúčastnili meditace ani podpůrné terapie, se zkrátila.

Vzhledem k tomu, že délka telomer souvisí s délkou života, je možné, že osoby, které přežily rakovinu a účastnily se meditace a podpůrné terapie, si prodloužily délku života.

Zlepšení příznaků autoimunitních onemocnění

Zatímco Collins-Perricová předložila anekdotické důkazy o tom, jak meditace pomohla jejímu pacientovi zotavit se z roztroušené sklerózy, četné výzkumné studie prokázaly účinky meditace na zlepšení příznaků různých autoimunitních onemocnění.

Studie 37 pacientů se středně těžkou až těžkou lupénkou podstoupilo fototerapii neboli fotochemoterapii, která zahrnovala léčbu lupénky ultrafialovým světlem. Někteří z pacientů se během léčby ultrafialovým světlem účastnili také meditace, zatímco jiní nikoli.

Vědci zjistili, že meditace významně zvýšila vymizení psoriatických lézí u pacientů, kteří meditaci prováděli. Pacienti ve skupině meditujících dosáhli bodu vyčištění psoriázy po 35 dnech, což bylo o 16 dní dříve než pacienti bez meditace.

Meditace Falun Gong
Lidé v Torontu meditují v parku při skupinovém cvičení Falun Gongu. (Joffers951/CC BY-SA 4.0)

Osmitýdenní pilotní studie zjistila, že meditační program redukce stresu založený na vnímavosti (MBSR) zlepšil aktivitu onemocnění a snížil potřebu farmak u pacientů s autoimunitním onemocněním hepatitidy po dobu jednoho roku, přičemž u 35 % pacientů došlo ke střednímu snížení hladiny sérové alaninaminotransferázy (ALT). ALT je jaterní enzym, který se uvolňuje do krevního oběhu při poškození jaterních buněk. Dále došlo u 71 % účastníků k výraznému snížení dávek imunosupresiv.

Další autoimunitní onemocnění, systémový lupus erythematodes (SLE), nejčastější typ lupusu, může postihovat vícero orgánů. Ve studii z roku 2021 bylo 26 pacientů se SLE náhodně zařazeno do skupiny s MBSR nebo bez meditace. Po absolvování kurzu MBSR došlo u této skupiny k většímu zlepšení kvality života a příznaků SLE ve srovnání se skupinou bez meditace.

Výzkumníci dospěli k závěru, že meditace má pro pacienty s lupusem „významný terapeutický potenciál“.

Kromě toho v přehledu 21 studií o účincích meditace na autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida a SLE, vědci zjistili souvislost mezi psychologickým fungováním ovlivněným meditací a změnami biomarkerů. Konstatovali, že intervence založené na vnímavosti mohou mít pozitivní dopad na výsledky pacientů a mohly by se používat v kombinaci s farmakoterapií při léčbě autoimunitních onemocnění.

Snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění

Studie z roku 2020 čerpající data z amerického průzkumu National Health Interview Survey zjistila, že meditace je spojena s nižším výskytem kardiovaskulárních rizikových faktorů a onemocnění.

V jiné studii bylo 201 černošských účastníků a účastnic s ischemickou chorobou srdeční náhodně zařazeno buď do skupiny meditace, nebo do skupiny zdravotní výchovy. U účastníků první skupiny byla meditace přidána k jejich běžné léčbě.

Během 5,4 let sledování se u účastníků meditační skupiny ve srovnání s druhou skupinou snížil výskyt srdečního infarktu, mozkové mrtvice a úmrtnosti ze všech příčin o 48 %. Rovněž u nich došlo k 24% snížení rizika kardiovaskulárního úmrtí a hospitalizace.

Jedno z hlavních kardiovaskulárních onemocnění, ischemická choroba srdeční, je způsobeno hromaděním plaku ve věnčitých tepnách.

Ve studii provedené v Indii a publikované v časopise International Journal of Yoga bylo 60 účastníků s ischemickou chorobou srdeční náhodně zařazeno do skupiny meditujících a skupiny nemeditujících. Po šesti měsících výzkumníci zaznamenali u meditační skupiny výrazný pokles hladiny cukru v krvi, zatímco u nemeditační skupiny došlo k výraznému zvýšení hladiny inzulínu v séru nalačno ve srovnání s jejich příslušnými hladinami před šesti měsíci.

Zvýšená hladina cukru v krvi je spojena se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční. Bylo zjištěno, že některé typy meditace, jako je MBSR, mají potenciál významně snížit systolický i diastolický krevní tlak.

Na základě současných výzkumů považuje Americká kardiologická asociace meditaci za prospěšnou pro zdraví srdce a doporučuje ji jako doplněk ke svým pokynům ke snižování kardiovaskulárního rizika.

Zlepšení příznaků dlouhého covidu

Meditace se používala také k léčbě příznaků covidu během pandemie a ukázalo se, že je účinná při zlepšování dlouhodobých příznaků této nemoci. V nedávno publikované studii bylo 34 pacientů trpících dlouhým covidem náhodně rozděleno do meditační skupiny a skupiny bez meditace. Meditační skupina se v průběhu pěti týdnů zúčastnila 10 sezení 30minutové meditace.

Po absolvování meditačního programu se u účastníků projevilo zlepšení fyzické i psychické únavy, bolesti svalů, deprese a poruch nálady. Výzkumníci dospěli k závěru, že meditace by mohla být užitečná v boji proti těmto příznakům u pacientů s tzv. dlouhým covidem.

Kromě toho jedna analýza studií zjistila, že meditace může pacientům s dlouhým covidem přinést mnoho zdravotních výhod, včetně snížení symptomů únavy, nespavosti, bolesti, kognitivních poruch a problémů s motorickou výkonností. Autoři dospěli k závěru, že meditace toho mohla dosáhnout udržováním imunologické homeostázy a modulací sympatického nervového systému.

Zlepšení příznaků cukrovky

Některé zdravotní úřady doporučují meditaci ke zlepšení příznaků cukrovky a ke snížení užívání léků. Nedávno publikovaný přehled a metaanalýza dospěly k závěru, že praktiky zaměřené na rozvoj mysli a těla, jako je meditace, mohou zlepšit kontrolu glykémie u pacientů s diabetem 2. typu, přičemž došlo ke klinicky významnému snížení glykovaného hemoglobinu a glykémie nalačno.

Bylo zjištěno, že praktiky mysli a těla jsou téměř stejně účinné jako léky na cukrovku, a autoři dospěli k závěru, že by se mohly používat jako doplňkové nefarmakologické metody léčby cukrovky, i když by neměly léky na cukrovku nahrazovat.

Podle jiného systematického přehledu zahrnujícího pacienty s diabetem byly meditační praktiky spojeny s významným zlepšením systolického a diastolického krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, tělesné hmotnosti, obvodu pasu a lipoproteinů o vysoké hustotě.

V jihokorejské studii bylo 48 pacientů s diabetem 2. typu a/nebo hypertenzí náhodně zařazeno do skupiny meditační a skupiny zdravotní výchovy. Po osmi týdnech se ve srovnání se skupinou se zdravotní výchovou u meditační skupiny významně snížila hladina „špatného“ cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě.

Vědci se domnívají, že meditace by mohla být použita jako dlouhodobá doplňková metoda léčby cukrovky.

Lepší zvládání chronické bolesti

Ve studii publikované v časopise The Journal of Neuroscience zaznamenalo 15 dobrovolníků, kteří se zúčastnili čtyřdenní meditace za přítomnosti nezdravé stimulace, 57% snížení nepříjemnosti bolesti a 40% snížení její intenzity.

V jiné studii bylo 48 účastnic s chronickou bolestí dolní části zad náhodně rozděleno do skupiny MBSR a skupiny bez meditace, přičemž obě skupiny pokračovaly v běžné lékařské péči. Po absolvování osmi meditačních sezení skupina zařazená do meditace uváděla výrazně nižší bolesti než kontrolní skupina.

Bylo také zjištěno, že meditace je účinnou léčbou chronických bolestivých poruch, jako je fibromyalgie.

Příznivý vliv na další chronická onemocnění

Pacienti s chronickými střevními potížemi, jako je syndrom dráždivého tračníku, nebo s duševními chorobami mohou meditaci rovněž využít k léčbě svých stavů.

Vytvořením zdravějšího prostředí otevíráme větší cesty k uzdravení, jako je ochrana délky telomer, snížení srdečních příhod a snížení chronické bolesti. Stres pouze zhoršuje příznaky všech nemocí, a když se tak stane, naše zdraví se bude rychleji zhoršovat. Meditace je mocným mechanismem pro prevenci či zlepšení všech chronických onemocnění.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.